www.what2do.co.il

שיהוי בפתיחת תיק הוצאה לפועל, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

שיהוי בפתיחת תיק הוצאה לפועל, מה קובע החוק?

זוכה שניתן לטובתו פסק דין רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל במקרים שונים, כולל: ביצוע פסק דין כספי, ביצוע פסק דין לפינוי מושכר, ביצוע פסק דין מסוג צו עשה, פסק דין מזונות, ביצוע שטר חוב או המחאה, תביעה על סכום קצוב, בקשה למימוש משכון או משכנתא על מקרקעין ועוד.


המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל תלוי בהוראות שניתנו בפסק הדין עצמו ובנסיבות שבהן הוא ניתן. עיכוב של הזוכה בפתיחת הליכי הוצאה לפועל אינו מהווה כשלעצמו ויתור על החוב, אולם הוא עלול להביא לחיוב בסכום החוב המקורי בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית.


הגשת בקשת ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל


סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל עוסק בהגשת בקשת ביצוע פסק דין על ידי הזוכה, וקובע כי הזוכה רשאי להגיש לכל לשכת ההוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק הדין שניתן לטובתו על ידי בית משפט. במסגרת הבקשה נדרש הזוכה לציין את הפרטים המזהים של החייב ולציין אם הוא קטין או פסול דין, וכן יש לפרט את הליכי הגבייה שהוא רוצה שיינקטו נגד החייב, כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים, הגבלת חשבון בנק וכדומה, ואף הזוכה רשאי לבקש בעתיד לנקוט בהליכים נוספים.


סעיף 6(ב) לחוק קובע כי לא ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין אלא רק לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין לביצוע, ואם לא נקבע מועד בפסק הדין, רק לאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין. אם ניתן פסק הדין שלא במעמד החייב, נדרש הזוכה או עורך דינו להמציא את פסק הדין לחייב, ומניין 30 הימים יתחיל במועד המצאת פסק הדין.


מהו מועד הגשת הבקשה?


במקרה שלא נקבע בפסק הדין מהו התאריך לביצועו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להתיר לזוכה שביקש זאת, באמצעות בקשה הנתמכת בתצהיר, להגיש בקשה לביצוע פסק הדין, גם אם טרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין, אם הרשם סבר כי אי פתיחת התיק נגד החייב עלולה לסכל את ביצועו.


לפיכך, אם בפסק הדין נקבע מועד לביצוע התשלום, הזוכה יכול להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין רק לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין. ואולם, אם בפסק הדין לא נקבע המועד לתשלום, ופסק הדין ניתן בנוכחות החייב, רשאי הזוכה להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין רק לאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין.


אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב, כמו במקרים שבהם פסק הדין נשלח אל החייב בדואר, הזוכה נדרש להמציא את פסק הדין לחייב, והוא רשאי להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שבו הומצא לחייב פסק הדין.


חיוב ללא הפרשי הצמדה וריבית עקב שיהוי


אם הוגשה בקשה לביצוע פסק דין או שטר חוב, בחלוף שנה מהמועד שבו היה אפשר להגישה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, יתווספו לסכום הקבוע בפסק הדין או בשטר החוב, רק הפרשי הצמדה וריבית, מהמועד שבו היה אפשר להגיש את הבקשה ועד למועד שבו היא הוגשה.


עם זאת, אם נקבעו בהסכם הפרשי הצמדה אחרים, הם יתווספו כפי שנקבעו בהסכם, והריבית לא תעלה על ריבית מכוח הסכם או מכוח הדין. לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין לביצוע, ולא נקבע מועד, לאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין, גם אם הוא ניתן שלא במעמד החייב.


בפסק דין לביצוע שטר או המחאה, רשאי הרשם, בהתאם לבקשת הזוכה, לקבוע תקופה ארוכה יותר מזו שנקבעה בפסק הדין. ובפסק דין לביצוע מזונות, רשאי הזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק דין למזונות בטרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו לחייב ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, חלף אותו מועד.


במסגרת בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, רשאי הזוכה להגיש את הבקשה לאחר שחלפו 15 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו של פסק דין לחייב, ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו חלף.


נקיטת הליכים לאחר המצאת אזהרה 


לאחר הגשת הבקשה לביצוע פסק הדין, ממציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב, המפרטת את תשלום החוב או התייצבות לחקירת יכולת. החייב רשאי לשלם את החוב בתוך 20 ימים, להגיש בקשה לצו תשלומים בתוך 20 ימים, או להתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 ימים. כמו כן, באזהרה מצוין כי אם החייב לא יפעל כפי שנדרש ממנו, הוא עלול להיחשב כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.

 

במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לשלם את החוב או לטעון טענת "פרעתי". אם בכוונתו לערער על פסק הדין, הוא רשאי להגיש לרשם בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין. לאחר שהסתיימה התקופה הכתובה באזהרה והחייב לא עשה כל פעולה, ניתן להתחיל בביצוע פסק הדין על ידי נקיטת הליכים כגון: הטלת הגבלות, עיקולים ועוד.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.