www.what2do.co.il

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתן להטיל צו עיקול על נכסי החייב כדי להגביל את השימוש ברכוש ולגרום לו להזדרז להסדיר את חובותיו ולשלם לזוכה בהקדם את הסכום המגיע לו. במקרה שהחייב לא משלם את החוב ולא עומד בהתחייבותו ובצו התשלומים שנקבע לו, רשם ההוצאה לפועל רשאי למכור את הרכוש המעוקל ובאמצעות הכספים לשלם לזוכה את החוב או לפחות חלק ממנו.

 

עיקול מיטלטלין, שהם נכסים ניידים שאינם דירה או מקרקעין אחרים, יכול להתבצע באמצעות הוצאתם מהמקום שבו הם נמצאים, השארתם במקום שבו הם נמצאים וסגירתם במנעול או הפרדתם מרכוש אחר שלא הוטל עליו עיקול. בזמן שהחפצים סגורים ונעולים, ניתן למנות אדם שיהיה אחראי על שלמותם, כדי שיגיעו במידת הצורך למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.

 

מינוי נאמן על מיטלטלין

 

נאמן על מיטלטלין הוא אדם שמונה על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל במטרה לשמור על הנכסים שעוקלו במסגרת צו עיקול מיטלטלין או במסגרת צו עיקול נכסים הנמצאים אצל צד שלישי. אותו אדם יכול להיות כל אחד שהסכים לבצע את התפקיד תמורת תשלום וגם החייב עצמו, ללא תמורה, גם אם לא הסכים לעשות זאת.

 

סעיף 24א לחוק ההוצאה לפועל קובע כי מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להעמיד אדם שהסכים לכך להיות נאמן על שמירת הנכסים הניידים המעוקלים של החייב, ואם הוטל צו עיקול על בעלי חיים, הנאמן יהיה אחראי לשמור על תזונתם ולהאכיל אותם על פי הצורך. מטרת המינוי היא לשמור על שלמות הנכסים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל.

 

הנאמן יכול להיות כל אדם המעוניין בכך, והוא אחראי למסור את המיטלטלין לידי מנהל לשכה, בדרך, בזמן ובמקום שיורה על כך בהודעה שתימסר לו. ועל ביצוע תפקידו והוצאותיו יקבל שכר כפי שיוסכם בינו לבין מנהל לשכת ההוצאה לפועל, או כפי שיקבע הרשם.

 

סעיף 24ב לחוק ההוצאה לפועל קובע כי מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להעמיד את החייב עצמו, גם אם לא הסכים לכך, להיות נאמן על החפצים המעוקלים, ויחולו עליו כל החובות שחלות על הנאמן, אך הוא לא זכאי לשכר ולא לתשלום עבור ההוצאות לפי החלטת הרשם.

 

מנהל לשכת הוצאה לפועל שהעמיד נאמן על המעוקלים, נדרש להזהיר אותו על חובותיו ואחריותו על פי החוק ועליו לפרט על יתר התחייבויותיו והשכר המגיע לו, אם נקבע. הנאמן נדרש לאשר כי קיבל את המעוקלים לשמירתו וכי הוזהר לגבי אחריותו. אם הנאמן הוא אדם שאינו החייב, עליו לציין גם את הסכמתו לשמש כנאמן על המיטלטלין.

 

אם החפצים המעוקלים היו בשימושו של הנאמן בערב שהוטל צו העיקול, הוא רשאי להמשיך ולעשות בהם שימוש סביר, ואף אם הם היו בשימושו של החייב או בני משפחתו שגרים עמו ערב צו העיקול, הנאמן יכול להרשות להם להמשיך ולהשתמש בהם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.