www.what2do.co.il

תקנות ההוצאה לפועל

דרגו את המאמר

תקנות ההוצאה לפועל


תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 .
:

פרק א': פרשנות, ארגון, מינהל ומיכון

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"החוק" - חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 ;

"כתב בי-דין" - כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה, לרבות אזהרה, צו או הודעה ;

"לשכה" - לשכת הוצאה לפועל ;

"מנהל בתי המשפט" - השופט הממונה על ביצוע סדרי המינהל של בתי המשפט לפי סעיף 14 לחוק השופטים, תשי"ג-1953 ;

"מערכת מיכון" - מערכת המופעלת על ידי אמצעים אלקטרוניים וכל אמצעי אחר, בין אלקטרוני ובין ידני ;

"פעולה מבצעית" - עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים, מכירת מיטלטלין, פינוי מקרקעין, מסירת הודעת פינוי, מכירת מקרקעין, חיפוש, מסירת נכס, מסירת קטין או עשיית כל דבר אחר בקשר לקטין וכל פעולה אחרת אשר ראש ההוצאה לפועל יראה אותה כפעולה מבצעית ;

"שאילתה" - בקשת מידע במערכת המיכון ;

"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 .

2. פירושים

(א) שאר המונחים שבתקנות אלה, משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

(ב) החלטות, צווים ומסמכים שסעיף 81 לחוק חל עליהם, דינם לענין תקנות אלה כדין פסק דין.

3. מנהל בתי המשפט

מנהל בתי המשפט ממונה על סדרי המינהל של הלשכות.

4. שופט ראשי

(א) שופט ראשי של בית משפט שלום אחראי לסדרי המינהל בלשכה שליד בית משפט השלום שלגביו הוא מכהן כשופט ראשי לפי סעיף 23(ב) לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957.

(ב) שופט ראשי של בית משפט שלום כאמור, יקבע בלשכה שהוא אחראי לה את השופטים או הרשמים שישתמשו מזמן לזמן בסמכויות של ראש ההוצאה לפועל.

5. רישומים

(א) בלשכה יתנהלו פנקס הוצאה לפועל, כרטסת, פנקס פעולות מבצעיות, וכל רישומים אחרים כפי שיקבע מנהל בתי המשפט או השופט הראשי האחראי לאותה לשכה.

(ב) מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע מועדים שבהם כל לשכה תתחיל לנהל את הכרטסת ושאר הרישומים האמורים בתקנת משנה (א).

(ג) מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע, כי בלשכה או בחלק ממנה תופעל מערכת מיכון ואת המועד לתחילת הפעלתה של המערכת.

(ד) בלשכה שהופעלה בה מערכת מיכון, כאמור בתקנת משנה (ג), יבוצע כל רישום באמצעותה.

6. פנקס ההוצאה לפועל

בפנקס ההוצאה לפועל תירשם כל בקשה לביצוע פסק דין המוגשת ללשכה, לפי סדר הגשתה ; פנקס ההוצאה לפועל יהיה לפי טופס 1 שבתוספת.

7. פנקס פעולות מבצעיות

בפנקס הפעולות המבצעיות יירשמו כל הפעולות המבצעיות שעשה המוציא לפועל, או שהטיל על אדם אחר לעשותן, או שביצוען הועבר אל לשכה אחרת; פנקס הפעולות המבצעיות יהיה לפי טופס 2 שבתוספת.

8. כרטסת

(א) הכרטסת תכיל את כרטיסי החייבים, ערוכים בסדר אלף-בית לפי שמות המשפחה ; בכרטיס יירשמו פרטים על כל תיק שנפתח נגד החייב בלשכה, והוא יהיה ערוך לפי טופס 3 שבתוספת.

(ב) הרישום בכרטסת ייעשה בתכוף לרישום בקשת הביצוע בפנקס ההוצאה לפועל.

9. השימוש בטופס

מסמך שיש לערכו לפי טופס מהטפסים שבתוספת, יהא ערוך בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות ואין חובה שיהא העתק מילולי ממנו.

פרק ב': הוראות כלליות

10. בקשת ביצוע

בקשה לביצוע פסק דין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותוגש על ידי הזוכה ללשכה.

11. נספחים לבקשת ביצוע ותחליפיהם

(א) לבקשת ביצוע יצורפו -

(1) העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה, במספר עתקים מספיק ללשכה ולכל החייבים או, במקום עותק כאמור הנועד לחייב - אישור על המצאתו, אם הומצא לפני כן על ידי בית המשפט ;

(2) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים ; היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה זו גם אם צירף העתק של יפוי הכוח, מאושר על ידי עורך דין.

(ב) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח. הופקד יפוי הכוח בלשכה, יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

12. אזהרה לחייב

אזהרה לפי סעיף 7 לחוק תהא ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת ותומצא לחייב בתכוף לאחר הגשת בקשת הביצוע ; לאזהרה יצורף העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה, ואם הומצא לפני כן לאותו חייב, יצויין הדבר באזהרה. ציווה ראש ההוצאה לפועל על תשלום החוב כאמור בסעיף 69(ב), יצורף לאזהרה גם העתק מאושר מצו התשלומים.

13. בקשה להפרשי הצמדה

(א) זוכה רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל לקבוע כי סכום שנפסק כאמור בסעיף 9(ג) לחוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), תשל"ט-1979 3, ישולם בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית במקום הריבית שנקבעה.

(ב) הבקשה תוגש במספר עותקים מספיק ללשכה ולכל החייבים, ותכיל חישוב הפרשי ההצמדה מן היום שממנו מבקש הזוכה להחילם ועד ליום הגשת הבקשה.

(ג) המוציא לפועל ימציא לחייב העתק מהבקשה, והחייב רשאי להגיב עליה בכתב בתוך עשרים יום מיום קבלתה.

(ד) לא הוגשה תגובה במועד האמור בתקנת משנה (ג), רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע כי החוב ישולם כאמור בתקנת משנה (א).

14. ביצוע הליך לפני המצאת אזהרה

ביקש הזוכה שהליך יינקט לפני מתן האזהרה לחייב, או לפני שעברה התקופה שנקבעה באזהרה, ינמק בקשתו ויצרף לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות הכלולות בבקשה.

15. הגשת בקשות ללשכה

(א) כל בקשה, זולת אם נעשתה תוך שמיעת המבקש בפני ראש ההוצאה לפועל, תהיה בכתב, חתומה בידי המבקש או בא כוחו, ותוגש או תישלח אל הלשכה המבצעת את פסק הדין ; בקשה כאמור שנשלחה בדואר לא תיחשב כבקשה שנתקבלה, אלא אם נתקבלה למעשה.

(ב) הבקשה תפרט את מספר תיק ההוצאה לפועל, את שמותיהם ומעניהם של הזוכה ושל החייב, את הענין המבוקש ולגבי איזה מן החייבים הוא מבוקש.

