www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

קבלת הפטר הוצאה לפועל, האם נסיבות חיים קשות יכולות לסייע?
חייב מוגבל באמצעים שהוכיח שהוא סובל ממחלת מאניה דפרסיה ושנסיבות חייו קשות ביותר, הצליח לקבל הפטר מלא על חוב של כחצי מיליון שקלים ולמחיקת ששה תיקי חוב פרטניים.

האם חייב בהוצאה לפועל יכול לצאת מהארץ לצורך קיום מצווה?
במקרה שבו יש צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב, והוא צריך לנסוע לחו"ל לשם קיום מצווה דתית, יכול הדבר להיחשב כסיבה מיוחדת שבגללה ייתכן ויוסר הצו באופן זמני.

זקיפת תשלומים בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?
זקיפת תשלומים היא פעולה משפטית הלקוחה מחוק החוזים, וקובעת כי במקרים שבהם החייב שילם סכומים כלשהם מבלי שייעד את התשלום לכיסוי חוב מסוים, יחולו הוראות שנקבעו בחוק לגבי שיוך התשלומים.

עיון חוזר בבקשה למתן צו הפטר, באילו מקרים?
המטרה של הליך עיון חוזר היא לבדוק את ההחלטה אשר ניתנה לראשונה, והאם קיים צורך או ישנה הצדקה אשר מצדיקה סטייה מאותה החלטה, ככל שישנן נסיבות אשר לא נשקלו, או נסיבות חדשות אשר לא הובאו בתחילה ומצויות כעת.

השתק שיפוטי בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?
השתק הוא כלל משפטי שקובע כי אדם מנוע מלטעון טענה בבית המשפט או בפני רשויות אחרות, לרבות בהוצאה לפועל, לאחר שהטענה הוכרעה או לאחר שבהליכים קודמים הועלתה טענה הפוכה.

פתיחת תיק לקטין בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?
כאשר החייב נחשב קטין או פסול דין, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הזוכה נדרש לציין עובדה זו בבקשה לביצוע פסק דין והמצאת האזהרה תהיה בהמצאתה לאחד מהוריו או לאפוטרופוס שלו, אלא אם הרשם נתן הוראה אחרת.

בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל, מהם התנאים?
חייב שמתקשה לפרוע חוב מזונות, רשאי לפנות אל רשם ההוצאה לפועל ולבקש שתיערך לו חקירת יכולת. בנסיבות חריגות, שבהן סבר הרשם כי החייב יישאר ללא אמצעים למחייתו, הוא יאפשר לו לפרוס את החוב לתשלומים.

שינוי צו חיוב תשלומים, אילו נסיבות מוצדקות?
חייב שחל שינוי ביכולתו הכלכלית לפרוע את צו התשלומים שנקבע לו, רשאי בכל שלב שבו הוא מצוי בהליכי הוצאה לפועל, להגיש בקשה מנומקת לרשם, לשינוי הוראת התשלום או צו התשלומים.

מרשם חייבים משתמטים בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?
ניתן לרשום חייב במרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים של רשות האכיפה והגבייה אם הוא הוגדר כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וחובותיו המצטברים מעל 10,000 שקלים.

הסרת הגבלות מחייב מוגבל באמצעים, מהי הדרך?
רשם ההוצאה לפועל רשאי להסיר את כל ההגבלות שהוטלו על חייב מוגבל באמצעים או חלק מהן בצו הביניים או להוסיף הגבלות נוספות ככל שימצא לנכון.

החזר כספי מהמרכז לגביית קנסות, כיצד ניתן לקבל החזר?
חייב שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, ונגבה ממנו סכום הגבוה מהסכום שאותו נדרש לשלם, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי באמצעות טופס מקוון והצגת מסמכים רלוונטיים.

ביטול שיק ביטחון לשכירות, באילו מקרים?
השוכר רשאי לבטל שיק ביטחון כדין ובתום לב לאחר שפרע את כל חובותיו למשכיר, אך המשכיר מסיבה כלשהי לא השיב לידיו את השיק, שמשמש כסוג של ערבות והסכמה בין הצדדים.

מהו צו להשבת מצב לקדמותו לפי סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל?
בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל, על פי סעיף 18 לחוק, כאשר פסק הדין שהוגש לביצוע בוטל או שונה, להחזיר את המצב כפי שהיה לפני הביצוע, או לתקן את המצב לפי השינוי בפסק הדין החדש.

מכתב התנגדות להוצאה לפועל, באילו מקרים?
חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל יכול לשלם את החוב או לבצע את המעשה שבית משפט פסק כי עליו לעשות, או להגיש התנגדות אם לטענתו פתיחת התיק אינה מוצדקת.

המצאה חלקית בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?
המצאה חלקית בהוצאה לפועל נחשבת למסירת מסמך באמצעות הדבקתו על דלת ביתו של החייב, כאשר הוא לא נמצא בבית, והיא מוכרת על ידי החוק ונחשבת כהמצאה לכל דבר.

ערעור בהוצאה לפועל על טענת פרעתי, באילו מקרים?
במקרה שרשם ההוצאה לפועל דחה את טענת פרעתי שהגיש החייב, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?
הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.

הגבלה על כרטיס חיוב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל רשאי להגביל את החייב בשימוש בכרטיסי חיוב, כולל שימוש בכרטיס אשראי, כרטיסי תשלום הנטענים בסכומי כסף, בנקט ועוד, כאשר הוכח כי החייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

ביטול צו הפטר בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל צו הפטר שנתן לחייב לפי הוראות החוק, אם סבר כי הצו ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.

חובת הגילוי בהוצאה לפועל, מה המשמעות?
רשם ההוצאה לפועל יכול לדחות את בקשת החייב לאיחוד תיקים אם סבר כי החייב לא גילה או לא המציא את המידע המלא והמפורט על נכסיו וחובותיו, כפי שנדרש לעשות.

1  2  3  4  לעמוד הבא   >>