www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - זוכה

כיצד ניתן לגבות חובות של נפטר?
כאשר אדם שנפטר הותיר אחריו חובות, רשאים הנושים לדרוש מהיורשים את החוב מהכסף והנכסים מקופת העיזבון, זאת במהלך שלושה חודשים מאז שנפטר החייב וטרם חלוקת העיזבון.

ביצוע פסק דין לפינוי מושכר בהוצאה לפועל
בעל נכס שניתן לטובתו פסק דין לפינוי מושכר יכול להגיש בקשה לביצוע פסק הדין בלשכת הוצאה לפועל ולפתוח תיק נגד הדייר שהפר את תנאי השכירות, כדי לפעול לפינוי הנכס בתוך זמן סביר.

ביצוע צו עשה בהוצאה לפועל
צו עשה בהליך המשפטי, היא הוראה לבצע מעשה מסוים, להימנע מלעשות מעשה, או להחזיר מצב לקדמותו. לשכת ההוצאה לפועל מוסמכת לשלוח מכתב אזהרה לחייב ולציין כי חובה עליו למלא אחר הפעולה בתוך פרק זמן קצוב.

ביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל
זוכה שמעוניין לבצע פסק דין של בית משפט נגד חייב, שעל פי פסק הדין החייב נדרש לשלם לו סכום כסף, יכול לפתוח תיק בהוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין כספי.

הליכי הוצאה לפועל מול חברה בע"מ – איך לפעול?
הרמת מסך התאגדות היא כלי משפטי המאפשר לנושים לייחס את החובות והזכויות של חברה בע"מ לבעלי המניות, למרות שהחברה נחשבת לישות משפטית נפרדת.

איך גובים חוב מזונות באמצעות הוצאה לפועל?
אשה שבעלה או בן זוגה מסרב לשלם דמי מזונות, יכולה להגיש בקשה לגביית החוב באמצעות מסלול גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל.

כיצד מגישים תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל?
תביעה על סכום קצוב היא תביעה על סכום שניתן לחשב אותו כמותית במספרים, עד 75,000 שקלים. התביעה מוגשת מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב.

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?
מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון?

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל
צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל...

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל
האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו?

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?
וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר...

אגרות הוצאה לפועל
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ...

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל
האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון?

פתיחת תיק - הוצאה לפועל
איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל?

שטר חוב בהוצאה לפועל
כיצד יש לערוך שטר חוב על מנת שיהיה ניתן לפרוע אותו ביעילות במסגרת הליכי הוצאה לפועל?

נקיטת הליכים טרם האזהרה
כיצד ניתן לנקוט בהליכים כנגד חייב טרם מתן אזהרה? מהם השיקולים העומדים על הפרק במקרים אלה?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?
איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל?

חיפושים בהוצאה לפועל - מהו צו חיפוש?
מהו צו חיפוש בהוצאה לפועל? האם ניתן לבקשו במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהם השיקולים בנתינתו?

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל
אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב?

<<   הקודם  1  2