16. שאילתה

בלשכה שמופעלת בה מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול החייב והזוכה להגיש שאילתה מבין השאילתות הקבועות בתוספת בדרך שיקבע מנהל בתי המשפט.

17. תיק

(א) בקשת ביצוע והמצורפות אליה יתוייקו בתיק אשר יצויין במספרה הסידורי של הבקשה.

(ב) כל בקשה ומסמך לגבי פסק דין אחד יסומנו בחתימה ובחותמת אשר תציין תאריך קבלתו, ויתוייק בתיק לפי סדר קבלתו ; כל דף שבתיק יסומן במספר סידורי שוטף.

(ג) בתיק ייכלל דף חשבון, בו יירשמו כל הסכומים הנזקפים לזכותו או לחובתו של החייב על חשבון החוב הפסוק, אגב ציון האסמכתה לכך.

(ד) בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), רשאי מנהל בתי המשפט לקבוע את סדרי התיוק, הטיפול והגניזה של בקשות ומסמכים הנזכרים בתקנה זו וכן את המסמכים שעל הזוכה לצרפם בעת הגשתה של הבקשה לביצוע.

18. העברת ביצוע פסק דין ללשכה אחרת

(א) לא יחליט ראש ההוצאה לפועל על העברת ביצוע פסק דין ללשכה אחרת אלא לאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע דברו.

(ב) החליט ראש ההוצאה לפועל להעביר ביצועו של פסק הדין אל לשכה אחרת, יועבר התיק בשלמותו ללשכה האחרת, בצירוף החלטת ההעברה, ומשנעשה כן, יראו את הלשכה שאליה הועבר התיק כאילו הוגשה בקשת הביצוע בפניה, אולם הליכים שננקטו בלשכה המעבירה יעמדו בעינם ; הודעה על העברת התיק לפי תקנה זו תומצא לזוכה ולחייב.

(ג) החליט ראש ההוצאה לפועל - בלשכה בה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג) - להעביר ביצועו של פסק-דין ללשכה אחרת, יועברו ללשכה האחרת כל אותם בקשות ומסמכים, הנוגעים לאותו פסק דין, בצירוף החלטת ההעברה ; משנעשה כן, יחולו על פסק הדין הוראותיה של תקנת משנה (ב).

19. העברת ביצוע הליך ללשכה אחרת

(א) החליט ,ראש ההוצאה לפועל להעביר ביצועו של הליך ללשכה אחרת, תישלח הודעה על כך ללשכה האחרת לשם ביצוע ההליך, וכן לזוכה.

(ב) דו"ח על ביצוע ההליך, בצירוף המסמכים הנוגעים בדבר, יישלח אל הלשכה המעבירה וכן לזוכה בתכוף לאחר הביצוע.

(ג) הליך שבוצע כאמור, רואים אותו כאילו ביצעה אותו הלשכה המעבירה לכל דבר, לרבות לענין ערר וערעור.

20. פסק דין הטעון הבהרה

פנה ראש ההוצאה לפועל לבית המשפט לשם קבלת הבהרה, יציין את חלק פסק הדין הטעון הבהרה, ובית המשפט לפני שישיב, יתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם לפניו ; תשובת בית המשפט תהווה חלק מפסק הדין בכל הנוגע לביצועו.

21. בקשה להשהיית הליך

בקשת החייב להשהות הליך או להימנע מנקיטתו, תהא בכתב ובצירוף תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה ואת סוג הערובה המוצעת.

22. בקשת מעצר ועיכוב יציאה

(א) בקשת מעצר למניעת הפרעה בביצוע ובקשת עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו בכתב בצירוף תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה. בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ יפרש המבקש את שמו ושם משפחתו של החייב גם באותיות לטיניות.

(ב) ניתן צו לעיכוב יציאה, תומצא מיד הודעה על כך לחייב.

(ג) צו עיכוב יציאה יכול שיכלול הוראה כי הצו יהא בטל אם ישולם הסכום הנקוב בו, בלשכה או במשטרת בקורת הגבולות, או אם תינתן בלשכה ערובה כמפורט בצו.

(ד) לא יהיה תוקף לצו עיכוב יציאה מן הארץ בתום שנה מיום נתינתו, יהיו אשר יהיו הזמן או התנאים שנקבעו בצו ביחס לתחולתו, מלבד אם ניתן לזמן פחות משנה ; האמור בתקנת משנה זו לא יחול על צו שניתן לענין תשלום מזונות.

(ה) ראש ההוצאה לפועל רשאי להאריך צו עיכוב יציאה מן הארץ על-ידי מתן צו חדש.

23. חיפוש

(א) צו חיפוש יהא ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.

(ב) היה החייב עומד לפני ראש ההוצאה לפועל, יכול ראש ההוצאה לפועל לצוות על כל שוטר, פקיד בית המשפט או אדם אחר, לערוך חיפוש על גופו ובכליו של החייב, הן לפי בקשה בעל פה והן מיזמתו.

(ג) חיפוש על גופה של אשה יהא על ידי אשה.

(ד) בקשה לעריכת חיפוש בחצרים שאינם בהחזקתו של החייב, תהא מלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה.

24. המצאת כתבי בי-דין

(א) המצאת אזהרה לחייב תהא בדרך הקבועה להמצאת כתבי בי-דין לפי פרק כ"ז לתקנות סדר הדין, אולם הסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי ראש ההוצאה לפועל.

(ב) המצאה שלא כאמור בתקנת משנה (א) תהא בדואר רשום עם אישור מסירה, זולת אם הורה ראש ההוצאה לפועל או המוציא לפועל על המצאה בדרך אחרת.

(ג) המצאת כתבי בי-דין בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול שתהא כפי שיקבע מנהל בתי המשפט.

(ד) זולת אם החליט המוציא לפועל אחרת, יוחזר אישור מסירה אל בעל הדין שלפי בקשתו נעשתה ההמצאה, או אל עורך-דינו - אם יש לו עורך-דין ; "אישור מסירה" לענין תקנת משנה זו - לרבות כתב בי-דין שהוחזר על ידי הדואר מטעם כלשהו.

25. הודעה על שינוי מען

מי שנמסר לו כתב בי-דין וכן הזוכה יודיע ללשכה על כל שינוי במענו למסירת מסמכים מיד לאחר שינוי המען ; לא הודיע כאמור, רואים כל הודעה שנשלחה בדואר לפי המען אשר לפיו נמסר לו כתב הבי-דין לפני השינוי או שמסר עליו הזוכה ללשכה לפני השינוי, לפי הענין, כאילו הגיעה לידיו, אפילו הוחזרה בפועל על ידי הדואר בגלל שינוי המען.

