www.what2do.co.il

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, אשר תיכנס לתוקף לאחר אישור רשם ההוצאה לפועל, או בהחלטה על פיטורין מצד הרשם, כאשר הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם לשיקול דעת הרשם, אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.

 

מינוי כונס נכסים מתבצע על ידי רשם ההוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח לחייב תיק בהוצאה לפועל. תפקידו של הכונס לנהל את אחד מנכסי החייב, כדי לבצע את פסק הדין ולפרוע את החוב.

 

על פי סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל ניתן למנות כונס נכסים לנכס אחד בלבד של החייב ולא לכלל נכסיו. כונס הנכסים שמונה על ידי הרשם מוסמך לנהל את הנכס של החייב, למכור ולממש אותו ולעשות בו כל מה שיורה לו הרשם, לפי בקשת החייב, הזוכה או לפי בקשת הכונס עצמו. במקרה שנגרם נזק מאחר שהכונס לא ביצע את תפקידו כראוי ולא מילא חובה מחובותיו, ללא הסבר מוצדק, יכול הרשם לחייב את הכונס לשלם פיצויים בגין הנזק ואף להורות על מימוש הערובה שהפקיד הכונס בעת המינוי לתפקידו.

 

הודעה על סיום תפקיד הכונס

 

סעיף 60 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי הכונס רשאי, באמצעות מסירת הודעה בכתב לרשם להתפטר מתפקידו. על פי תקנה 90 לתקנות ההוצאה לפועל, נדרש הכונס בהודעת ההתפטרות לפרט את נימוקיו ולצרף אליה דין וחשבון על פעולותיו עד ליום ההודעה. לאחר מסירת ההודעה, ידון הרשם בעניין בדרך שתיראה לו. ההתפטרות לא תיכנס לתוקף ללא אישור הרשם ומהמועד שנקבע לכך באישור.

 

נוסף על כך, תפקידו של הכונס יכול להסתיים בהחלטת הרשם, הן בשל אי עמידה בדרישות התפקיד, והן עקב אי נחיצותו של הליך כינוס נכסים בשל תשלום מלא של החוב וסגירת התיק או עקב נקיטת הליכי הוצאה לפועל אחרים לצורך גביית החוב. סעיף 60ב לחוק ההוצאה לפועל קובע כי הרשם רשאי לפטר את הכונס אם לא מילא את תפקידו כראוי או אם ראה סיבה אחרת לכך, והוא רשאי לשחרר את הכונס מתפקידו אם ראה שאין עוד צורך או תועלת בכינוס נכסי החייב. כאשר הודעה על סיום תפקידו תינתן לכונס הנכסים הרשמי.

 

הזדמנות להשמיע את טענותיו בטרם יפוטר

 

במקרה שהרשם סבר כי יש סיבה לשחרר את כונס הנכסים מתפקידו, עליו לתת לו הזדמנות להשמיע דברו בפניו בטרם החליט בעניין הפיטורין, אולם הוא רשאי להשעותו זמנית אף לפני ששמע טענותיו. לאחר שהתקבלה החלטה לפטר את כונס הנכסים, רשאי הרשם למנות כונס נכסים אחר.

 

בסיום תפקידו של הכונס, נדרש מנהל לשכת ההוצאה לפועל לשלוח הודעה על כך לכונס הנכסים הרשמי, לחייב ולזוכה, ואף הרשם יכול להורות כי ההודעה תישלח גם לאדם אחר או שהיא תפורסם בדרך שקבע. לאחר סיום תפקידו של הכונס, בין אם בהתפטרות או בפיטורין, רשאי הרשם להורות על מכירה או מימוש נכסי החייב, אם סבר כי יש לעשות כן.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.  

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו. 

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. 

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע. 

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.  

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.  

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.  

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?

בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס. 

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.