www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - זוכה

העברת ביצוע פסק דין למזונות ממסלול מזונות למסלול רגיל, מהם התנאים?
זוכה בתיק מזונות אינה חייב לבחור במסלול מזונות, והיא רשאית לבחור בין מסלול מזונות למסלול הרגיל. העברת ביצוע פסק דין למזונות ממסלול מזונות למסלול רגיל מתאפשרת לפי סעיף 20יט לחוק ההוצאה לפועל.

מכתב התראה לפני ביצוע שטר, האם חייבים לשלוח מכתב?
לאחר הגשת בקשה לביצוע שטר, נדרש מנהל לשכת ההוצאה לפועל לשלוח מכתב התראה לחייב, שבו החייב מתבקש לשלם את החוב בתוך חודש ימים, או להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת.

טענת ויתור על חוב בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?
הזכות לוותר על חוב בהוצאה לפועל שמורה לזוכה. הרשם רשאי לסגור את התיק אם הזוכה ויתר או מחל לחייב על החוב, וכן לסגור תיק שלא ננקטו בו הליכים משמעותיים במשך תקופה ממושכת.

חידוש הליכים בתיק הוצאה לפועל לאחר עיכוב, מהו התהליך?
החייאת תיק הוצאה לפועל לאחר עיכוב הליכים מתאפשרת כאשר החייב לא עמד בצו התשלומים שנקבע לו והפר את ההסדר, בכפוף לשליחת הודעה לחייב על כוונת הזוכה לחדש את ההליכים נגדו.

שיהוי בפתיחת תיק הוצאה לפועל, מה קובע החוק?
שיהוי של הזוכה בפתיחת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב אינו מהווה ויתור על החוב, אולם הוא עלול להביא לחיוב בסכום החוב המקורי בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית.

חקירת יכולת ביוזמת זוכה בהוצאה לפועל, כיצד להגיש בקשה?
הזוכה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבצע חקירת יכולת של החייב, וכאשר החקירה מתקיימת ללא נוכחות הזוכה, הוא רשאי לבקש לערוך חקירה נוספת שתתקיים בנוכחותו.

החייאת תיק הוצאה לפועל שנסגר, מהן האפשרויות?
הזוכה רשאי להגיש בקשה לפתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל שנסגר, כאשר החוב לא שולם מלואו, או אם התיק נסגר שלא בצדק.

סגירת תיק הוצאה לפועל מחוסר מעש, באילו מקרים?
כאשר חלפו שנתיים מיום שבוצע הליך כלשהו בתיק הוצאה לפועל לצורך גביית החוב, ומאז לא בוצע בו הליך אחר, רשאי רשם הוצאה לפועל להודיע לזוכה כי עליו לנמק מדוע יש להשאיר את התיק פתוח.

הגשת בקשת זוכה בתיק הוצאה לפועל, כיצד לפעול?
הזוכה רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל נגד החייב לצורך גביית החוב, ולנקוט בהליכים שונים כדי להפעיל על החייב לחץ ולגרום לו להסדיר את התשלום במהרה.

התראה לפני תביעה על סכום קצוב, מה הכללים?
זוכה המעוניין להגיש תביעה על סכום קצוב נדרש לשלוח לחייב התראה על כוונתו להגיש נגדו תביעה, אשר מזהירה את החייב כי אם לא ישלם את החוב בתוך 30 ימים, תוגש נגדו בקשה לביצוע התביעה בהוצאה לפועל.

הפסקת הליכים לפי בקשת זוכה בהוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות שהליך מסוים לא יינקט כלפי החייב אם סבר כי הוא בלתי יעיל או שניתן לבצע את פסק הדין בהליך פחות חמור. כמו כן, הליך יופסק או יבוטל אם הזוכה ביקש זאת.

מסירת קטין באמצעות הוצאה לפועל, באילו מקרים?
ביצוע פסק דין למסירת קטין להורה שהילד שאינו נמצא בהחזקתו, יבוצע באמצעות הוצאה לפועל, רק בהוראה מפורשת של בית המשפט ובתנאי שהזוכה הגיש בקשה למימוש פסק הדין.

מתי מסתיימים הליכי גבייה במסלול המקוצר?
המסלול המקוצר לגביית חובות במסגרת הליכי הוצאה לפועל נועד לסייע בגביית חובות שאינם עולים על 10,000 שקלים למשך פרק זמן של עד שמונה חודשים.

העברת ביצוע פסק דין ללשכת הוצאה לפועל אחרת, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצועו של פסק דין ללשכה אחרת, לבקשת החייב, כאשר מתקיימים טעמים מוצדקים לכך ורק לאחר שלזוכה ניתנה זכות להשמיע את עמדתו בעניין.

חובת הדיווח על קבלת תשלומים מחייב בהוצאה לפועל
הזוכה נדרש לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל ולהודיע על כל הסדר שנערך עם החייב שלא באמצעות הלשכה ועל כל תשלום שקיבל ממנו על חשבון החוב.

דיון מהיר בהוצאה לפועל לגביית חובות, באילו מקרים?
אישה נפגעת אלימות במשפחה המעוניינת לגבות מבן זוגה חוב מזונות ילדים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, זכאית לדיון מהיר, אשר ייקבע בהקדם האפשרי עד 60 ימים ממועד הגשת הבקשה.

מהם חובות אבודים בהוצאה לפועל?
חובות אבודים הם חובות שלא ניתן חרף הניסיונות והמאמצים לגבות, בשל אי יכולתו של החייב לפרוע אותם, עקב בריחה של החייב מהארץ, או קבלת צו הפטר לחייב מוגבל באמצעים.

עיכוב הליכים בתיק הפטר בהוצאה לפועל
אם הזוכה הגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב אשר הגיש בקשת הפטר, רשם ההוצאה לפועל יורה על השהיית ההליכים בתיק במסלול הפטר עד לבירור בקשת פשיטת הרגל.

פתיחת תיק משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל
זוכה שמחזיק בשטר משכון או משכנתא על דירת המגורים של החייב, יכול לממש בלשכת ההוצאה לפועל את המשכון באמצעות הגשת בקשה, לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד הפירעון.

התנגדות למתן הפטר, כיצד הזוכה יכול להתנגד להפטר בהוצאה לפועל?
הזוכה רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, כאשר לא מתקיימים כל התנאים למתן הפטר, או כאשר הוא צפוי להיפגע מבחינה כלכלית כתוצאה ממתן ההפטר.