26. שמיעת הצדדים

ראש ההוצאה לפועל רשאי, בין ביזמתו ובין לפי בקשת צד, לפני מתן החלטה או צו על פי החוק, או לאחר מכן אם היה סבור כי הדבר דרוש לבירור עובדה או להבהרת טענה, להזמין את הזוכה ואת החייב, או אחד מהם, או כל אדם שיש לו נגיעה בדבר, ולשמוע טענותיהם.

27. ביטול או שינוי החלטה או צו בלא טיעון נפגע

(א) ראש ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה שהוגשה לו, לבטל או לשנות החלטה או צו שניתנו בלא שמי שרואה עצמו נפגע טען בפניו בכתב או בעל פה.

(ב) בקשת ביטול או שינוי תוגש בכתב לראש ההוצאה לפועל תוך שבעה ימים מהיום שבו נודע על מתן ההחלטה או הצו למי שרואה עצמו נפגע כאמור.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה על הסף ללא שמיעת הצדדים, או לבקש תגובת כל צד מעונין בתיק, או להזמין את הצדדים לטעון בפניו בכתב או בעל פה.

(ד) האמור בתקנה זו אינו חל על החלטה או צו שניתנו מכוח סעיפים 48,25 ,19 או 58 לחוק.

28. הצטרפות לבקשת ביצוע

(א) זוכה שהגיש בקשת ביצוע, רשאי, בכל שלב שלאחר מכן, להצטרף לבקשת ביצוע של זוכה אחר או לבקשת ביצוע אחרת שהוא עצמו הגיש, הן באותה לשכה והן בלשכה אחרת.

(ב) ההצטרפות תהא לפי הודעה בכתב, שבה יפרט הזוכה המצטרף את שמו ומענו, את מספר תיקו בלשכה והסכום המגיע לו, את שם הזוכה ומספר התיק בלשכה שאליו מתבקשת ההצטרפות וכן את שם החייב ; משנתקבלה הודעה כאמור, תצויין ההצטרפות בתיק שאליו מתבקשת ההצטרפות, והזוכה שבתיקו נרשמה ההצטרפות יצורף גם הוא לתיק המבקש, זולת אם ויתר על כך.

(ג) הודעה על הצטרפות תישלח לחייב וכן לזוכה שבתיקו נרשמה ההצטרפות, והכספים שייגבו בכל תיק ישמשו כאמור בסעיף 76 לחוק.

(ד) בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול שתהא הצטרפות לפי תקנה זו כפי שיקבע מנהל בתי המשפט.

29. בקשה לאיחוד תיקים

(א) חייב רשאי לבקש איחודם של כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו ; הבקשה תוגש ללשכה הקרובה ביותר למקום מגוריו או מקום עסקו של החייב, ובלבד שבאותה לשכה מבוצע נגדו לפחות פסק דין אחד ; לא מבוצע כל פסק דין נגד החייב בלשכה האמורה תוגש הבקשה בלשכה שבה מבוצעים נגדו רוב פסקי הדין ; ראש ההוצאה לפועל שאליו הוגשה בקשה כאמור, רשאי בכל שלב, על פי בקשת מרבית הזוכים, להורות כי איחוד התיקים ינוהל בלשכה אחרת, בשים לב, בין השאר, למקום שבו מוצאים לפועל רוב פסקי הדין, וכי הבקשה תועבר לאותה לשכה.

(ב) בקשת איחוד תיקים תהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת, ותוגש במספר עתקים מספיק בשביל הלשכה והזוכים, בצירוף המסמכים הדרושים לפי הטופס האמור, כשהם מאומתים בתצהיר כדין ; המוציא לפועל לא יקבל בקשה שאינה ערוכה ומוגשת כאמור.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לאיחוד תיקים, אף בלי ששמע את החייב והזוכים, אם היה סבור כי הצעתו של החייב לתשלום כל חובותיו אינה סבירה.

(ד) לא יגיש חייב יותר מבקשה אחת לאיחוד תיקים ; נדחתה בקשת חייב לאיחוד תיקים, לא תוגש בקשה נוספת אלא אם הראה החייב כי חל בנסיבות שינוי יסודי המצדיק את הבקשה.

(ה) בכל לשכה ינוהל פנקס איחודי תיקים ערוך לפי טופס 8 שבתוספת ; בקשת איחוד תיקים והמצורפות אליה יתוייקו בתיק אשר יצויין במספר הסידורי שניתן לאותה בקשה בטופס 8, והתיק ינוהל כאמור בתקנה 17 בשינויים המחוייבים.

30. החלטה לענין איחוד תיקים

(א) החליט ראש ההוצאה לפועל לדון בבקשה לגופה, יומצא עותק מן הבקשה לכל זוכה הנוגע בדבר, והצדדים יוזמנו להשמיע טענותיהם בפניו ; ורשאי הוא, לפני מתן החלטתו, לערוך חקירת יכולת של החייב.

(ב) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי שיקול דעתו, להיעתר לבקשה או לדחותה' או להתנות את איחוד התיקים או המשך קיומו של האיחוד בתנאים שראה, ויכול הוא למנות בהחלטתו, או לאחר מכן, כונס נכסים משותף.

31. ביצוע צו איחוד תיקים

(א) בתכוף לאחר שניתן צו לאיחוד תיקים, ישלח המוציא לפועל של הלשכה שבה ניתן הצו הודעה על האיחוד לכל התיקים שאוחדו, והערה בדבר האיחוד תירשם על הכריכה של התיקים שעל איחודם ניתן הצו.

(ב) משניתן צו איחוד תיקים, לא ישלם החייב כספים לזוכים שתיקיהם אוחדו, ולא ייעשה מעשה אחר למימוש חוב שהצו חל עליו אלא באמצעות הלשכה שבה מבצעים את ההליכים שלפי התיקים המאוחדים.

(ג) כל לשכה תדווח ללשכה שבה מבצעים את התיקים המאוחדים על כל חיוב או זיכוי שהגיעו לידיעתה ויש בהם כדי להשפיע על יתרת החוב בתיקים המאוחדים.

(ד) ננקט הליך בתיקים מאוהדים, לא יבוטל ולא יושהה המשך ביצועו על פי בקשת זוכה, לפני שניתנה לכל הזוכים האחרים הזדמנות להגיב על בקשת הביטול או ההשהייה ; הוראה זו לא תחול על בקשת כונס נכסים משותף שנתמנה לפי תקנה 30(ב).

32. צירוף תיקים נוספים

(א) ניתן צו לאיחוד תיקים, ורצה החייב לצרף להם תיקים נוספים שנפתחו נגדו, יגיש בקשה על כך ללשכה שבה מבצעים את התיקים המאוחדים ; הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 9 לתוספת והיא תוגש במספר עתקים מספיק ללשכה ולכל הזוכים ; עותק מן הבקשה יומצא לכל זוכה והצדדים יוזמנו להשמיע טענותיהם.

