www.what2do.co.il

ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ, כיצד להגיש ערעור?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ, כיצד להגיש ערעור?

צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן על ידי רשם ההוצאה לפועל נגד חייב בכל שלב של הליכי הוצאה לפועל, בעיקר כאשר קיים חשש ממשי שהחייב יעזוב את הארץ בלי לשלם את החובות אשר בגינם נפתח נגדו תיק. הזכות לערער על צו עיכוב יציאה משתנה בהתאם לנסיבות שבהן הוא הוצא. בחלק מהמקרים הזכות לערעור אוטומטית ובמקרים אחרים החייב צריך לבקש רשות לערער לפני הגשת הערעור.


באילו מקרים ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ?


צו עיכוב יציאה מהארץ בדרך כלל ניתן בשלבים מתקדמים של תיק ההוצאה לפועל, לאחר שנפתחו ההליכים והחייב לא הסדיר את החוב או לא עמד בצו תשלומים החודשי שנקבע לו. אם החייב מקיים את צו תשלומים, לא יינתן לו צו עיכוב יציאה, אלא אם הרשם סבר כי היציאה מהארץ עלולה לסכן את ביצוע פסק הדין או את תשלום החוב. כמו כן, צו עיכוב יציאה לא יוטל אם הרשם שוכנע שהיציאה לחו"ל נחוצה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.


צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן על פי בקשת הזוכה, או על פי שיקול דעתו של הרשם. הזוכה רשאי לבקש מהרשם לעכב את יציאתו של החייב מהארץ בכל שלב לאחר פתיחת התיק, אם לדעתו קיים סיכוי שהחייב ייצא מהארץ מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו. הרשם יכול להורות על עיכוב היציאה והפקדת דרכונו של החייב, אם קיים יסוד להניח שהוא מתכנן לצאת מהארץ מבלי לעמוד בהתחייבויותיו.


ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ


לאחר תשלום מלוא החוב ההגבלה על יציאת החייב לחו"ל תבוטל. כמו כן, הרשם רשאי לבטל את ההגבלה או להתנות את הביטול במתן ערובה על פי שיקול דעתו, אם סבר שהדבר מוצדק בנסיבות העניין. הרשם יכול להורות על ביטול הגבלה אם השתכנע כי החייב עומד בצו תשלומים או עומד בהוראות הסכם שנחתם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב.


הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, במקרה שהתרשם כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם בין הצדדים. על החלטה של הרשם להטיל צו עיכוב יציאה או על החלטה שלא לתת צו ניתן להגיש ערעור ישירות לבית משפט ללא צורך בקבלת רשות לערער, אלא אם מדובר בצו עיכוב יציאה נגד חייב המבקש איחוד תיקים או נגד חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים כאשר התיק אינו בענייני משפחה. אם תתקבל הבקשה ניתן יהיה להגיש את הערעור עצמו לבית המשפט.


ערעור ללא צורך בקבלת רשות


הזכות לערער על צו עיכוב יציאה מהארץ או על החלטה שלא לתת צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להשתנות בהתאם לנסיבות שבהן הוצא הצו. בחלק מהמקרים הזכות לערעור אוטומטית ובמקרים אחרים החייב נדרש לבקש רשות לערער לפני הגשת הערעור. את הערעור יש להגיש במספר העתקים לבית המשפט, לרשם ולכל הצדדים הנוגעים לדבר, בצירוף תצהיר ופירוט מנומק המצדיק את הנסיבות העובדתיות והמשפטיות הרלוונטיות להסרת המגבלה.


זכות ערעור אוטומטית המאפשרת להגיש ערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער ניתנת כאשר צו עיכוב יציאה מהארץ הוצא נגד חייב המבקש איחוד תיקים או הוכרז כמוגבל באמצעים כאשר מדובר בתיק בענייני משפחה בלבד. ניתן לערער אוטומטית גם כאשר הוצא צו עיכוב יציאה נגד חייב העומד לצאת מהארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו וכן במקרה של חייב המשתמט מתשלום חובותיו בכל סוגי התיקים.


בקשת רשות ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ


בקשת רשות ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ יש להגיש לבית משפט השלום בתוך 20 ימים ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער. אם הרשם העניק רשות ערעור בגוף ההחלטה עצמה, אין צורך לבקש רשות ערעור וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט.


יש להגיש בקשת רשות ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן נגד חייב המבקש איחוד תיקים או חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים כאשר מדובר בתיק שאינו בענייני משפחה. אם הצו ניתן בפני החייב, עליו להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מיום מתן הצו. אם הצו לא ניתן בפניו עליו להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מהיום שבו הומצאה לידיו ההחלטה. לאחר שתתקבל הבקשה ותינתן רשות לערער, ניתן להגיש את הערעור עצמו.


כאשר צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן בעקבות חוב הקשור בענייני משפחה, כמו במקרים של חוב מזונות או של חייב המשתמט ממילוי חובותיו המשפחתיות, יש להגיש את הערעור בתוך 15 יום לבית המשפט לענייני משפחה. אם החוב אינו קשור לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור או את בקשת הרשות לערער בתוך 20 יום לבית משפט השלום.


הגשת ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ לא מעכבת את הליכי הוצאה לפועל באופן אוטומטי כך שהחייב אינו רשאי לצאת מהארץ למרות הגשת הערעור או הבקשה לערער. על כן, חייב המעוניין לעכב את ההליכים הננקטים נגדו לרבות צו עיכוב יציאה עד לסיום הדיון בערעור, נדרש להגיש בקשה לעיכוב הליכים לרשם או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.