www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

החלטה בבקשה לעיכוב הליכים בתיק הוצל"פ שבמסגרתו ניתן צו פינוי

האם בית המשפט ייעתר לבקשה לעכב הליכי הוצאה לפועל במסגרתם מתבקש פינויים של המבקשים מדירת מגוריהם?


חיוב בנק בפיצוי לקוח בגין ביצוע פעולה שלא על פי הוראת הלקוח

הפרת חובת הנאמנות המוטלת על בנק בהתנהלות מול לקוח, וזאת בשל הארכת ערבות בסכום גדול מהמקור...


מהו מקלט טלוויזיה לצורך תשלום אגרה?

מחשב אליו מחובר צג וכרטיס טלוויזיה, המאפשר צפיית שידורים באינטרנט, אינו מהווה מקלט טלוויזיה, ולכן אינו מחוייב באגרה לרשות השידור. בפסק דין הנ"ל נקבע שצפייה באמצעות המחשב אליו מחובר ממיר לחברת הלווין מהווה מקלט טלוויזיה אולם עם ניתוק הממיר וצפייה בשידורים באינטרנט בלבד, לא תחול חובת תשלום האגרה. 


טענת פרעתי במסגרת מחלוקת על תשלום דמי מזונות

סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי אם חייב טוען כי מילא אחר פסק הדין, עליו הראיה להוכיח כי אכן עשה זאת. אולם, בדיני מזונות נקבע כי כאשר אישה אשר זוכה אינה גובה חוב מזונות במשך תקופה ממושכת, מבלי שיינתן הסבר להתנהגותה, עלול הדבר להעביר את נטל הראיה אליה...


החלטה בבקשת התנגדות לביצוע שיק

זוכה אשר לא נקט במשך שנים ארוכות בפעולות כלשהן לביצוע שטר, לא יוכל לגבות את החוב לאחר כ-20 שנה במלוא הריבית וההצמדה...


דחיית תביעת רשות השידור לתשלום אגרה

שופטת בימ"ש השלום תמר נאות פרי, דחתה תביעה של רשות השידור לגבי אגרת טלויזיה, שבוססה על דו"ח משנת 1999, מן הטעם שהדו"ח שגוי


מחלוקת בין חברות לגבי חוב ללא הסכם כתוב

לעיתים, ביחסים מסחריים בין חברות, פרטים שונים כגון הנחות, הסדרי תשלום ודרך שערוך חוב, מסוכמים בעל פה בלבד. כיצד ניתן ליישב חוב כספי בהעדרו של הסכם בכתב בין הצדדים, המפרט את תנאי ההתקשרות?

 


חשבון משותף של אמא ובן בהוצאה לפועל

כיצד ניתן להוכיח כי כספים בחשבון משותף, בו רשומים חייב ואמו, אינם שייכים לחייב? האם החשבון המשותף נרשם על שם החייב לצורכי ירושה בלבד?


בקשת רשות להתגונן לגבי חוב ארנונה בסדר דין מקוצר

האם ניתן להגיש בקשת רשות להתוגנן כנגד חוב ארנונה אשר לא הוגשה כנגדו השגה כחוק?


סמכותו של ראש ההוצאה לפועל במסגרת טענת פרעתי

הלכה פסוקה היא כי בניגוד לגביית חוב רגיל בהליכי הוצאה לפועל, תפקידו של ראש ההוצל"פ מצטמצם באופן משמעותי כאשר מדובר במימוש משכון...


<<   הקודם  1  2  3  4