(ב) לא ביקש חייב מיזמתו לצרף את כל התיקים שנפתחו נגדו, רשאי זוכה שתיקו לא צורף, לבקש את צירופו לתיק שבו ניתן צו האיחוד ; הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 10 לתוספת והיא תוגש במספר עתקים מספיק ללשכה ולכל הזוכים ; עותק מן הבקשה יומצא לכל זוכה והצדדים יוזמנו להשמיע טענותיהם.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט לצרף את התיקים הנוספים בתנאים או בלא תנאים, או לסרב לצרפם.

33. בקשה שאינה מעכבת ביצוע

כל עוד לא ניתן צו בדבר איחוד תיקים או צירופם, לא ייפסקו הליכי ביצוע בתיקים הנפרדים.

34. ביטול איחוד תיקים

(א) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת צד או אף ביזמתו, לבטל איחוד תיקים או לשנות תנאים שקבע לאיחוד תיקים, אם ראה שהחייב לא מילא תנאי מהתנאים שהוטלו עליו או שלא מסר פרטים נכונים ומלאים בבקשה שהגיש לאיחוד תיקים או במהלך חקירת יכולת.

(ב) בוטל איחוד תיקים, ישלח המוציא לפועל מיד הודעה על כך לכל תיק שאוחד, וכן לחייב ולזוכים שנכללו באיחוד התיקים.

35. פרטים נוספים

ראש ההוצאה לפועל רשאי, מפעם לפעם, לדרוש מהחייב פרטים על ענינים הכלולים בטופס 7 שבתוספת וכן על שינויי נסיבות שחלו ; הפרטים יוגשו תוך 15 יום מיום הדרישה אלא אם נקבע לכך מועד אחר, והם יהיו ערוכים לפי טופס 7 שבתוספת, בשינויים המחוייבים.

36. טיפול בבקשה לאיחוד תיקים

בלשכה שמופעלת בה מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול שיהיו אופן הטיפול בבקשה לאיחוד תיקים ובתיקים שאוחדו כפי שיקבע מנהל בתי המשפט.

37. הטלת תפקידים על ידי המוציא לפועל

(א) מנהל בתי המשפט יקבע על מי מפקידי בית המשפט יכול המוציא לפועל להטיל ביצועם של הליכים כאמור בסעיף 5 לחוק.

(ב) הטיל המוציא לפועל ביצוע הליך שבתחום סמכותו על פקיד בית המשפט כאמור בתקנת משנה (א), או על אדם אחר לאחר שנחה דעתו שיש לו הכשירות הדרושה לכך, ימסור לידו העתק מאושר מהצו שעל פיו נעשית הפעולה, בציון שמו ומספר זהותו ;

הצו ישמש אסמכתה בידי מי שעל שמו נערך לביצוע ההליך.

(ג) הטלת הביצוע של הליך יכול שיהיה לצורך הליך מסויים בלבד או לתקופה קצובה שקבע המוציא לפועל.

פרק ג': עיקול מיטלטלין ומכירתם

38. צו-עיקול מטלטלין

(א) צו עיקול מיטלטלין יפרט את המיטלטלין שיש לעקלם ויכול שיינתן על כלל מיטלטלי החייב.

(ב) הצו מסמיך את המוציא לפועל -

(1) לעקל את המיטלטלין ;

(2) להוציאם ממקום הימצאם, להשאירם במקום הימצאם בתנאים שקבע, להתגבר על כל התנגדות לביצוע ההליך ולפרוץ מבנים וכלים, והכל -לרבות ביצוע העיקול - אף בהעדרו של החייב.

(ג) הצו יפרט את אחריותו הפלילית והאזרחית של כל אדם אשר יתנגד בכוח לעיקול.

39. עיקול בחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב

(א) בקשה לעקל בחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב בלי לתת הודעה מוקדמת למחזיק החצרים, תהא בצירוף תצהיר שבו המבקש מאמת כי לפי מיטב ידיעתו נמצאים או עלולים להימצא באותם חצרים מיטלטלי החייב, את מקור ידיעתו וכן את הסיבות שבגללן יש לבצע את העיקול בלי לתת הודעה מוקדמת למחזיק החצרים.

(ב) החליט ראש ההוצאה לפועל כי אין לתת הודעה מוקדמת כאמור, יצויין הדבר בצו העיקול.

40. ביצוע העיקול

(א) לשם ביצוע העיקול רשאי מוציא לפועל להיכנס לחצרים שבהם יש לבצע את העיקול ולפתוח או להורות לפתוח כל מקום, מבנה וכלי שבהם נמצאים או עשויים להימצא מיטלטלין של החייב הניתנים לעיקול.

(ב) המוציא לפועל רשאי להשאיר את המעוקלים במקום הימצאם או להעבירם למקום אחר ולאכסנם בו, ורשאי הוא להעמיד נאמן על שמירתם, הכל בתנאים שיקבע.

(ג) השאיר המוציא לפועל את המעוקלים במקום הימצאם, יפרידם במידת האפשר מן המיטלטלין האחרים הנמצאים באותו מקום או יסגרם במנעול ויחתימם בחותמת שעווה.

(ד) המוציא לפועל רשאי לסמן כל פריט מעוקל בהדבקת תווית עיקול ; בתווית יצויין מספר תיק ההוצאה לפועל ותאריך הטלת העיקול.

41. עיקול מזומנים עיירות ערך ושטרות

(א) היו המעוקלים מזומנים, יפקידם המוציא לפועל בקופת בית המשפט ויתן קבלה על כך לחייב.

(ב) היו המעוקלים ניירות ערך או שטרות, יציין המוציא לפועל בדין וחשבון את סוגם, מספרם הסידורי או שם החותם, והערך הנקוב בהם, ויפקידם בבנק או במקום בטוח אחר שקבע לכך ראש ההוצאה לפועל.

42. עיקול נכסים שהעברת טעונה רישום

היו המעוקלים נכסים שהעברתם טעונה רישום, ימציא המוציא לפועל למי שממונה על הרישום הודעה בדבר העיקול, ומי שממונה על הרישום ירשום הערה בדבר העיקול במסמכים המתאימים שבניהולו.

43. עיקול נכסים על ידי רישום

(א) ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות, כי עיקול על נכס שהעברתו טעונה רישום יוטל בדרך של רישום בלבד במסמכים המתאימים שבהם מופיע רישום הנכס.

(ב) ציווה ראש ההוצאה לפועל על עיקול כאמור בתקנת משנה (א), יפרט הצו את המטלטלים שעליהם הוטל העיקול והודעה על כך תישלח לממונה על הרישום לשם רישום העיקול במסמכים המתאימים שבניהולו ; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 11 שבתוספת.

44. שינוי עיקול שנרשם

נרשם במסמכים המתאימים עיקול על מטלטלים טעוני רישום לפי תקנות 42 או 43, לא יעתר ממונה על רישום לבקשה לשנות את הרישום אלא בהסכמת הזוכה או על פי צו של בית משפט, בית דין, או ראש ההוצאה לפועל המבטל את העיקול.

