www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

חוסר תום לב במימוש משכנתא

האם חובות של הבעל יביאו למימוש משכנתא, למרות שהאישה מנהלת את חשבונותיה ללא דופי?


תשלום הוצאות משפט בעקבות אי עמידה בסדרי הדין בפתיחת תיק הוצאה לפועל

במילים אחרות – "פרטנר" לא הייתה רשאית להגיש תביעתה בטרם שלחה התראה לכתובת הנכונה והעדכנית של הלקוח, ומכך הגשת התביעה פגומה, ודינה מחיקה בכל מקרה...


בקשת הארכת מועד הגשת ערעור - עיכוב בתום לב

לא היה מן הנמנע, שבבדיקה פשוטה ובסיסית של הוראות החוק, תגיש באת כוח המבקשת את הבקשה במסגרת ההליך הנכון והמתאים, ובמועד...


רשם ההוצאה לפועל ביטל חוב שהכפיל עצמו במשך שנים פי 23

האם חוב אשר צבר ריבית והצמדה במשך 15 שנה ותפח למימדים הכפולים פי 23 מגודלו המקורי, יפדה לאחר צבירת החוב או שמא יבטל בית המשפט אותו עקב חוסר תום ליבו של הזוכה?


מחצית מהדירה שייכת לחייב, האם כונס הנכסים יפנה אותו מהמקרקעין?

ידוע כי דינו של כונס נכסים אשר נכנס בנעליו של חייב, הינו כדין שותף במקרקעין. סעיף 37 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 קובע כי כל שותף במקרקעין זכאי בכל עת לדרוש פירוק שיתוף...


החייב הגיש תצהיר שאינו מפורט - בקשת התנגדותו תדחה

רשות להתגונן לביצוע שטר איננה עוסקת במהות הגנתו של החייב. מן הפסיקה ידוע כי במסגרת דיון בהתנגדות, די אם יראה החייב שעומדת לו הגנה לכאורה (כאשר בדיון בהתנגדות אין בודקים כיצד יצליח הנתבע להוכיח את הגנתו, אין בוחנים את טיב ראיותיו ואין מקום לקבוע מהימנות ממצאיו)...


בת הזוג זרקה את אזהרת ההוצאה לפועל לפח - האם יוארך מועד הגשת ההתנגדות?

הארכת מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה. נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו...


בקשה לצו למניעת מימוש משכנתאות

בית המשפט החליט לקבל בקשה לצו מניעה זמני שימנע המשך הליכי מימוש שתי משכנתאות הרשומות על דירה בבעלות המבקשות...


ביטול ערבות בגלל חוסר תום לב של בנק אוצר החייל

מהו גורלן של ערבויות אלה, במקרה של מכירת החברה לצד שלישי, ואי עמידתו של הרוכש בפירעון ההלוואה?

 


אי-החלת הוראות תיקון 29 על חלוקת כספים לפי סעיף 76 לחוק

כיצד יש לחלק כספים במסגרת הליכי הוצאה לפועל כאשר הכספים התקבלו לפני תיקון 29 לחוק, ואמורים להיות מחולקים אחריו?


הבנק העביר לחשבונו כספים בטעות והלקוח מימש אותם מיידית

תביעת השבה של בנק כנגד לקוח בעקבות העברת כספים לחשבונו בטעות...


ביטול עסקה בכרטיס אשראי אשר נעשתה במסמך חסר

במידה והלקוח חויב לשלם את תמורתה של עסקה במסמך חסר, והודיע למנפיק תוך שלושים ימים מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב, שהוא לא ביצע את העסקה, או שפרטי המסמך הושלמו שלא בסכום שבו התחייב הלקוח, ישיב לו המנפיק את סכום החיוב...


הלוואות חוץ בנקאיות, פרוצדורה ומהות

בפסק הדין נקבע כי אם היה בפני בית המשפט חוזה הלוואה בכתב, ניתן היה לבחון בבירור מי נותן ההלוואה, ומה היו תנאיה. על המלווה מוטלת החובה להציב את התשתית העובדתית כתנאי מוקדם לדיון בתביעתו. אולם, המשיב לא הציג בפני בית המשפט את אותה תשתית עובדתית נדרשת ביחס להלוואה שבדינה ניתנו השיקים, כפי שלא עמד בדרישה המהותית לעריכת חוזה ההלוואה בכתב...


קבלת תביעה שטרית כנגד מי שאינו חתום על השיק

בין הצדדים קיימת מחלוקת בשאלה האם השיק אשר הגיש התובע לביצוע אכן נחתם ע"י הנתבעים וכן האם נתקבלה תמורה בעדו ...


ריבית נוספת בלתי חוקית שנקבע בידי בנק

חברה נטלה הלוואה ופרעה אותה במלואה. במועד נטילת ההלוואה, התחייבה החברה להעביר לבנק, ללא קשר להלוואה, 250,000 דולרים...


דחיית ערעור לפי חוק השיקים ללא כיסוי

תופעת החריגות ממסגרות האשראי הקשתה על אכיפתו של חוק השיקים ללא כיסוי, נוכח טענות שהועלו על ידי לקוחות הבנקים באשר להסכם בכללא או נוהג ביחסי הצדדים, ולכן פגעו במחזיקי ההמחאות ובאמון הציבור באמצעי תשלום זה...


החלטה בעניין בקשה לעיכוב יציאתו מהארץ של ארקדי גיידמק

בקשת המדינה להטלת ערבויות לשם הבטחת התייצבותו של ארקדי גאדימק להמשך הליכי חקירה המתנהלים נגדו...


מתן הלוואות בשוק האפור

האם בית המשפט רשאי לבטל חוזה הלוואה חוץ בנקאית כאשר במהלך העסקה הופר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות?


שאלת היכולת לחייב מנהל חברות באופן אישי בתשלום חוב

האם בית המשפט יורה על הרמת מסך וחיוב מנהל חברות באופן אישי בחובות שנוצרו בגין מסירת שיקים ללא כיסוי?


תביעה של בנק לפירעון הלוואה כאשר הלקוח מכחיש נטילת ההלוואה

האם הלקוח ביקש מהבנק הלוואה ולא פרע אותה? האם הבנק העביר את כספי ההלוואה בטרם התקבלה חתימה של הלקוח?


<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא    >>