www.what2do.co.il

עיקול זמני, אימתי?

דרגו את המאמר

עיקול זמני, אימתי?

הכללים למתן סעד זמני הוסדרו במסגרת תיקון מס' 6 לתקנות סדר הדין האזרחי. כללים אלה רלבנטיים גם למתן סעד של עיקול זמני. תקנה 374(ב) לתקנות קובעת כי בית המשפט רשאי לתת צו עיקול זמני בנוגע לנכסיו של חייב, אשר נמצאים ברשותו, ברשות המבקש או ברשות צד שלישי.

 

עיקול זמני זה יוטל על הנכסים בכפוף להוראות סימן א' ובמידה ובית המשפט סבור (על בסיס ראיות לכאורה) כי ישנו חשש שביצוע פסק הדין יוכבד בגין אי מתן הצו. תקנה 362 לתקנות מוסיפה כי במידה והוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, בית המשפט ראשי להעניק את הסעד הזמני אם הוא סבור כי קיימות ראיות לכאורה לקיום של עילת תביעה. לאחר מכן, בית המשפט בוחן את סבירותו של הצו בהתאם לסעד המבוקש על פי פרק זה לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

על פי התקנות, בית המשפט צריך להעמיד לנגד עיניו, בעת בקשה למתן עיקול זמני, את השיקולים הבאים. ראשית, האם הנזק אשר עלול להיגרם למבקש באי הטלת העיקול הזמני גדול מהנזק אשר עלול להיגרם לבעל הנכס במידה והסעד אכן יינתן. בית המשפט שם דגש גם על הגשת בקשה כגון דא בתום לב. כמו כן, עיקול זמני יוטל על נכס כאשר בית המשפט סבור שהדבר ראוי וצודק "בנסיבות העניין". בהלכה הפסוקה נקבע כי על עיקול זמני להיות סביר ומידתי.

 

כפי שצוין לעיל, ניתן לראות כי במסגרת השיקולים אשר מנחים את בית המשפט בבואו לקבוע עיקול זמני ניתן למצוא איזון אינטרסים בין המבקש למשיב. מצד אחד, כאשר קיים חשש של ממש שאי הטלת העיקול תאיין את יכולתו של המבקש להיפרע ממנו בעתיד, ייתכן בהחלט כי בית המשפט ייעתר לבקשה. מנגד, אם הנזק אשר ייגרם למשיב הינו גדול מדי (למשל - עיקול זמני על רכבו של נהג מונית), הרי שייתכן ובית המשפט יימנע מהטלת העיקול. יש להדגיש כי הלכה פסוקה היא כי במסגרת האיזון בין האינטרסים שצוינו לעיל, ניתנת בכורה מסוימת לאינטרס של הנתבע. זאת מכוח הזכות לקניין היושבת בבסיסו של המשטר הדמוקרטי.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.