45. פתיחת חצרים וכלים נעולים

(א) היו החצרים או הכלים שבהם נמצאים או עלולים להימצא מיטלטלי החייב נעולים, רשאי המוציא לפועל לפתחם או להורות לפתהם, ואם לא היתה דרך אחרת לביצוע ההליך, לפרוץ אותם, ובלבד שלאחר מכן ידאג לסגירתם אם היה צורך בכך. פתיחת חצרים או כלים או פריצתם תבוצע בפני עד אחד לפחות מלבד המוציא לפועל.

(ב) במקום לפתוח את החצרים או הכלים כאמור, רשאי המוציא לפועל - כאמצעי ביניים עד לפתיחתם - להטביע חותמת שעווה על המנעול או על מקום הפתיחה, ורשאי הוא להעמיד עליהם נאמן כאמור בסעיף 24 לחוק.

46. דו"ח עיקול

(א) מוציא לפועל יערוך דין וחשבון על הטלת העיקול, יפרט בו את המיטלטלין שעיקל, טיבם, סוגם, כמותם וערכם המשוער, אם הדבר ניתן לברר, ואת אופן שמירתם והחסנתם ; החייב, הזוכה והעדים, אם היו נוכחים בשעת העיקול, יידרשו לחתום על דין וחשבון העיקול ויוכלו להעיר בו כל הערה שימצאו לנכון.

(ב) העתק מדין וחשבון העיקול יימסר לחייב ולזוכה, אם היו נוכחים בשעת העיקול ; הוטל העיקול בהעדר החייב, ישאיר המוציא לפועל העתק מדין וחשבון העיקול במקום שבו בוצע העיקול ; הוטל העיקול בהעדר הזוכה, יישלח אליו העתק בדואר רשום בתכוף לאחר הטלת העיקול, ואם הועמד יאמן על המעוקלים - יימסר גם לו העתק מדין וחשבון העיקול.

(ג) דין וחשבון העיקול יתוייק בתיק ההוצאה לפועל.

47. פירותיו של המעוקל

נשאו המעוקלים ריבית או פירות אחרים, ייחשבו גם הם למעוקלים, בתוקף אותו צו עיקול.

48. בדיקת המעוקלים

עוקלו מיטלטלין, רשאי המוציא לפועל בכל עת להיכנס לחצרים ולפתוח כלים שבהם הם נמצאים, כדי לבדקם.

49. העמדת נאמן

(א) מוציא לפועל שהעמיד נאמן על המיטלטלין המעוקלים יזהירנו על חובותיו ואחריותו על פי החוק ויפרט כל יתר התחייבויותיו ואת השכר המגיע לו, אם נקבע.

(ב) הנאמן יאשר כי קיבל את המעוקלים לשמירתו וכי הוזהר כאמור, ואם היה הנאמן אדם שאינו החייב - יציין גם את הסכמתו להיות נאמן על המיטלטלין.

50. מיטלטלין הפטורים מעיקול

שווי המיטלטלין הפטורים מעיקול לפי סעיף 22(א)(4) לחוק הוא בסך של 10,000 לירות, ואם היו מכונות, בסך כולל של 20,000 לירות.

51. מיטלטלין שכבר עוקלו

נוכח המוציא לפועל כי המיטלטלין כבר עוקלו על פי החוק, אם בלשכתו או בלשכה אחרת, יורה כי הודעה על העיקול תתוייק בתיק שבו נעשה העיקול הקודם ; הודעה כאמור תיחשב כהצטרפות לאותו עיקול.

52. צו מכירה מיטלטלין

(א) עברו שבעה ימים מיום הטלת העיקול, והחייב או בן משפחתו הגר עמו היו נוכחים בשעת הטלת העיקול, יתן ראש ההוצאה לפועל צו למכירת המעוקלים, זולת אם שילם החייב את המגיע ממנו לפי פסק הדין שבגללו הוטל העיקול ; לא היו החייב או בן משפחה הגר עמו נוכחים בשעת הטלת העיקול, תחול התקופה האמורה מיום שהומצא להם דין וחשבון העיקול, ואם אין אפשרות של המצאה יחליט ראש ההוצאה לפועל על תחליף המצאה ורשאי הוא, אם מצא לנכון, לוותר על המצאה.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על נכסים פסידים.

(ג) הוחסנו מעוקלים במחסני הלשכה ועברו 30 יום מיום החסנתם והחייב לא שילם את החוב הפסוק, רשאי ראש ההוצאה לפועל מיוזמתו לצוות על מכירת המעוקלים או על מימושם בדרך אחרת והודעה על כך תומצא לזוכה ולחייב ; בהודעה יוזהר החייב שאם לא ישלם את החוב הפסוק תוך 15 יום מיום המצאת ההודעה, יינקטו הליכים למכירת המעוקלים.

(ד) בהליכים שיבוצעו לפי תקנת משנה (ג) אין צורך בהפקדה מראש של הוצאות או כל תשלום אחר שנקבע בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1963.

(ה) היו המיטלטלין מעוקלים בעיקול זמני שאושר על ידי בית המשפט, לא יוצאו המיטלטלין למכירה אלא כעבור שבעה ימים לאחר המצאת התראה לחייב על מכירתם אם לא ישלם את החוב תוך התקופה האמורה, ויכולה התראה זו להיכלל באזהרה שניתנה לחייב.

(ו) לענין תקנה זו, דין מיטלטלין המוצאים למכירה למימוש משכון כדין מכירת מיטלטלין המעוקלים בעיקול זמני שאושר על ידי בית המשפט.

53. אופן המכירה

המעוקלים יימכרו במכירה פומבית, זולת אם הורה ראש ההוצאה לפועל על צורה אחרת של מכירה.

54. פרסומים

(א) לפחות שבעה ימים לפני המכירה הפומבית, יפרסם המוציא לפועל מודעה ובה יצויינו מספר התיק בהוצאה לפועל, שם הזוכה, שם החייב, המקום והזמן שנקבע למכירה, תיאור המיטלטלין העומדים למכירה ושומת ערכם, וכן המועד והדרך לבדיקתם על ידי כל מעונין לפני המכירה.

(ב) המודעה תפורסם בלוח המודעות של הלשכה, ויכול המוציא לפועל להורות על פרסומה בעתון או בכל דרך אחרת.

(ג) העתק של מודעת המכירה יתוייק בתיק ההוצאה לפועל ויצויין בו תאריך הפרסום וצורתו, העתק יישלח לחייב לפי מענו הידוע.

55. המכירה הפומבית

(א) המכירה הפומבית תיערך על ידי המוציא לפועל או על ידי מי שמוטל עליו התפקיד לפי סעיף 5 לחוק (להלן - מנהל מכירות), במקום ובמועד שנקבעו בהודעת המכירה.

