האם אי עמידה בנוהלי הוצאה לפועל תביא לביטול מכירת דירת מגורים מעוקלת?


האם אי עמידה בנוהלי הוצאה לפועל תביא לביטול מכירת דירת מגורים מעוקלת?

ביטול מכירת מקרקעין מעוקלים בגין אי עמידה בנוהלי חוק ההוצאה לפועל

 

במקרים בהם נאלץ חייב להתמודד עם הליכי הוצאה לפועל הכוללים עיקולים משמעותיים כגון רכב, חשבונות בנק, חסכונות או דירת מגורים, מוצא עצמו חוק ההוצאה לפועל במתח מתמיד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מדובר למעשה בשתי מערכות זכויות חוקתיות המתמודדות על הבכורה.

 

מצד אחד עומדת הזכות החוקתית לקניין של הזוכה, המבקש לגבות במלואו את החוב שחב לו החייב. מן העבר השני, עומדות זכויותיו הבסיסיות של החייב לשמירה מפני פגיעה בכבודו והשלכתו לרחוב ולפת לחם.


על מנת לשמור על האיזון הראוי בין זכויות הזוכה לבין זכויות החייב, חוקק המחוקק בחוק ההוצאה לפועל (ומחוקק המשנה התקין במסגרת תקנות ההוצאה לפועל) שורה של הוראות שעניינן אופן הוצאת החוב לפועל. הוראות אלו נועדו מחד להבטיח את הזכות לקניין של הזוכה, ומאידך מכוונות שלא לפגוע בזכויות החוקתיות של החייב, מעבר לנדרש.

 

      קראו עוד בתחום:

 

בית המשפט המחוזי נדרש לבחון סוגיה מעניינת בעניין זה. במקרה דנן דובר על מכירת דירת מגורים של חייב בסכום שאושר על ידי שמאי אובייקטיבי ורשם ההוצאה לפועל. החייב, אשר היה מעוניין לרכוש את הנכס באמצעות בנו, הלין על מכירת הנכס לצד שלישי. לטענתו, במהלך מכירת הנכס על ידי כונס הנכסים לצד ג’ נפלו פגמים רבים.

 

לדוגמא, בפרוטוקול המכירה נרשם כי החייב היה נוכח בדיון ובעצם מדובר במידע שקרי. כמו כן, חוות דעת השמאי לגבי מחיר הדירה לא הומצאה עבורו בזמן בכדי שיוכל לבחון יכולתו הכלכלית לפדות אותה. זאת ועוד, החייב לא קיבל פרסומים אודות מכירת הדירה כפי שכתוב בחוק.

 

חשיבות הוראות ההוצאה לפועל כסידרן


בית המשפט ציין כי הוראות הוראות פרק ג’ לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ופרק ד’ לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1973, מסדירות את אופן עיקול מקרקעי החייב ומכירתם, ומתוות פרוצדורה מוסדרת ומדויקת למכירת המקרקעין.

 

לדוגמא, תקנה 65 לתקנות ההוצאה לפועל קובעת הוראות פרטניות לעניין חוות דעת השמאית בגין המקרקעין, כגון - המועד שבו תיערך חוות הדעת השמאית, תוכן חוות הדעת השמאית, החובה למסור לחייב העתק מחוות הדעת והאפשרות של הצדדים להמציא חוות דעת נגדית.


כמו כן, תקנה 66 לתקנות ההוצאה לפועל מורה על פרסום הודעה על מכירת המקרקעין, מועד פרסום ההודעה ודרך הפרסום. באותו האופן, תקנות 67 ו-68 מסדירות את אופן הגשת ההצעות לרכישת המקרקעין ואת דרך ניהול המכירה הפומבית. השופטים הוסיפו כי לא בכדי נקבעה פרוצדורה מדויקת בחוק ההוצאה לפועל ובתקנות למכירת מקרקעי החייב. המתח בין זכויות הזוכה לזכויות החייב בא לידי ביטוי ביתר שאת עת עסקינן במימוש של דירת מגורים במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

 

חשיבות יתרה כאשר מדובר בדירת מגורים


"יש לדקדק במיוחד בהוראות הדין בדבר מכירת מקרקעי החייב, משהמדובר במימוש דירת מגורי החייב ויש לדאוג לנהל את כל שלבי ההליך ביושר והגינות", נכתב בפסק הדין, "ההקפדה על הוראות פרוצדוראליות למיניהן מתחייבת גם בשל תפקידן החשוב של הוראות פרוצדוראליות אלו, כאמצעי המאפשר לצדדים להתחקות אחר ניהול ההליך".

