www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

מהי טענת כישלון תמורה בהוצאה לפועל?
כישלון תמורה היא טענה נפוצה במסגרת הגשת התנגדות לביצוע שטר חוב או המחאה, כאשר התמורה לא סופקה על ידי הזוכה לחייב, או כאשר התקבלה תמורה חלקית וקצובה.

ביטול הגבלה על חשבון בנק, כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?
כדי להסיר הגבלה על חשבון בנק, יכול החייב לפרוע את החוב, או להציג בפני רשם ההוצאה לפועל או הבנק עילות מוצדקות לביטול ההגבלה או להגיש ערעור לבית משפט.

הסדר חוב לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל, למי מתאים ההליך?
הסדר חוב בין החייב לזוכה לאחר פתיחת בהוצאה לפועל יכול להוביל להקטנת החוב תמורת פירעון חלקי וכן לאפשר לפרוס את תשלומי ההחזר על פני תקופה ממושכת, שמתאימה לחייב.

איך להגיש ביטול פסק דין בהעדר הגנה בהוצאה לפועל?
חייב שניתן נגדו פסק דין מבלי שהגיש כתב הגנה, רשאי לבקש מבית המשפט שנתן את פסק הדין לבטל אותו בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין הומצא לידיו, באמצעות הסבר מוצדק לאי הגשת כתב הגנה.

עיכוב יציאה לתושב חוץ במסגרת הוצאה לפועל, באילו מקרים?
הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב שהוא תושב חוץ שונה מצו עיכוב לתושב ישראל, והוא ניתן רק בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו. על כן, זוכה המבקש צו עיכוב יציאה מהארץ נגד תושב חו"ל נדרש לנהוג במשנה זהירות.

ביטול הליכים בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
חייב שננקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל, רשאי להגיש בקשה לביטול הליכים, כגון: הגבלות, עיקולים, צו עיכוב יציאה ועוד סנקציות שננקטו נגדו. ההליכים יבוטלו אם נמצאה הצדקה לכך או אם הזוכה נתן את הסכמתו.

טענת התיישנות למימוש פסק דין בהוצאה לפועל
תקופת ההתיישנות למימוש פסק דין משתנה בהתאם לתוכנו, כך שפסק דין אזרחי אופרטיבי לתשלום חוב או צו לביצוע בעין מתיישן בחלוף 25 שנה, ופסק דין אזרחי הצהרתי לעולם אינו מתיישן.

איתור תיקים בהוצאה לפועל, כיצד ניתן לקבל מידע על תיק פתוח?
מידע אישי ועדכני על תיקים פתוחים ניתן לקבל באמצעות מוקד השירות הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה, במענה האוטומטי של המוקד, או באמצעות קבלת קהל בכל לשכות ההוצאה לפועל.

כיצד לבטל צו הבאה בהוצאה לפועל?
חייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו הבאה רשאי להגיש בקשה לביטול הצו, במקרה שהחוב או חלק ממנו שולם, או בכפוף למתן ערובה או כאשר החייב הוכיח שאין טעם לבצע את הצו.

ערעור על צו עיקול רכוש, מהו התהליך להגשת ערעור?
חייב שהוטל עיקול על רכושו במסגרת הליכי הוצאה לפועל ורוצה לבטל אותו, רשאי להגיש בקשה לביטול הצו ובמקרים מסוימים עומדת בפניו האפשרות לערער על הצו בפני בית המשפט.

הגבלה על דרכון של חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל יכול להגביל את זכותו של חייב לקבל, להחזיק או להאריך את תוקפו של הדרכון וכתוצאה מכך למנוע את יציאתו מהארץ.

עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
עיכוב הליכים אוטומטי ניתן כאשר החייב מגיש התנגדות לביצוע שטר, התנגדות לתביעה על סכום קצוב, ולצורך הבהרה לגבי פסק הדין שבגינו נפתח תיק בהוצאה לפועל.

ביטול צו איחוד תיקים, באילו מקרים?
חייב שנפתחו נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל, יכול לפנות למסלול איחוד תיקים ולפרוש את חובותיו לאורך זמן. אולם הרשם יכול ביוזמתו או על פי בקשת הנושים, לבטל את צו האיחוד או לשנות את התנאים.

מסירת מידע על חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל, רשאי לצוות על רשויות, מוסדות פיננסיים, רשם החברות, משרד הרישוי, ביטוח לאומי ועוד, למסור מידע על חייב בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק.

הגבלה על ייסוד תאגיד של חייב בהוצאה לפועל
במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול הרשם להטיל על חייב המשתמט מתשלום חובותיו או בעל חוב מזונות הגבלה על ייסוד תאגיד, כך שהחייב לא יוכל לייסד תאגיד כל עוד הוא לא הסדיר את חובותיו.

ביטול צו מאסר על חוב מזונות
ניתן לבטל צו מאסר בהוצאה לפועל ולשחרר את החייב אם הוא שילם את החוב או הקטין את הסכום שבגינו ניתן הצו, או אם נתן ערובה לתשלום החוב על פי שיקול דעתו של הרשם.

באילו מקרים ניתן להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב?
חייב בהוצאה לפועל רשאי לבסס התנגדות לתביעה על סכום קצוב על טיעונים הקשורים לחוב עצמו, או על טענה טכנית שלפיה לא התקיימו התנאים להגשת תביעה על סכום קצוב.

הגדלת קרן חוב בהוצאה לפועל
קרן חוב בהוצאה לפועל היא הסכום ההתחלתי של החוב ללא הפרשי הצמדה וללא תוספת ריביות ופיגורים. בנסיבות מיוחדות ניתן לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה להקטין או להגדיל את קרן החוב.

מבצע חוב סוף להפחתת תוספות פיגור על קנסות פליליים ומנהליים
המרכז לגביית קנסות יצא במבצע של 120 ימים, החל מאחד בנובמבר להפחתת תוספות פיגור על קנסות פליליים ומנהליים בשיעור של 40% מהחוב העדכני - על דוחות משטרתיים, קנסות בית משפט לתעבורה וקנסות בית משפט בהליך פלילי.

הגשת תצהיר בהוצאה לפועל
תצהיר הוא מסמך המשמש כעדות בכתב. חייב בהוצאה לפועל נדרש לצרף תצהיר חתום לבקשת התנגדות להליכי הוצאה לפועל, כמו התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי, עיכוב הליכים ועוד.

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>