(ב) לפני מועד המכירה ישום מנהל המכירות את המיטלטלין שמכירתם מוצעת, ורשאי הוא לשם כך להיעזר בשמאי מומחה ; היה מנהל המכירות אדם שהוטל עליו התפקיד כאמור, טעונה השומה אישור של המוציא לפועל שנתמנה לפי סעיף 4 לחוק.

(ג) במעמד המכירה יכריז מנהל המכירות על מחיר המיטלטלין לפי השומה ויציעם למכירה פריט פריט, או כולם או מקצתם בסכום-חד ; אי-נוכחותם של החייב או של הזוכה אין בה כדי לעכב את המכירה.

(ד) המיטלטלין יימכרו למרבה במחיר, ובלבד שהמחיר המוצע לא יהא פחות ממחיר השומה ; משהוכרז קונה במכירה הפומבית, ישלם מיד את המחיר, במזומנים או בשיק בנקאי, והמיטלטלין יימסרו להחזקתו.

(ה) מסים, אגרות והיטלים החלים על הקונה מכוח כל דין, יחולו על הקונה במכירה פומבית.

56. הצעה למטה ממחיר השומה

(א) היתה ההצעה הגבוהה ביותר למטה ממחיר השומה, יעביר מנהל המכירות את ההצעה לאישורו של ראש ההוצאה לפועל, לאחר שהמציע נתן ערבון בסכום של 10% מהמחיר המוצע.

(ב) אישר ראש ההוצאה לפועל את המכירה לפי ההצעה האמורה, ישלם המציע את יתרת המחיר תוך שלושה ימים מיום שהודע לו על האישור והמיטלטלין יימסרו להחזקתו ; חזר בו המציע מהצעתו, או לא שילם את יתרת המחיר תוך המועד האמור, יחולט הערבון, ודינו כדין מזומנים ששולמו לטובת הזוכה.

(ג) לא אישר ראש ההוצאה לפועל את המכירה לפי ההצעה האמורה תוך שלושים יום מיום המכירה הפומבית, או שהחליט קודם לכן שלא לאשרה, יוחזר למציע הערבון שנתן.

(ד) אם עד שלא אישר ראש ההוצאה לפועל את המכירה לפי ההצעה האמורה, נמצא מי שהצעתו עולה על אותה הצעה, יתן ערבון בסכום של 10% מהמחיר שהוא מציע, ומנהל המכירות יזמין את שני המציעים לשם תחרות ביניהם ; האמור בתקנה זו בענין תשלום המחיר, מסירת המיטלטלין, דינו של הערבון, ואישור ההצעה על ידי ראש ההוצאה לפועל כשהיא למטה ממחיר השומה, יחול בשינויים המחוייבים גם על מציע כאמור בתקנת משנה זו.

(ה) ערבון שלא חולט כאמור בתקנה זו יוחזר למציע שנתנו.

57. מכירת נכסים שערכם קבוע בשוק

היו המיטלטלין נכסים שערכם קבוע בשוק, לרבות ניירות ערך, רשאי ראש ההוצאה לפועל, במקום המכירה הפומבית, להורות על מכירתם לפי ערכם בשוק, או למסרם לפי אותו ערך לזוכה לתשלום על חשבון החוב הפסוק, ובלבד שהזוכה הסכים לכך.

58. דין וחשבון

מנהל המכירות יערוך דין וחשבון של המכירה, יפרט בו את הצדדים או נציגיהם שהיו נוכחים, שמות המציעים וסכומי ההצעות, המיטלטלין שהוצעו למכירה והמיטלטלין שנמכרו, המחיר ששולם בעד כל פריט ופריט או בעד כל המיטלטלין שנמכרו בסכום-חד, יום התשלום ואופן מסירת המיטלטלין, וכל התרחשות בקשר עם המכירה.

59. העברת מיטלטלין

(א) היו המיטלטלין שנמכרו נכסים שהעברתם מרשות לרשות טעונה פעולה על ידי החייב, לרבות רישום, רשאי מנהל המכירות לעשות אותה פעולה, וידו כיד החייב.

(ב) היו המעוקלים נכסים שמתנהל לגביהם רישום על פי דין, רשאי ראש ההוצאה לפועל לצוות על רישום העברת הנכס לקונה, ומשציווה כן, ייעשה הרישום.

60. אישור מכירה

הקונה מיטלטלין במכירה פומבית, יקבל מאת מנהל המכירות אישור על כך שיפרט את המיטלטלין שנמכרו, מחירם, תאריך המכירה ומועד מסירתם להחזקתו של הקונה.

61. החזרת היתרה לחייב

מכר מנהל המכירות מהמעוקלים כמות המספיקה לתשלום החוב הפסוק וההוצאות המשוערות, יפסיק את המכירה, ויחזיר את יתרת המעוקלים לחייב.

פרק ד': עיקול מקרקעין ומכירתם

62. צו עיקול מקרקעין

(א) ציווה ראש ההוצאה לפועל על עיקול מקרקעי החייב, יפרט בצו את המקרקעין שעליהם הוטל העיקול והודעה על כך תישלח ללשכת רישום המקרקעין לשם רישום העיקול בפנקסי המקרקעין ; ההודעה האמורה תהא ערוכה לפי טופס 12 שבתוספת.

(ב) ציווה בית המשפט על עיקול מקרקעין לפי סעיף 34(ב) לחוק, תירשם הערה על כך בתיק ההוצאה לפועל, ורואים את העיקול לענין ביצועו, כאילו הוטל על פי הליכים בהוצאה לפועל.

63. הודעה לחייב

הודעה על העיקול תישלח לחייב בדואר רשום ובה יצויין כי:

(1) כל עוד לא בוטל העיקול לא תיעשה ולא תירשם באותם מקרקעין כל פעולה מרצון, למעט פדיון משכנתה, אלא בהיתר מאת בית המשפט ;

(2) אם החוב הפסוק לא ישולם תוך שלושים יום מיום רישום העיקול יכול שיוצאו המקרקעין למכירה.

64. צו למכירת מקרקעין

עברו שלושים יום מיום הטלת העיקול או שעברה התקופה שנקבעה באזהרה לפי סעיף 7 לחוק - אם היה זה עיקול זמני שאושר על ידי בית המשפט, והחייב לא שילם את החוב הפסוק, יצווה ראש ההוצאה לפועל, לפי בקשתו של הזוכה, על מכירתם של המעוקלים, והודעה על כך תומצא לחייב ; בהודעה יוזהר החייב שאם לא ישלם את החוב הפסוק תוך שבעה ימים מיום המצאת ההודעה, יינקטו הליכים למכירת המעוקלים.

65. שומת המקרקעין

(א) עברו שבעה ימים מיום המצאת ההודעה והחייב לא שילם את החוב הפסוק, יצא שמאי מקרקעין מוסמך אל המקרקעין המעוקלים והשמאי יערוך דין וחשבון וישום את ערכם של המקרקעין ; לשם כך רשאי הוא להיכנס אל המקרקעין.

