www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - כללי HOV

תביעה לסלוק יד מחנות , שאלת היות הדיירים מוגנים והתנהלות בלתי ראוייה של המועצה
תביעה לסלוק יד מחנות , שאלת היות הדיירים מוגנים והתנהלות בלתי ראוייה של המועצה ...

מעצרו של אדם הנחשד בעבירות רכוש עד תום ההליכים
מעצרו של אדם הנחשד בעבירות רכוש עד תום ההליכים ... פסק דין בנושא.

הרשעתו של מפקד יחידת התנועה של המתנדבים בנהיגה בחוסר זהירות

לאחר שמיעת ראיות המשיב הורשע בעבירה של נהיגה בחוסר זהירות. התאונה התרחשה בערב יום העצמאות עת שימש המשיב, שהינו שוטר, כמפקד יחידת התנועה של המתנדבים במסגרת ההערכות לחג.


1