www.what2do.co.il

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, רשאי רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לשיקול דעתו, למנות כונס נכסים לנכס מסוים מנכסי החייב אם ראה צורך או תועלת בדבר לשם ביצוע פסק דין. כונס נכסים בהוצאה לפועל יכול להיות עורך דין או רואה חשבון, שמטרתו להביא לפירעון מרבי של חובות החייב עבור הזוכה.

 

סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר למנות כונס נכסים לנכס אחד בלבד ולא לכלל נכסי החייב, לעומת הליך פשיטת רגל שבו מתמנה כונס הנכסים הרשמי ככונס לכלל נכסי החייב. על הכונס לפעול ביושר, בהגינות ועליו להגשים את סמכויותיו בתום לב.

 

סעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל מגדיר את סמכויותיו וחובותיו של כונס נכסים וקובע כי בעל התפקיד ייקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, לצורך ניהולו, מכירתו, מימושו ועליו לעשות בו כפי שיורה הרשם, כאשר ידו של כונס הנכסים ברכוש ובמקרקעין כיד החייב. הרשם רשאי לתת הוראות לפי סעיף זה מיוזמתו, לפי בקשת הזוכה או החייב, או לפי בקשת כונס הנכסים עצמו.


קבלת תמורה מקסימלית עבור הנכס 

 

כונס נכסים תופס את מקומו של החייב ומרגע מינויו הוא פועל בנכסיו כאילו הוא בעל הזכויות בהם. מטרת הכונס היא לקבל תמורה מקסימלית עבור הנכס בזמן אופטימלי, כך שהתמורה תוכל לשמש לכיסוי החלק המרבי האפשרי של החוב שבגינו נפתח תיק הוצאה לפועל, תחת נסיבות המקרה המסוים.

 

על כונס הנכסים מוטלת חובה לנהל פנקסים ולמסור דינים וחשבונות לרשם או למי שיורה עליו הרשם. על כונס הנכסים למסור למנהל לשכת ההוצאה לפועל כל תמורה שתגיע לידו עקב ניהול הנכס, מכירתו או מימושו, במועד ובצורה שנדרש למסרה בכתב המינוי או בהוראה מיוחדת.

 

סמכותו של הרשם מוגבלת למינוי נכס מסוים בלבד של החייב, ואף לרשם אין סמכות לחפש ולאתר נכסים שהוסתרו על ידי החייב, והנכס שלמימושו מתמנה הכונס חייב להיות, בודד ומסוים, קיים ומאותר. הכונס רשאי לנכות את שכר טרחתו והוצאותיו מהכספים שבאחזקתו, אלא אם הרשם נתן הוראה אחרת.

 

פיצוי לחייב או לזוכה שניזוקו עקב אי מילוי חובותיו

 

לחייב אסור לעמוד בדרכו של כונס הנכסים בעת מילוי תפקידו, ועליו למלא אחרי הוראותיו בכל הנוגע לנכס שהכונס נתמנה לו, ולעשות כל דבר שלדעת הכונס יש בו תועלת שייעשה בידי החייב עצמו. כמו כן, על החייב מוטלת החובה למסור לכונס בהתאם לדרישתו כל מסמך וידיעה שיש להם קשר לנכס.

 

גם על הכונס מוטלות חובות ומגבלות, ובמקום שבו הוא סטה מהם, הוא יהיה חייב בדין כלפי החייב או כלפי הזוכה. הרשם רשאי להורות לכונס לתת ערובה להבטחת אחריותו למילוי תפקידו, ובמקרים שבהם הכונס פעל שלא בתום לב, או שלא מילא אחר חובותיו, יכול הרשם לחייבו בתשלום פיצויים עבור הנזק שגרם, ואף יכול להורות על חילוט הערובה. על החלטת הרשם בדבר אחריותו של הכונס ניתן לערער לבית המשפט ללא צורך בהגשת בקשת רשות מראש.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.  

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו. 

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. 

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע. 

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.  

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.  

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.  

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?

בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס. 

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.