www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - כינוס נכסים

סמכות כונס נכסים לפי חוק ההוצאה לפועל לפרק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג

האם כונס נכסים בהוצאה לפועל רשאי להיכנס בנעליו של החייב ולדרוש פירוק שיתוף בדירת מגורים של החייב ובת זוגו? כיצד משפיעים ילדים קטינים הגרים בנכס על פירוק השיתוף?


החלטה בנוגע לצו כינוס נכסים לאיש עסקים ישראלי

בקשה למתן צו כינוס נכסים אשר הוגשה על ידי חברה אנגלית כנגד איש העסקים הישראלי, אלי רייפמן...


שאלת מעמדו של חוב עבר בגין היטל השבחה ביחס לקופת כינוס

האם בסמכותה של הרשות המקומית לעכב רישום בטאבו עד פירעון חוב עבר בגין היטל השבחה?


אחריות כונסי נכסים במסגרת הליכי הוצאה לפועל

התובע טען כי הבנק פעל בחוסר תום לב, תוך הצגת מצג שווא רשלני, וכי כונסי הנכסים פעלו בניגוד לחובתם, וברשלנות.

ההסדר בין התובע לבנק, ותוקפו לאחר גילוי עובדת מכירת המשאית...


חבותו של כונס הנכסים לחובות הארנונה בקשר לנכס עליו שימש ככונס

כונס נכסים הוא גורם (חברה או אדם) אשר רשות שיפוטית כלשהי ממנה (למשל ההוצאה לפועל) לצורך השתלטות על נכסים השייכים לאדם אחר. ההשתלטות מתבצעת כאשר האדם האחר חייב כספים לגורם שלישי ורוצים למנוע ממנו להבריח את נכסיו שכן, אם יעשה זאת, לא יוכל להחזיר את חובותיו...


זכותו של כונס נכסים לעשות שימוש בזכותו של החייב להקטנת חבויות המס

שאלת זכותו של כונס נכסים לעשות שימוש בזכותו של החייב להקטנת חבויות המס שהוטלו בגין עסקת מכר זכויותיו בנכס מקרקעין במסגרת הליך הכינוס... 


1