www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הוצאה לפועל - זוכה

תביעה נגד ערב בהוצאה לפועל - התיישנות החל ממתן אישור מיצוי הליכים

מועד תחילת מרוץ ההתיישנות בנוגע להגשת תביעה נגד ערב בהוצאה לפועל מתחיל עם מתן אישור מיצוי הליכים...


הטלת סנקציה של הגבלת רישיון נהיגה על חייב בהוצאה לפועל

הפעלת הסנקציה של הגבלת רישיון נהיגה כנגד חייב אשר איננו עומד בצו התשלומים אשר הוטל עליו...


אחריות צד שלישי להעברת משכורת של חייב - הליכי הוצאה לפועל

האם נושה אשר הגיש הטיל עיקול על נכסיו של חייב רשאי להגיש תביעה כנגד צד שלישי בגין הפרה של צווי העיקול והימנעות מהעברת הכספים לידיו או לידי ההוצאה לפועל?


עיקול רכוש של גרושתו של חייב לאחר שלא אושר הסכם גירושין

האם זכויותיו של נושה לפעול לעיקול חלקו של חייב בדירת מגורים ידחה בגין עריכת הסכם גירושין בין החייב לבין גרושתו?


נושה הגיש תביעה עבור מחצית חוב נגד אשתו של החייב

האם האישה חייבת במחצית חוב שנוצר לבעל מול הנושה במסגרת עסקיו? מהו המועד הקריטי לשיתוף בחובות בין בני זוג?


חייב העביר בעלות על עסק לחברתו בגין חוב בהוצאה לפועל

במקרה דנן בית המשפט קבע כי לאחר בחינת הראיות והעדויות, ניכר שיש לקשור בין העסק בו עובד החייב לבין הבעלות עליו...


האם צד ג' ישלם חוב אשר מגיע לחייב עבור זוכה בתיק הוצאה לפועל?

לטענתו של הזוכה, צד ג’ זה החזיק בחוב של 50,000 דולרים מול החייבת ועל כן רשם ההוצאה לפועל צריך להורות על תשלום כסף זה אליו...


תביעה של בעלת דוכן פיס נגד מהמר בכרטיסי צ'אנס בגין חוב

האם בית המשפט רשאי לפסוק כי חייב אשר לא עמד בהחזר תשלום בגין אשראי שניתן לו בדוכן הימורים, ישלם את החוב לבעלת הדוכן במסגרת פסק דין...


תביעה להפחתת ריבית והצמדה בתיק הוצאה לפועל

סעיף 81 א(ד) לחוק ההוצאה לפעל קובע כי ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת החייב ומטעמים מיוחדים שירשמו, להקטין את תוספת הפרשי ההצמדה והריבית העומדת כנגד חוב...


הוצאה לפועל - עיקול כספי ביטוח?

חברת הביטוח כלל לא הייתה אמורה ליתן תשובה חיובית לצו העיקול, ולא היה מקום לממש את הכספים בפוליסה הנטענת. לאחר בחינת המוטבים בפנסיה המדוברת, נמצא כי גרושתו של החייב הייתה בעלת הפנסיה, ואילו החייב היה מבוטח בה ותו לא...


גביית חוב מערבים בעקבות חייב שברח מן הארץ

כיצד ניתן לגבות מזונות מחייב, אשר ברח מן הארץ? האם ניתן לגבות את דמי המזונות מחבריו אשר ערבו לחזרתו בנסיעה קודמת?


טענות כנגד תיק הוצאה לפועל למרות שיהוי של ממש בהגשת התנגדות

האם חייבת בתיק הוצאה לפועל תוכל לטעון טענות כנגד הזוכה למרות שיהוי בהגשת התנגדות לאחר קבלת אזהרה כדין?


מתן תוקף לפסק דין גם אם הוא סותר הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה

אם אחד הצדדים סבור כי נפלה טעות בפסק הדין, עליו לערער על כך בבית המשפט, ולא לנסות להביא לתיקון הטעות במסגרת הליכי הוצאה לפועל...


החלטה בעניין צו מאסר שנחתם קודם תיקון 29

האם יש להשאיר צו מאסר על כנו, למרות שהוא ניתן לפני תיקון מספר 29 לחוק ההוצאה לפועל, ובמידה והיה ניתן אחרי, לא היה ניתן כלל...


הוצאה לפועל - חלוקת תקבול זניח עפ תיקון 29

נתקבלו כספים, העולים על גובה החוב הפסוק של הזוכה או הזוכים, לפי העניין, שנקטו הליכים לפי סעיף קטן (א), רשאי רשם ההוצאה לפועל לזקוף את היתרה לחשבון החוב של זוכים אחרים של החייב, ככל שישנם, בשיעור יחסי לגובה חובותיהם הפסוקים." ...


עיכוב יציאת תושב חוץ במסגרת חוב מזונות שלא שולם מעולם

עיכוב יציאה מהארץ של תושב אמריקני בגין חוב מזונות, וזאת למרות יכולת תיאורטית לפעול כנגדו בהליכים בארצות הברית...


תניית ויתור על סעד בעת פינוי מבית המגורים

היקף ויתור על זכויות מכוח חוק הגנת הדייר כאשר משכנתא נרשמה לטובת בנק בעת רכישת דירה על ידי עולה חדש...

 


עתירה למתן צו למיצוי הליכים כנגד החייב בגין משכנתא

למרות העדר יכולת לפעול בתיק המימוש מעבר למכר, נותרת לבירור השאלה המהותית. האם ראוי להפנות, להגשת תביעה כנגד החייב בגין יתרת החובה בטרם מתן צו למיצוי הליכים...

 


החלטה בעניין חלוקת הכספים בביצועה של פקודת מאסר

האם כספים אשר נתקבלו בגין הבאתו של חייב בצו מאסר באים בגדר הביטוי כספים שנתקבלו עקב ההליכים לפי חוק ההוצאה לפועל...


החלטה בעניין עדכון פרטי חייב שנפטר

תכלית חקיקתו של סעיף 78 לחוק ההוצאה לפועל היא למנוע את אובדן זכותם הקניינית של הנושים בנכסיו של החייב עקב פטירתו, אולם אין בכך הכוונה כי יורשיו של החייב יהפכו לחייבים במקומו...


<<    הקודם   1  2  3  לעמוד הבא    >>