www.what2do.co.il

הגדלת קרן חוב בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר

הגדלת קרן חוב בהוצאה לפועל

קרן חוב היא הסכום ההתחלתי של החוב בהוצאה לפועל ללא הפרשי הצמדה וללא תוספת ריביות ופיגורים. במקרים רבים במסגרת הליך הוצאה לפועל עשוי להתעורר רצון אצל החייב, או אצל הזוכה או אצל מספר הזוכים – במצב של איחוד תיקים, לפעול כדי לשנות ואף לקבוע מחדש את סכום קרן החוב בהליך הוצאה לפועל.

 

במקרים אילו עשויה להתעורר מחלוקת, כאשר מתברר לאחד הצדדים כי יש הבדל מהותי בין הסכום שאותו הם תופסים כנכון לבין הסכום שנתבע במסגרת הליך הוצאה לפועל. כמו כן יתכנו מצבים שבהם התקבל פסק דין בערכאת ערעור, שלפיה הסכום המקורי שנתבע כאשר נפתח ההליך לאכיפת פסק הדין המקורי, השתנה לדעת מי שבכוונתו לדרוש את תיקון סכום החוב.

 

כדי לממש שינוי או תיקון קרן חוב בהליך הוצאה לפועל, המבקש נדרש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל בלשכה שבה מתנהל ההליך. כאשר מדובר באיחוד תיקים יש לשים לב כי ההליך אשר מאגד את כלל התיקים נגד החייב עבר ללשכת ההוצאה לפועל שבה נפתחו רוב התיקים.

 

הגשת בקשה לשינוי או תיקון סכום החוב

 

במסגרת חוק ההוצאה לפועל (סעיף 81א(ד)) ניתנת לרשם ההוצאה לפועל הסמכות להפחית הפרשי הצמדה וריבית. סמכות זו מוגבלת לתקופה שקדמה לפתיחת התיק. כדי לזכות בהפחתת קרן החוב על החייב לפנות בבקשה לרשם ועליו לעשות זאת רק אם התקיימו טעמים מיוחדים. כמו כן, לרשם ההוצאה לפועל מוקנית סמכות נרחבת לקבוע תעריפים נמוכים או גבוהים של שכר טרחת עורך דין, בהתאם לתעריף המומלץ.

 

הגדלת קרן חוב בתיק מזונות

 

הגדלת קרן חוב צריכה להיות תואמת במדויק את פסק הדין. אם במהלך חיי תיק הוצאה לפועל נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לזוכה בתיק של חוב מזונות, על הזוכה לפנות בבקשה מתאימה אל רשם ההוצאה לפועל באמצעות טופס 843 בצירוף קבלות מקוריות. בנסיבות מסוימות רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבל חוות דעת של רואה חשבון שיחשב את יתרת החוב הנכונה ואת סכום הריבית.

 

לאחר שהומצאה אזהרה לחייב בתיק מזונות, והזוכה ביקש להגדיל את קרן החוב בתיק, רשם ההוצאה לפועל רשאי להגדיל את קרן החוב, לאחר שאפשר לחייב להגיב לבקשה בתוך עשרה ימים. במקרה שהרשם החליט כי יש להגדיל את קרן החוב, לא תישלח אזהרה נוספת לחייב, אלא אם בנסיבות מיוחדות הורה הרשם אחרת.

 

לאחר שהומצאה אזהרה לחייב והזוכה ביקש להגדיל את קרן החוב בתיק, שאינה נובעת מהוצאות שהוצאו לגביית החוב, תשולם אגרה ותישלח אזהרה ביחס להגדלת קרן החוב בתיק, פרט לתיקי מזונות ותיקי משכון או משכנתא. במקרה שנסגר תיק הוצאה לפועל, והזוכה ביקש לפתוח אותו מחדש, נדרש הזוכה לשלוח לחייב העתק מן הבקשה בהמצאה מלאה ולצרף את אישור המסירה לבקשה לפתיחה מחודשת של התיק עם הגשתה ללשכה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.