www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

כיצד לבטל צו הבאה בהוצאה לפועל?
חייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו הבאה רשאי להגיש בקשה לביטול הצו, במקרה שהחוב או חלק ממנו שולם, או בכפוף למתן ערובה או כאשר החייב הוכיח שאין טעם לבצע את הצו.

ערעור על צו עיקול רכוש, מהו התהליך להגשת ערעור?
חייב שהוטל עיקול על רכושו במסגרת הליכי הוצאה לפועל ורוצה לבטל אותו, רשאי להגיש בקשה לביטול הצו ובמקרים מסוימים עומדת בפניו האפשרות לערער על הצו בפני בית המשפט.

הגבלה על דרכון של חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל יכול להגביל את זכותו של חייב לקבל, להחזיק או להאריך את תוקפו של הדרכון וכתוצאה מכך למנוע את יציאתו מהארץ.

עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
עיכוב הליכים אוטומטי ניתן כאשר החייב מגיש התנגדות לביצוע שטר, התנגדות לתביעה על סכום קצוב, ולצורך הבהרה לגבי פסק הדין שבגינו נפתח תיק בהוצאה לפועל.

ביטול צו איחוד תיקים, באילו מקרים?
חייב שנפתחו נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל, יכול לפנות למסלול איחוד תיקים ולפרוש את חובותיו לאורך זמן. אולם הרשם יכול ביוזמתו או על פי בקשת הנושים, לבטל את צו האיחוד או לשנות את התנאים.

מסירת מידע על חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל, רשאי לצוות על רשויות, מוסדות פיננסיים, רשם החברות, משרד הרישוי, ביטוח לאומי ועוד, למסור מידע על חייב בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק.

הגבלה על ייסוד תאגיד של חייב בהוצאה לפועל
במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול הרשם להטיל על חייב המשתמט מתשלום חובותיו או בעל חוב מזונות הגבלה על ייסוד תאגיד, כך שהחייב לא יוכל לייסד תאגיד כל עוד הוא לא הסדיר את חובותיו.

ביטול צו מאסר על חוב מזונות
ניתן לבטל צו מאסר בהוצאה לפועל ולשחרר את החייב אם הוא שילם את החוב או הקטין את הסכום שבגינו ניתן הצו, או אם נתן ערובה לתשלום החוב על פי שיקול דעתו של הרשם.

באילו מקרים ניתן להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב?
חייב בהוצאה לפועל רשאי לבסס התנגדות לתביעה על סכום קצוב על טיעונים הקשורים לחוב עצמו, או על טענה טכנית שלפיה לא התקיימו התנאים להגשת תביעה על סכום קצוב.

הגדלת קרן חוב בהוצאה לפועל
קרן חוב בהוצאה לפועל היא הסכום ההתחלתי של החוב ללא הפרשי הצמדה וללא תוספת ריביות ופיגורים. בנסיבות מיוחדות ניתן לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה להקטין או להגדיל את קרן החוב.

מבצע חוב סוף להפחתת תוספות פיגור על קנסות פליליים ומנהליים
המרכז לגביית קנסות יצא במבצע של 120 ימים, החל מאחד בנובמבר להפחתת תוספות פיגור על קנסות פליליים ומנהליים בשיעור של 40% מהחוב העדכני - על דוחות משטרתיים, קנסות בית משפט לתעבורה וקנסות בית משפט בהליך פלילי.

הגשת תצהיר בהוצאה לפועל
תצהיר הוא מסמך המשמש כעדות בכתב. חייב בהוצאה לפועל נדרש לצרף תצהיר חתום לבקשת התנגדות להליכי הוצאה לפועל, כמו התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי, עיכוב הליכים ועוד.

מתי ניתן לקבל פטור מהתייצבות לחקירת יכולת?
חייב בהוצאה לפועל יכול לקבל פטור מהתייצבות לחקירת יכולת כאשר מדובר בבקשה לביצוע פסק דין שאינו כספי, או כאשר מדובר בחוב מזונות, או בבקשה למימוש משכנתא או משכון.

טענת זיוף בהתנגדות לביצוע שטר
טענת זיוף חתימה מהווה טענה מוצדקת לקבלת בקשה לרשות החייב להתגונן מפני ביצוע שטר חוב או שיק ביטחון, מכיוון ששטר החתום בחתימה מזויפת נגוע באי חוקיות ואין ביכולתו להטיל חבות.

ביטול הגבלות על חייב בהוצאה לפועל
חייב שהוטלו עליו הגבלות שונות, כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, יכול לפרוע את החוב בתוך 30 ימים, וכך לא תיכנס ההגבלה לתוקף, או להגיש בקשה לביטול ההגבלה.

תגובת חייב לפתיחת תיק הוצאה לפועל
חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, נדרש לשלם את החוב תוך פרק זמן שנקבע באזהרה שנשלחה אליו, או לבצע מעשה כלשהו שבית משפט פסק כי עליו לעשות.

דיור חלופי במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל
חייב שדירתו ממושכנת לטובת הבנק המלווה, והבנק הגיש בקשה למימוש המשכנתא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, או ביקש להורות על מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו מביתם, לצורך פירעון החוב, זכאי לקבל דיור חלופי.

מיהו חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?
חייב אשר לא שילם את החוב שבגינו נפתח תיק בהוצאה לפועל, או לא התייצב לחקירת יכולת ולא הגיש בקשה לצו תשלומים, נחשב לחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

הזמנה לבירור אצל רשם הוצאה לפועל עקב אי תשלום חוב
הרשם רשאי לזמן את החייב לבירור בהוצאה לפועל, אם חלפו 30 יום מהמצאת האזהרה, והחייב לא שילם את חובו או לא מילא אחר צו תשלומים שניתן לו.

הפטר בהוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים
חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים במשך ארבע שנים ומעלה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הפטר מחובותיו, בתנאי שלא הוכרז כפושט רגל, וסכום חובותיו לנושים אינו עולה על 800,000 שקלים.