www.what2do.co.il

ערבות המירה נכס אשר הוטל עליו עיקול זמני - האם תמומש?

דרגו את המאמר

ערבות המירה נכס אשר הוטל עליו עיקול זמני - האם תמומש?

מימוש ערבות אשר המירה נכס שהוטל עליו עיקול זמני


האם ניתן לבקש את מימונה של ערבות אשר המירה עיקול זמני שהוטל על נכס? האם מימוש הערבות יעשה לפי חוק ההוצאה לפועל?


המנוח, בעלה של המבקשת ואביו של המבקש, הגיש תביעה כספית כנגד המשיבה. על מנת להבטיח את התביעה, הוטל עיקול זמני על מקרקעין בבעלותה של המשיבה. בשלב מסוים, ובהסכמת בעלי הדין, הוסכם כי העיקול יומר בערבות בנקאית של המשיבה, וערבות עצמית של בעלי המשיבה. המנוח נפטר וההליכים נמשכו באמצעות המבקשים.

 
בפברואר 1997 ניתן פסק דין המחייב את המשיבה לשלם למבקשים 150,000 שקלים. עם זאת, התביעה כנגד המשיבים, באופן אישי, נדחתה. שבוע לאחר מכן, הוגשה בשמו של המנוח בקשה למסירת הערבות הבנקאית והערבות העצמית. בית המשפט המחוזי, בהחלטה אשר התקבלה חודשיים לאחר מכן, קבע כי יש לקבל את חלקה הראשון של הבקשה, ולדחות את חלקה השני. בפסק הדין נכתב כי בית המשפט אינו חופשי להורות על מימוש התביעה העצמית וזאת משום שהוא גמר מלאכתו עם מתן פסק הדין. המבקשים ביקשו לערער על החלטה זו.


כיצד אפוא ממשים נכס אשר המיר נכס שהוטל עליו עיקול זמני. תקנות 372 ו-375 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעות כי במידה ותובע זכה בתביעתו, בית המשפט ייאשר בפסק הדין את העיקול הזמני ויחייב את הנתבע בהוצאות העיקול הזמני. כמו כן, הוראות חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יחולו על ביצוע העיקול לפי סימן זה, ובמידה והעיקול אושר, הפעולות תימשכנה לפי חוק הוצאה לפועל.


מדובר על הוראות אשר חלות על נכס שהוטל עליו עיקול זמני לראשונה. עם זאת, לתובע אין זכות מוקנית להקפיא דווקא נכס פלוני אשר עיקל ובית המשפט רשאי להמיר את המעוקל בנכס אחר. הוראות אלו חלות גם על נכסים אחרים אשר בית המשפט הורה להמיר בהם נכסים שעוקלו לראשונה. במילים אחרות, התובע זכאי, לאחר זכייתו בתביעה, כי בית המשפט יאשר את העיקול הזמני על הנכס האחר ויש להמשיך ולפעול למימוש נכס זה לפי חוק ההוצאה לפועל. השאלה אשר עמדה במרכזו של פסק הדין, האם ניתן ליישם הוראות אלו כאשר ערובה המירה את הנכס?

 

מימוש ערובה, האמנם?


נתבע בתביעה כספית רשאי להמציא ערובה לסילוק החוב אשר יש בה כדי לייתר את העיקול. בית המשפט קבע כי אין הצדקה מעשית או הגיונית להבחין בין מקרה בו הנכס המעוקל הומר בנכס אחר, לבין מקרה בו הנכס המעוקל הומר בערובה. אי לכך, יש להחיל על ערובה, אשר המירה נכס שעוקל בעיקול זמני, את תקנות סדר הדין האזרחי שפורטו לעיל. דהיינו, בית המשפט ייאשר לתובע לממש את הערובה אשר המירה את העיקול הזמני באמצעות הפעולות לפי חוק ההוצאה לפועל.


הטלת עיקול זמני על נכס הינה בעלת שתי תוצאות חשובות. הראשונה, התובע רשאי לנקוט מיד בהליכי מכירה והוא אינו חייב לעקל את הנכס בשנית. השנייה, האישור מהווה חלק מפסק הדין, על כל המשתמע מכך.

 

הדברים יפים גם כאשר מדובר בערובה אשר המירה עיקול זמני. האישור, אשר מהווה בעצם הצהרה, עושה את הערובה למסמך שניתן לבצע אותו על ידי לשכת ההוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט. "אין מקום להבדיל בין ערובה כזאת לבין ערובה שניתנה לפי חוק ההוצאה לפועל וראש ההוצאה לפועל ציווה לממשה או לחלטה".

 

לסיכום, דברים הנוגעים לנכס אשר עוקל בעיקול זמני, או לערובה אשר ניתנה לפי חוק ההוצאה לפועל, תקפים גם לגבי ערובה שהמירה עיקול זמני. במקרה דנן, בית המשפט קבע כי תביעתו של המנוח כנגד המשיבים נדחתה, והתקבלה רק התביעה כנגד המשיבה. אי לכך, אין לאשר את מימוש הערבות העצמית, אך כן יש להורות על מימוש הערבות הבנקאית.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.