www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הוצאה לפועל - זוכה

התנאים למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ

תקנות 362 ו-384(א) לתקנות סדר הדין האזרחי (1984) מסדירות את התנאים למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ. לפי תקנה 362, על המבקש סעד זמני להציג ראיות לקיומה של עילת התביעה...


מתן פסק דין כספי לשיעורים בכדי להימנע מהליכי הוצל'פ

המבקשת הינה לקוחה של חברה סלולארית, אשר צברה חוב של 4,320 שקלים כלפי החברה. הלקוחה ביקשה להיפרע מחוב זה בתשלומים, על מנת להימנע מתהליכי הוצאה לפועל...


תביעה נגד בנק לביטול משכנתא שרשומה לטובת הבנק

האם הערבות של התובעים נועדה לפירעון ההלוואה בלבד או לכלל התחייבויות הנתבע כלפי הבנק כגרסת האחרון...


דחיית בקשה למתן צו מניעה למימוש ערבות בנקאית

חברה התקשרה עם קופת חולים מכבי לשם פינוי פסולת רפואית. בעקבות שריפה שאירעה במפעל החברה, נפגעו עסקיה באורח קשה. האם היא רשאית לעכב חילוט ערבות עליה הוסכם בהסכם הראשוני?


דחיית טענת התיישנות תביעה להחזר כספים שהופקדו בבנק

בית המשפט קבע כי אין מקום בשלב זה לדחות את התביעה מחמת התיישנות, וזאת לאור העובדה כי בית המשפט לא שוכנע שהמבקש פעל כמוסד בנקאי סביר...


פסק דין הצהרתי, תפקידו של ראש ההוצאה לפועל

בית המשפט ביטל עיקול מיטלטלין אשר הוטל על נכסיהם של בני זוג מבוגרים, בגין חובות של בנם בן ה-37...


שאלת ההתיישנות בתביעות כנגד ערב יחיד

מהו אפוא המועד בו התחיל מרוץ ההתיישנות וזאת כאשר עומדת על הפרק הגשת תביעה נגד ערב יחיד בזמנו ונגד ערב מוגן...


שערוך חוב אגודה שתופית בהסדר כלפי נושה

פסק דין דן בשאלת שערוך חוב אגודה שיתופית בהסדר כלפי נושה, שהיה חבר באגודה תוך כפיפות לחוק ההסדרים, על אף קיום פסק רשם האגודות והמשקם...

 


שלילת הוצאות משפט בגין אי הגשת תביעה בסכום קצוב להוצאה לפועל

במקרה דנן, בית המשפט מצא אמת בדברי הנתבע לפיהם אין לחייבו בתשלומים נוספים של הוצאות ושכר טרחת עורך דין בשל העובדה שמילא את חלקו בהסכם והעביר את כל התשלומים הנדרשים בזמן המתאים כשאובדן השיק המדובר היה שלא באשמתו אלא באשמת התובעת...


חלוקת אשמה בשיק מזוייף

אדם הגיש תביעה כספית בגין שטר שחולל. הסתבר כי מדובר בשיק שנמשך מחשבון קש כאשר מספר גורמים פועלים במקביל לאפשר את המהלך. מי יישא באחריות והאם יש לייחס לתובע אשם תורם?


פסק דין הצהרתי בעניין עיקול מיטלטלין

האם ניתן למנוע עיקול מיטלטלין בדירה בטענה כי למרות מגורים משותפים עם החייב, מדובר במכשירים השייכים באופן בלעדי לאחר?


הלוואה לרכישת רכב ומימוש המכונית בכינוס נכסים בשל אי פירעון תשלומים

כיצד בית המשפט יפסוק כאשר תשלומי הלוואה לצורך רכישת רכב לא נפרעו והרכב נמכר בכינוס נכסים. האם החוב נפרע במלואו בעת מימוש המכונית?


האם קיימת יריבות בין קבלן לבנק כאשר הלווים לא פורעים את המשכנתא?

בנק נתן הלוואה לרכישת נכס והעביר את מלוא הסכום לקבלן. הלווים לא פרעו את ההלוואה. האם הבנק רשאי לפנות בהליכים כנגד הקבלן?


<<   הקודם  1  2  3