www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - עיקולים

רכב מעוקל ניזוק בתאונה, האם החייב יכול לקבל פיצויים?
חייב שרכבו עוקל יכול לבצע ברכבו שימוש סביר בכפוף לאישור הנאמן בהליך הוצאה לפועל. שימוש סביר ברכב כולל גם סיכון למעורבות בתאונת דרכים שנזק רכוש בצידה. לפיכך, פיצויים על נזק שנגרם לרכב מעוקל ישולמו לחייב כדי שיוכל לתקן את הרכב וישיב את המצב לקדמותו

עירייה התרשלה בהליך גביית ארנונה, כיצד ניתן לקבל פיצוי?
בידי העיריות נתונה סמכות לבצע הליכי גבייה מנהלית עצמאית ללא צורך בפניה ללשכת ההוצאה לפועל ולבית המשפט. לעיתים פועלות הרשויות המקומיות בחוסר זהירות בהפעלת הסמכות וגורמות לנזק. מה ניתן לעשות במקרה של חריגה מסמכות?

רשלנות בניהול תיק הוצאה לפועל: מתי ייפסקו פיצויים?
כמו בכל הליך משפטי אחר, גם עורך הדין שמייצג בהליך של הוצאה לפועל נדרש לעמוד בסטנדרטים של מקצועיות ואחריות. חובת הזהירות של עורך הדין אינה מוגבלת אך ורק כלפי הלקוח שאותו הוא מייצג אלא גם כלפי צדדים נוספים שעלולים להינזק כתוצאה מפעילותו

עיקול על הערת אזהרה, מהי המשמעות?
כאשר חייב בהוצאה לפועל אינו משלם את החוב, ניתן להטיל עיקול על מקרקעין הרשומים על שמו או על זכויות במקרקעין הרשומות על שמו, לרבות עיקול זכויות במקרקעין הנובעות מרישום הערת אזהרה.

עיקול כספי פנסיה בהוצאה לפועל, מתי ניתן להטיל צו עיקול?
במסגרת הליכי הוצאה לפועל לא ניתן לעקל כספי פנסיה שהופקדו לקופת גמל על ידי העובד או המעסיק, כל עוד החייב לא הגיע לגיל פרישה, או נמצא זכאי לקבלת קצבה עקב נכות או מוות.

עיקול מתחדש בתיק מזונות, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול מתחדש של משכורת החייב במזונות או להורות על עיקול כלל נכסי החייב או נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי.

מכירת מקרקעין מעוקלים שאינם משמשים כדירת מגורים במסגרת הוצאה לפועל
לאחר שחלף חודש ימים מיום רישום העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לפי בקשת הזוכה, לצוות על מכירתם של המעוקלים.

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל
נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.

עיקול נכסי חייב במסלול מקוצר, כיצד מתבצע ההליך?
במסלול המקוצר רשאית לשכת ההוצאה לפועל לנקוט בהליכי עיקול כספים של החייב וזכויות החייב לקבלת כספים הנמצאים בידי צד שלישי ולהורות על עיקול רכבו של החייב.

עיקול כלל נכסי החייב – מה המשמעות?
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול כלל נכסי החייב או להורות על עיקול נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי.

האם כספי ערבות בנקאית ניתנים לעיקול?
ערבות בנקאית אינה בגדר נכס השייך לחייב, על כן היא לא ניתנת לעיקול במסגרת הליכי הוצאה לפועל, אולם לאחר מימוש הערבות, ניתן להטיל עיקול על הכספים שלהם זכאי החייב כתוצאה מהחילוט.

מכירת דירת מגורים אחרי עיקול בהוצאה לפועל
מכירת דירת מגורים של חייב שעוקלה לאחר שלא שילם את החוב, תעשה רק בתנאי שלחייב ולבני משפחתו הגרים עמו נמצא סידור מגורים חלופי וחלפו 30 ימים מאז שנרשם העיקול בלשכת רישום המקרקעין.

עיקול משכורת של חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
במצב שבו לחייב אין נכסים ורכוש שניתן לממש לצורך פירעון החוב, ניתן בהתקיים נסיבות מסוימות לעקל חלק ניכר מהשכר החודשי לטובת הנושים.

עיקול רכב בהוצאה לפועל, מתי ניתן לעקל רכב של חייב?
אחת הדרכים להפעלת לחץ על חייב וזירוז גביית החוב, במסגרת הליכי הוצאה לפועל היא עיקול רכבו הפרטי של החייב. בשלב ראשון מתבצע רישום הרכב במשרד הרישוי ובשלב הבא מימוש העיקול, באמצעות מכירה פומבית.

גביית דוחות משטרה בהוצאה לפועל
המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, אחראי לגביית חובות עבור אוצר המדינה ודוחות משטרה. המרכז מוסמך לקבוע הליכים שיש לנקוט נגד חייב לשם גביית חוב, לרבות הטלת עיקולים ותפיסת מיטלטלין.

עיקול מיטלטלין ברישום - מהו?
מהו עיקול מיטלטלין ברישום? כיצד מתמודדים עימו? מתי הזוכה יכול להגיש בקשה לעיקול מיטלטלין ברישום? מה ההבדל בין עיקול ברישום לעיקול בפועל?

עיקול מקרקעין ומכירתם
האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין?

בקשה לביטול עיקול, מהי?
כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד...

עיקול זמני, אימתי?
תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ...

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?
סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ...