www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

מתי ניתן לקבל פטור מהתייצבות לחקירת יכולת?
חייב בהוצאה לפועל יכול לקבל פטור מהתייצבות לחקירת יכולת כאשר מדובר בבקשה לביצוע פסק דין שאינו כספי, או כאשר מדובר בחוב מזונות, או בבקשה למימוש משכנתא או משכון.

טענת זיוף בהתנגדות לביצוע שטר
טענת זיוף חתימה מהווה טענה מוצדקת לקבלת בקשה לרשות החייב להתגונן מפני ביצוע שטר חוב או שיק ביטחון, מכיוון ששטר החתום בחתימה מזויפת נגוע באי חוקיות ואין ביכולתו להטיל חבות.

ביטול הגבלות על חייב בהוצאה לפועל
חייב שהוטלו עליו הגבלות שונות, כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, יכול לפרוע את החוב בתוך 30 ימים, וכך לא תיכנס ההגבלה לתוקף, או להגיש בקשה לביטול ההגבלה.

תגובת חייב לפתיחת תיק הוצאה לפועל
חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, נדרש לשלם את החוב תוך פרק זמן שנקבע באזהרה שנשלחה אליו, או לבצע מעשה כלשהו שבית משפט פסק כי עליו לעשות.

דיור חלופי במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל
חייב שדירתו ממושכנת לטובת הבנק המלווה, והבנק הגיש בקשה למימוש המשכנתא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, או ביקש להורות על מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו מביתם, לצורך פירעון החוב, זכאי לקבל דיור חלופי.

מיהו חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?
חייב אשר לא שילם את החוב שבגינו נפתח תיק בהוצאה לפועל, או לא התייצב לחקירת יכולת ולא הגיש בקשה לצו תשלומים, נחשב לחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

הזמנה לבירור אצל רשם הוצאה לפועל עקב אי תשלום חוב
הרשם רשאי לזמן את החייב לבירור בהוצאה לפועל, אם חלפו 30 יום מהמצאת האזהרה, והחייב לא שילם את חובו או לא מילא אחר צו תשלומים שניתן לו.

הפטר בהוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים
חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים במשך ארבע שנים ומעלה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הפטר מחובותיו, בתנאי שלא הוכרז כפושט רגל, וסכום חובותיו לנושים אינו עולה על 800,000 שקלים.

חוב לביטוח לאומי במסגרת הוצאה לפועל
המוסד לביטוח לאומי רשאי להטיל סנקציות על מעסיקים, עובדים ואנשים שלא עובדים שלא שילמו דמי ביטוח. לצורך הסדר החוב רשאי המוסד לבקר בבית החייבים ולהטיל עיקולים על רכוש.

בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?
חייב שאינו יודע מה מצב התיק ומה גובה החוב שהצטבר, יכול לקבל מידע במענה הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה, או לגשת ללשכת ההוצאה לפועל ולברר מה המצב העדכני של התיקים.

חובות של בן זוג בהוצאה לפועל
מהי אחריות לפירעון חובות של בני זוג? והאם כאשר אדם הסתבך בחובות וחייב כספים לנושים במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכולים הנושים להיפרע מנכסים ורכוש משותף של בן או בת זוגו של החייב?

תשלום מלוא החוב וסגירת תיק בהוצאה לפועל
תשלום מלוא החוב לנושה בתוך פרק הזמן שמצוין במכתב האזהרה, ימנע מהנושה לנקוט בהליכי גבייה נגד החייב, ותיק הוצאה לפועל ייסגר באופן אוטומטי תוך ימים ספורים.

איך ניתן להגיע להסדר חוב מול הבנק?
אנשים בעלי חוב תופח ומצטבר לבנק בעקבות הלוואות, לקיחת משכנתא או חובות לספקים לשלטונות המס ולרשויות המקומיות, יכולים להפחית את החוב באמצעות ניהול משא ומתן עם הבנק ולהגיע להסדר חוב.

מהי אחריות הבנק לגבי שיק עם חתימה מזויפת?
חייב שכופר בחתימתו על השיק נדרש להוכיח בפני בית המשפט כי החתימה אינה חתימתו. אחת הדרכים לכך היא השוואת החתימות השנויות במחלוקת באמצעות חוות דעת מומחה להשוואת כתבי יד.

זכויות ערב
מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות?

פסק דין הצהרתי
מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל?

בקשת התנגדות לביצוע שטר
קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ...

פקודת מאסר בהוצאה לפועל
האם מוסמך ראש ההוצאה לפועל להוציא פקודת מאסר מבלי שהחייב יובא בפניו למען יתברר לו כי אכן החייב הוא בעל יכולת ובעל רכוש לשלם את החוב, אך משתמט לעשות כן ואין דרך אחרת לאלצו לשלם את החוב ולגלות את רכושו אלא באמצעות צו מאסר?

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל
הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות?

חוב משכנתא
כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית?

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>