www.what2do.co.il

כיצד ניתן לבטל או לשנות החלטה או צו בהוצאה לפועל שהתקבלו ללא טענות הצד שנפגע?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כיצד ניתן לבטל או לשנות החלטה או צו בהוצאה לפועל שהתקבלו ללא טענות הצד שנפגע?

אדם שנפגע מהחלטה או מצו שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל, מבלי שהביע את טענותיו בכתב או בעל פה, טרם התקבלו ההחלטה או הצו, רשאי להגיש בקשה לביטול או שינוי של ההחלטה או הצו, בתוך שבוע ימים מהיום שנודע על מתן ההחלטה, על פי תקנה 27 לתקנות ההוצאה לפועל.


במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתנות החלטות שונות וצווים רבים, כמו לדוגמה: החלטה במסגרת טענת פרעתי לתשלום החוב בידי החייב, מתן צו עיכוב יציאה מהארץ, צו עיקול רכוש של החייב, חיוב של נאמן, בהחלטה בעניין מכירה או פינוי של מקרקעין המשמשים את החייב למגורים, חיוב של צד שלישי ועוד.


תקנה 27(א) לתקנות ההוצאה לפועל


תקנה 27(א) לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי רשם ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה שהוגשה לו, לבטל או לשנות החלטה או צו שניתנו, גם ללא תגובת הצד שרואה עצמו נפגע מההחלטה שהתקבלה. על כן, הזוכה, החייב או צד שלישי בתיק הוצאה לפועל, רשאים להגיש בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל, על ידי הרשם, אם ההחלטה או הצו ניתנו מבלי שטענו בכתב או בעל פה טרם מתן ההחלטה.


הצד שנפגע מהחלטת הרשם או מהצו שניתן בלשכת ההוצאה לפועל, מבלי שטען בכתב או בעל פה לפני שניתנה ההחלטה או הצו, רשאי להגיש בקשה לביטול או שינוי של ההחלטה או הצו. את בקשת הביטול או השינוי יש להגיש בכתב לרשם ההוצאה לפועל בתוך שבעה ימים מהיום שבו נודע למי שרואה עצמו נפגע על מתן ההחלטה או הצו.


כאשר מדובר בהחלטה בטענת פרעתי, יש לצרף לבקשה תצהיר הכולל את העובדות הרלוונטיות למקרה. כמו כן, יש לצרף מסמכים התומכים בביטול או בשינוי החלטה בדבר חיוב של נאמן בתשלום החוב, במקרים שבהם הנאמן על מיטלטלין לא מילא את חובותיו והרשם הטיל עליו לשלם את החוב בתיק או את חלקו.


במצב של בקשה לביטול או לשינוי החלטה בדבר חיוב צד שלישי בתשלום החוב בהוצאה לפועל, יש לצרף לבקשה תצהיר הכולל את העובדות הרלוונטיות, במקרים שבהם פעל צד שלישי בניגוד לצו עיקול והוציא מידיו נכס של החייב או שילם לחייב חוב שעליו הוטל עיקול, והרשם הטיל עליו לשלם את החוב עד לגובה הנכסים שהיו ברשותו.


כמו כן, יש לצרף תצהיר במקרה של בקשה לביטול או שינוי החלטה בדבר חיוב כונס נכסים בתשלום פיצויים על הנזק שגרם בהוצאה לפועל, זאת כאשר הכונס לא מילא את חובותיו וגרם לנזק, והרשם חייב אותו לשלם את החוב בגין הנזק שגרם.

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לביטול או לשינוי ההחלטה או הצו, גם ללא שמיעת הצדדים הנוגעים בדבר, או לבקש תגובה מכל צד מעונין בתיק, או להזמין את הצדדים לטעון בפניו בכתב או בעל פה.


הגשת ערעור על החלטה בהוצאה לפועל


במקרה שהבקשה נדחתה ניתן להגיש ערעור על החלטת הרשם. כאשר מדובר בתיק הוצאה לפועל העוסק בענייני משפחה, כמו גביית חוב מזונות ועניינים נוספים הקשורים למשפחה, וההחלטה ניתנה בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה. במקרה שההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער, עליו להגיש את הערעור בתוך 15 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער, לבית המשפט לענייני משפחה.


כאשר מדובר בתיק הוצאה לפועל שלא עוסק בענייני משפחה, ובגוף ההחלטה העניק הרשם רשות לערער והיא ניתנה בנוכחות המערער, עליו להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מהמועד שבו התקבלה ההחלטה. אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער, עליו להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה לידיו.


אם בגוף ההחלטה של הרשם לא ניתנה רשות לערער וההחלטה ניתנה בנוכחות המערער, עליו להגיש בקשת רשות לבית משפט השלום בתוך 20 ימים ממועד קבלת ההחלטה. אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחותו, עליו יש להגיש בקשת רשות לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה לידיו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.