www.what2do.co.il

עיקול משכורת בעקבות חוב על פי פקודת העיריות

דרגו את המאמר

עיקול משכורת בעקבות חוב על פי פקודת העיריות

ניכוי רבע ממשכורתו של עובד בגין חובות על פי פקודת העיריות


האם ניתן לעקל רבע ממשכורתו של עובד בגין חוב לעירייה? תביעה בעניין זה הוגשה לפתחו של בית הדין לעבודה בחיפה. החל משנת 1994, עבד התובע בעיריית בית ג’אן כמנהל מחלקת רכש. בדצמבר 1998 קיבל התובע הודעה מראש המועצה, לפיה הוחלט להוציאו לחופשה שנתית מאותו היום ועד לניצול מלא של 50 ימי חופש וזאת "מטעמי התייעלות".

 

    קראו עוד בתחום:

 

העובד חזר מן החופשה ולא הושב לתפקידו הקודם. אי לכך, הגיש האחרון תביעה לבית הדין לעבודה על מנת שהדבר יבוצע. בפסק דינו של בית הדין לעבודה, הוחלט כי העירייה תזמן את העובד לשימוע כדין בו יוחלט על אופן המשך העסקתו. כמו כן, השופטת התירה גם קיזוז 25% ממשכורתו של העובד בגין חובות כלפי העירייה.

 

המסגרת המשפטית


השאלה המשפטית אשר ניצבה במרכז התביעה הייתה שאלת ניכוי החובות. במילים אחרות, האם רשאית הייתה העירייה לנכות משכר עבודתו של התובע כספים בגין חובות למועצה בהתאם לסעיף 320 לפקודת העיריות. כמו כן, האם לא הייתה בכך התנגשות עם חוק הגנת השכר.


חוק הגנת השכר קובע כי לא ניתן לעקל משכר עבודה של חייב סכום הגבוה לגמלה אשר הייתה משתלמת לעובד בחודש שקדם לתשלום השכר, בהתאם להרכב משפחתו. כמו כן, השכר הקובע לעניין זה הוא השכר החודשי הנותר לאחר ניכויים כגון מס הכנסה, ביטוח בריאות, ביטוח לאומי וכדומה.

 

בית המשפט קבע כי במקרה דנן, חובו של החייב נוצר במסגרת פקודת העיריות. אי לכך, מדובר בחיוב הזהה ברשמיותו לחוב ממס הכנסה או ביטוח לאומי. השופטים קבעו כי הוראות חוק הגנת השכר מפנות לחיקוקים שונים, המקנים את הרשות לניכוי חובות העובד ממשכורתו. יותר מכך, החוק איננו מגביל את שיעור הניכוי. במקרה דנן, בית המשפט קבע כי על פי פקודת העיריות, ניתן לעקל עד כרבע משכרו של עובד בגין חוב על פי הפקודה. אי לכך, ניכוי 25% משכרו של העובד נעשה כדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.