www.what2do.co.il

שאלת מעמדו של חוב עבר בגין היטל השבחה ביחס לקופת כינוס

דרגו את המאמר

שאלת מעמדו של חוב עבר בגין היטל השבחה ביחס לקופת כינוס

דיני קדימות בהוצאה לפועל בין חוב משכנתא לבין היטל השבחה


בעלת נכס מקרקעין הרשום בטאבו כמגרש בשטח של 9,619 מ"ר, המיועד לבניית דירות נופש, נקלעה לקשיים כלכליים. כנגד בעלת הנכס נפתח תיק הוצאה לפועל, למימוש משכנתא בגובה 27 מיליון שקלים, הרשומה על הנכס. זכויותיה של החייבת בנכס נמכרו על ידי כונסת נכסים, תמורת סכום של 3,000,000 דולר, אשר הינו סכום נמוך משמעותית מן הסכום אותו חייבת בעלת הנכס לבנק הזוכה.

 

במסגרת הסכם המכר נקבע כי מחובת כונסת הנכסים להמציא לרוכשת אישור על פטור מהיטל השבחה. הכונסת פנתה לעירייה לצורך קבלת אישור לשם ביצוע העברת הזכויות בנכס מהחייבת לרוכשת, ובתגובה העירייה דרשה את סילוקו של חוב עבר בגין היטל השבחה, כתנאי למתן אישור העירייה המבוקש לרשם המקרקעין.


בין הצדדים לא הייתה מחלוקת בנוגע לתשתית העובדתית הרלוונטית, לפיה קיים חוב עבר בגין היטל השבחה בסך 1,551,785 שקלים. העירייה לא הייתה מוכנה להיעתר לבקשת הכונסת להוצאת אישור לטאבו, עד אשר חוב עבר זה יסולק. עוד הוסכם כי חוב היטל ההשבחה נוצר עוד בטרם מונתה הכונסת לתפקידה. סכום החוב המובטח במשכנתא לטובת הזוכה עולה בהרבה על סכום הכסף המצוי בקופת הכינוס בעקבות מכירת הנכס כאמור, כך שלאחר פירעון החוב המובטח לזוכה לא צפויה להיוותר יתרת כספים כלשהי לחלוקה לעירייה או לכל גורם אחר.


התניית הוצאת אישור לטאבו בסילוק חוב עבר בגין היטל השבחה, האמנם?


על פי הדין, מועד היווצרות חוב היטל ההשבחה (להבדיל ממועד היווצרות החובה לשלם את החוב) הינו המועד שבו נעשה המעשה שהשביח את הנכס. למעשה, די בקביעה לפיה חוב היטל ההשבחה נוצר לפני הליכי הכינוס, כדי לקבוע שאין לתת לחוב זה מעמד של "הוצאת כינוס" (שכן הוצאות כינוס הן אך ורק הוצאות שנוצרות בזמן הליכי הכינוס, ומשולמת מקופת הכינוס בשל הכרחיותן בהליך הכינוס עצמו). כמו כן, אין לחוב היטל ההשבחה מעמד של חוב בדין קדימה (בהיעדר כל הוראת חוק המייחסת לחוב זה קדימות בנשייה).

 

אולם, בפסיקת בתי המשפט המחוזיים התגלעה מחלוקת בעניין זה. ברוב הגדול של פסקי הדין שדנו בעניין נקבעה הלכה דומה, לפיה מועד היווצרות חוב היטל ההשבחה הוא הקובע. משנקבע שמועד היווצרות החוב קדם למועד הליכי הכינוס, אין לשלם חוב זה מתוך קופת הכינוס בהוצאה לפועל, ואסור לוועדה המקומית או לרשות המקומית להתנות הוצאת האישור לטאבו בפירעון חוב זה מתוך קופת הכינוס.

 

עם זאת, קיימת גם דעת מיעוט, לפיה שיקולי צדק ופרשנות תכליתית של הוראות החוק, מביאים לכך שיש לחייב את קופת הכינוס בתשלום חוב היטל ההשבחה, למרות שהחוב נוצר בטרם הליכי הכינוס. במקרה זה, בית המשפט פסק על פי הרוב. דהיינו, ההלכה הנהוגה היא שכאשר חוב היטל ההשבחה נוצר לפני הליכי הכינוס, קופת הכינוס לא צריכה לשאת בתשלום חוב זה ולרשות, המקומית אסור להתנות את הוצאת האישור לטאבו בסילוק חוב עבר זה.


נחיצותה של חקיקה בקביעת דיני קדימות בהוצאה לפועל


על אף שמדובר בהכרעה ערכית, ולשיקולי צדק יש בסוגיה זו פנים לכאן ולכאן, לא ראוי שבית המשפט, או ההוצאה לפועל, יקנו על דעת עצמם לחוב היטל השבחה מעמד של חוב בדין קדימה ויעדיפו על פני חובות אחרים. פגיעה בזכות קניינית של בעל משכנתא, המתבטאת במתן עדיפות בפירעון לחוב היטל השבחה על פניה, חייבת להיעשות על ידי המחוקק, באופן ברור, כך שכל הנוגעים בדבר יוכלו להיערך לכך ולהתאים ציפיותיהם לכך. אין זה ממקומו של בית המשפט להכריע בסוגיה זו.


על כן רשם ההוצאה לפועל הורה לעירייה ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה למסור בידי כונסת הנכסים כל אישור שמופנה לרשם המקרקעין, ושדרוש לצורך רישום העברת הזכויות בנכס על שם הרוכשת, ללא כל התניה, וללא כל דרישה לסילוק חוב היטל השבחה מן העבר, או כל חוב אחר.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.  

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו. 

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. 

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע. 

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.  

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.  

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.  

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?

בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס. 

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.  



המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.