(ב) הדין וחשבון יפרט את המעוקלים, טיבם, סוגם, תיאורם, שטחם, מקום הימצאם לפי רחוב ומספר, מספרי הרישום לפי גוש וחלקה והשימוש בהם ; אם יש על המקרקעין עצים, מטעים או כל גידולים חקלאיים, יצויינו ויתוארו גם אלה ; אם יש שעבודים והגבלות על המקרקעין או על השימוש בהם יפורטו גם הם ; נמצאו במקרקעין דיירים, שוכרים, אריסים או מחזיקים אחרים, יפורטו ככל האפשר שמותיהם, מעניהם ומספרי זהותם, וסוג הזכות שלפיה מחזיקים הם במקרקעין.

(ג) העתקים מהדין וחשבון האמור יישלחו בדואר רשום לזוכה ולחייב והעתק יועבר לראש ההוצאה לפועל בצרוף נסח של רישום המעוקלים בפנקסי המקרקעין ; נוכח ראש ההוצאה לפועל כי המקרקעין היו משועבדים וכי מכירתם אין בה כדי להועיל לזוכה, רשאי הוא, לאחר שנתן הזדמנות לנוגעים בדבר להשמיע טענותיהם לפניו, לתת כל הוראה שימצא לנכון.

(ד) חלק אחד הצדדים על השומה והמציא שומה של שמאי מוסמך הסותרת את השומה לפי תקנת משנה (א), יועבר הענין להחלטתו של ראש ההוצאה לפועל שיקבע את השומה לצורך המכירה.

66. פרסום הודעת המכירה

(א) כעבור עשרים ואחד יום לפחות ממשלוח הדין וחשבון לזוכה ולחייב כאמור בתקנה 65(ג), תפורסם מודעה ברבים על מכירתם של המעוקלים ; המודעה תפרט את המעוקלים ויצויין בה סכום השומה, התקופה להגשת הצעות קניה, והלשכה שאליה יש להגיש את ההצעות האמורות.

(ב) המודעה תפורסם ברשומות, בעתון יומי, בלוח המודעות של הלשכה, או באחד מאלה, כפי שיורה ראש ההוצאה לפועל, ויכול ראש ההוצאה לפועל להורות על פרסום בכל צורה אחרת,

67. הצעות קניה

(א) הצעות לקניית המקרקעין יוגשו על ידי המציעים תוך שלושים יום מיום פרסום מודעת המכירה או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע ראש ההוצאה לפועל ; הצעת קניה תהא בכתב, תפרש את שמו, מענו ומספר זהותו של המציע - ואם היה המציע תאגיד, שמו, מענו ועיסוקו - ואת הסכום המוצע ; להצעה יצורף ערבון בסכום שלא יפחת מ10% מהמחיר המוצע.אולם בעל משכנתה או זוכה פטורים מלצרף להצעתם ערבון כאמור ותחתיו יבוא החלק המתאים מסכום המשכנתה או החוב הפסוק.

(ב) בלשכה תתנהל רשימת המציעים וההצעות יירשמו בה לפי סדר קבלתן ; רשימת המציעים תהא לפי טופס 13 שבתוספת.

68. המכירה הפומבית

(א) בתום התקופה האמורה בתקנה 67 תיסגר רשימת המציעים ומנהל המכירות יזמין את המציעים למכירה הפומבית ; הודעה על כך תינתן לזוכה ולחייב בהזמנה למציעים ייאמר שהרוצה להשתתף, ביום המכירה הפומבית, בתחרות, חייב להשלים את הערבון שלו - לא יאוחר מאשר ביום שנקבע למכירה ולפני התחלת התחרות - עד לשיעור של עשרה אחוזים מסכום ההצעה הגבוהה ביותר שנתקבלה עד מועד סגירת רשימת המציעים, אחרת לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות.

(ב) ביום המכירה הפומבית יזמין מנהל המכירות את המציעים לתחרות, ינהל דין וחשבון של המכירה, ויעביר את הדין וחשבון לראש ההוצאה לפועל ; ראש ההוצאה לפועל יחליט סופית בדבר הכרזת הקונה ויתן אישור על כך, ויכול הוא לתת כל הוראה אחרת שתיראה לו.

(ג) משהוכרז קונה כאמור, יידרש על ידי מנהל המכירות לשלם את יתרת המחיר תוך שבעה ימים מיום המצאת הדרישה לכך, ואם חזר בו מהצעתו או שלא שילם את יתרת המחיר תוך התקופה האמורה, או תוך תקופה מוארכת כפי שקבע ראש ההוצאה לפועל, יחולט הערבון שנתן, ודינו כדין מזומנים ששולמו לטובת הזוכה ; ראש ההוצאה לפועל יחליט כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי המציע שלאחריו והאמור לגבי המציע הראשון יחול על אותו מציע, והוא הדין לגבי המציעים הבאים אחריו.

(ד) לא אישר ראש ההוצאה לפועל את המכירה או שלא נתן אישורו תוך שלושים יום מיום המכירה הפומבית, רשאי המציע לקבל בחזרה את הערבון שנתן.

(ה) ערבון שלא חולט כאמור יוחזר למציע שנתנו.

69. מציע שהוכרז כקונה

הוכרז מציע כקונה, ושילם את יתרת המחיר, יינתן לו אישור על כך חתום על ידי ראש ההוצאה לפועל ; האישור ישמש אסמכתה להעברת המקרקעין על שמו בפנקסי המקרקעין.

70. רישום זכות

צו על מסירת החזקה במקרקעין המעוקלים או על רישום שכירות או משכתתה בהם כאמור בסעיף 37 לחוק, ישמש אסמכתה לרישום בפנקסי המקרקעין.

פרק ה': עיקול בידי צד שלישי

71. בקשת עיקול

(א) בקשת עיקול בידי צד שלישי תפרט את שמו המלא ומענו של הצד השלישי שבידיו נמצאים או עשויים להימצא נכסים של החייב ואם היו לו סניפים, יצויין בבקשה הסניף שברשותו הם נמצאים או עשויים להימצא.

(ב) בבקשה יצויין אם העיקול נדרש על כלל נכסי החייב או על נכס מסויים ;

היתה הבקשה לעקל נכס מסויים, יפרט הזוכה את הנכס, ואם היה הנכס זכות - את פרטי אותה זכות.

(ג) בקשת עיקול על כלל נכסי החייב אצל מוסד בנקאי או אצל מוסד כספי כמשמעותם בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 4, תהיה בצירוף תצהיר שבו המבקש מאמת כי לפי מיטב ידיעתו נמצאים או עלולים להימצא בידי המוסד האמור נכסים של החייב.

72. שליחת הודעת עיקול לצד שלישי

ציווה ראש ההוצאה לפועל על עיקול בידי צד שלישי, ימציא המוציא לפועל הודעה על כך לצד השלישי.

