www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - כינוס נכסים

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?
בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס.

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?
מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל
תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?
נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע.

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?
על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים.

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?
תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו.

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל
כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.

מעצר מונע בהוצאה לפועל
החייב מסרב לשתף פעולה? האם ניתן להטיל עליו מעצר מונע? אימתי ראש ההוצאה לפועל יורה על מעצר לשם ביצוע הליכי הוצאה לפועל?

1