 

השופטת הוסיפה כי בית המשפט יכול לאשר לעיתים מכירת נכסים של חייבים גם אם נפל פגם בהליך מכירתם. עם זאת, במקום בו החייב מערער על כך, והפגמים יורדים לשורשו של העניין, זכותו של החייב ליהנות מניהול הליכים תקין בעניינו. בהתאם לכך, השופטת ציינה כי דין מכירת הדירה להתבטל ועל כונס הנכסים והרשם להוצאה לפועל לפעול באופן מדויק בהתאם לאמור בחוק.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

רשם ההוצאה לפועל רשאי, מכוח סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, להורות על עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב...

 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים בהוצאה לפועל? האם שיקים חוזרים הם עילה לפתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל? כיצד עושים זאת נכון?

 

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ...

 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר".

 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד -  1984...
 

מהי ריבית פיגורים?

ריבית פיגורים הינה ריבית אשר חייב משלם בעת שהוא מאחר בביצוע פסק דין שהתקבל על ידי שופט, או לאחר פקיעת מועד תשלום חוב...

 

מהו חשבון מוגבל?

על פי החקיקה, בנק ישראל ואו המפקח על הבנקים אינם רשאים להביא לביטול חשבון מוגבל. כמו כן, לא ניתן לבטל שיק מסוים ממניין השיקים שהביאו להגבלת החשבון...

 

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

אחת מן הפעולות הנפוצות במסגרת הליכי הוצאה לפועל הינה עיקול מיטלטלין. עם זאת, קיימים מקרים בהם המיטלטלין אינם נמצאים בהחזקתו של החייב...

 

עיקול לפני מתן אזהרה

האם ניתן לעקל מיטלטלין של חייב לפני מתן אזהרה?

 

מימוש משכנתא ופינוי מדירת מגורים

מרבית הציבור בישראל רוכש דירות ונכסים תוך נטילת הלוואת משכנתא מהבנק...

 

אזהרה בהוצאה לפועל - משמעותה ומשקלה של המצאה מלאה

מטרה העיקרית של המצאת האזהרה בהוצאה לפועל היא להעמיד את החייב על כך שהוא חייב לשלם חוב פסוק או סכום השטרות (בתשלומים או בבת אחת), שאם לא כן הוא עלול לעמוד בפני הליכי אכיפה שונים...

 

מכתב דרישה בהוצאה לפועל

מעוניינים לפתוח בהליכי הוצאה לפועל? האם כדאי לשלוח מכתב דרישה? מהי המשמעות המשפטית של מכתב זה?

 

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה יש לעשות לאחר קבלת אזהרה?

 

איחוד תיקים והקשר להכרזה על חייב מוגבל באמצעים?

פסק דין העוסק בסוגיה בין איחוד תיקים והכרזה על חייב מוגבל באמצעים ...

 

חקירת יכולת חקירת יכולת

מהי חקירת יכולת? מה מטרתה? איך אפשר להתכונן לחקירת יכולת ?

 

חשבונות בנק מוגבלים

איתור חשבונות בנק מוגבלים ... מומלץ לדעת לפני כל עסקה ...

 

לשכות הוצאה לפועל

היכן נמצאת לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריך?

 

מסירת אזהרה

 פי רוב, המסירה של האזהרה מתבצעת על ידי לשכת ההוצאה לפועל אשר עושה שימוש נאמן בדואר ישראל. הזוכה רשאי הוא למסור את האזהרה במצב בו המסירה לא בוצעה כדין, קרי החייב מנסה לחמוק או להסתתר מנושיו. 

 

הורדת טפסים

הורדת טפסים הקשורים במערכת ההוצאה לפועל - הורידו את הטופס כבר עכשיו ...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.