www.what2do.co.il

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן בהוצאה לפועל הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים של החייב עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמות המיטלטלין עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע.

 

במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, רשאי הרשם רשאי לצוות על עיקול מטלטלין של החייב, שהם נכסים שאינם נדל"ן ולהורות על מכירתם או מימושם לצורך פירעון החובות שבגינם נפתח תיק. לשם כך, לשכת ההוצאה לפועל ממנה נאמן על מיטלטלין במטרה להיות אחראי על הנכסים אשר עוקלו במסגרת צו עיקול מיטלטלין או במסגרת צו עיקול נכסים של חייב הנמצאים בידי צד שלישי. הנאמן יכול להיות כל אדם שמעוניין למלא את התפקיד או החייב עצמו, גם אם לא נתן את הסכמתו לכך.

 

תפקידו של הנאמן בהוצאה לפועל

 

סעיף 49 לתקנות ההוצאה לפועל מסדיר את עמדת הנאמן וקובע כי מנהל לשכת הוצאה לפועל שהעמיד נאמן על המיטלטלין המעוקלים, יזהיר אותו לגבי חובותיו ואחריותו על פי חוק הוצאה לפועל ויפרט כל יתר התחייבויותיו ואת השכר המגיע לו, אם נקבע. במקרה שהנאמן הוא החייב עצמו, הוא לא יהיה זכאי לתשלום שכר והוצאות עבור תפקידו, אלא אם קבע הרשם אחרת.

 

סעיף 49ב קובע כי הנאמן יאשר כי קיבל את הנכסים כמעוקלים לשמירתו וכי הוזהר, ואם הנאמן הוא אדם שאינו החייב, עליו לציין גם את הסכמתו להיות נאמן על המיטלטלין. הוצאותיו ושכרו של הנאמן יהיו לפי המוסכם בינו לבין מנהל ההוצאה לפועל, או על פי החלטת הרשם. במקרה שניתן צו עיקול על בעלי חיים, הנאמן אחראי לדאוג לתזונתם. בנוסף עליו לשמור על שלמות המיטלטלין עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל ולדאוג למסור אותם לידי מנהל הלשכה במועד שיורה על כך המנהל ובהודעה שתימסר לנאמן.


אחריותו של הנאמן

 

אם הנאמן לא מילא חובה כלשהי מחובותיו ללא הצדק סביר, רשאי הרשם לחייב אותו בתשלום החוב, בתנאי שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכסים שעליהם היה אחראי. על כל החלטה של הרשם בדבר אחריותו של נאמן ניתן להגיש ערעור לבית המשפט ללא צורך בהגשת בקשת רשות הערעור.

 

סעיף 25 לחוק הוצאה לפועל קובע כי במקרה שהנאמן ללא הצדק סביר לא מילא אחר חובותיו צפוי לשלם לרשם את סכום החוב הפסוק, כולו או מקצתו, במידה שלא שילמו החייב או שלא נגבה בהליכים לפי חוק זה, בתנאי שהחיוב לא יעלה על שווי המיטלטלין שהועמד נאמן עליהם.

 

זכות השימוש במיטלטלין

 

סעיף 26 לחוק מסדיר את זכות שימוש הנאמן והחייב במיטלטלין וקובע כי במקרה שהמיטלטלין המעוקלים היו בערב העיקול בשימושו של הנאמן, הוא רשאי להמשיך ולעשות בהם שימוש סביר, ואם היו בשימושם של החייב או של בני משפחתו הגרים עמו, רשאי הנאמן להרשות להם להמשיך לעשות בהם שימוש בכפוף להוראות מטעם הרשם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.  

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו. 

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. 

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע. 

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.  

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.  

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.  

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?

בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס. 

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.