73. תוכן הודעת עיקול

(א) הודעת עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב תהא ערוכה לפי טופס 14 שבתוספת, היא תפרט את חובותיו של הצד השלישי לפי סעיפים 44ו-46 עד 48 לחוק, ותיכלל בה הוראה מפורשת שנכסי החייב הנמצאים בידי מקבל ההודעה, ביום קבלתה או לאחר מכן, כפי שנקבע בה, מעוקלים כדין.

(ב) הודעת עיקול בידי צד שלישי על נכס מסויים תהא ערוכה לפי טופס 15 שבתוספת, היא תפרט את חובותיו של הצד השלישי לפי סעיפים 45עד 48 לחוק, ותיכלל בה הוראה מפורשת שהנכס האמור הנמצא בידי מקבל ההודעה, ביום קבלתה או לאחר מכן, כפי שנקבע בצו העיקול, מעוקל כדין.

74. תשובת הצד השלישי

צד שלישי שהומצא לו צו עיקול לפי פרק זה, יגיש למוציא לפועל תוך עשרה ימים הודעה כדרוש לפי סעיפים 44ו-45 לחוק, הכל לפי הענין ; נמצאים בידי הצד השלישי נכסים של החייב, יפרט אותם, ואם היה הנכס חוב - יציין סכומו וזמן פרעונו.

75. צו למסירת מעוקלים

צו למסירת המעוקלים לפי סעיף 47 לחוק יפרש את אחריותו וזכויותיו של הצד השלישי

76. תשלום הוצאות

בקשה מאת הצד השלישי לתשלום דמי החסנה והוצאות אחרות שהוציא בשמירת הנכס ובמסירתו, תוגש למוציא לפועל בצירוף חשבונות וקבלות.

77. עיקול בידי אוצר המדינה

עיקול בידי אוצר המדינה יומצא לחשב המשרד או היחידה שבידיהם נמצא הנכס המעוקל.

78. מכירת הנכסים

(א) על מכירתם של הנכסים שבידי צד שלישי יחולו, בשינויים המחוייבים, ההוראות שנקבעו לגבי מכירת נכסים מעוקלים.

(ב) היה הנכס המעוקל חוב או זכות אחרת שפרעונו לאחר זמן, רשאי ראש ההוצאה לפועל, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם, להורות על מימושו.

79. ביטול העיקול

ביטל ראש ההוצאה לפועל את העיקול בידי צד שלישי, יודיע על כך לצד השלישי, לזוכה ולחייב.

פרק ו': כינוס נכסים

80. בקשה למינוי כונס נכסים

(א) המבקש מינוי כונס נכסים, יפרט בבקשתו את הנכס שעליו יתמנה כונס הנכסים, תיאורו, טיבו ומקום הימצאו, ויציע בבקשתו מועמד שיהא כונס נכסים ; לבקשה יצרף את הסכמתו בכתב של המועמד למינוי.

(ב) לא ימנה ראש ההוצאה לפועל את הזוכה להיות כונס נכסים, זולת אם ראה טעמים מיוחדים לכך, אולם רשאי הוא למנות את עורך-דינו של הזוכה.

81. צו מינוי

(א) צו מינוי כונס נכסים יהא ערוך לפי טופס 16 שבתוספת.

(ב) ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על פרסום המינוי בדרך שתיראה לו.

(ג) המוציא לפועל ישלח הודעה על המינוי לכונס הנכסים הרשמי, לחייב ולזוכה, בצירוף העתק מצו המינוי ; ההודעה לחייב תפרש את חובותיו לפי סעיף 56 לחוק.

82. ערובה

(א) הורה ראש ההוצאה לפועל שעל כונס הנכסים לתת ערובה, לא יינתן צו המינוי לפני שניתנה הערובה, אלא אם הורה ראש ההוצאה לפועל הוראה אחרת.

(ב) הזוכה רשאי לבקש כי הערובה תובטח על ידי החוב הפסוק.

83. נכס שנתמנה לו יותר מכונס נכסים אחד

(א) הוברר לכונס הנכסים כי לגבי הנכס שנתמנה לו, כבר נתמנה לפניו כונס נכסים אחר, שעדיין ממלא את תפקידו, יודיע על כך לראש ההוצאה לפועל ויבקש הוראות.

(ב) ראש ההוצאה לפועל רשאי לבטל את צו מינוי כונס הנכסים שנתן או לתת כל הוראה אחרת, כפי שנסיבות הענין מחייבות, ולשם כך הוא רשאי לדרוש הגשת כל מסמך ולהזמין לפניו כל אדם הנוגע לענין, לרבות כונס הנכסים האחר או מי שלפי בקשתו נתמנה כונס הנכסים האחר.

84. רישום

נתמנה כונס נכסים לנכס שלגביו מתנהל רישום על פי כל דין, יתן המוציא לפועל הודעה על המינוי למי שמנהל אותו רישום, והערה על המינוי תירשם בפנקס שבו מתנהל הרישום.

85. שכר והוצאות

כונס הנכסים רשאי לנכות מהכספים שקיבל במילוי תפקידו את שכרו והוצאותיו שנקבעו לפי סעיף 59 לחוק, אם לא הורה ראש ההוצאה לפועל הוראה אחרת.

86. דינים וחשבונות

(א) כונס הנכסים יגיש דין וחשבון על פעולותיו במועדים שנקבעו לכך על ידי ראש ההוצאה לפועל וכן עם סיום תפקידו.

(ב) דינים וחשבונות של כונס הנכסים יהיו במספר עתקים מספיק ללשכה ולצדדים, ויאומתו בתצהיר.

87. אסמכתאות

כונס הנכסים ינהל פנקסים לרישום כל החשבונות הנוגעים לנכס שנתמנה לו, והוא יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה חוץ מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות.

88. חשבון נפרד

כונס נכסים שקיבל כספים לזכות הנכס שנתמנה לו, יעבירם לחשבון נפרד כל עוד לא העבירם למוציא לפועל ; היה כונס הנכסים עורך דין ולו חשבון פקדונות בבנק, יכול הוא להחזיק את הכספים באותו חשבון, אם לא הורה ראש ההוצאה לפועל הוראה אחרת.

89. ציון תפקיד

בכל מסמך, הליך או פעולה של כונס הנכסים מכוח תפקידו, יצויין שהוא פועל ככונס נכסים.

90. סיום תפקידו של כונס נכסים

(א) רצה כונס נכסים להתפטר מתפקידו, יגיש הודעה בכתב על כך לראש ההוצאה לפועל, יפרט בה את נימוקיו ויצרף אליה דין וחשבון על פעולותיו עד ליום ההודעה ; ראש ההוצאה לפועל יהון בענין בדרך שתיראה לו.

(ב) סבר ראש ההוצאה לפועל כי יש סיבה לשחרר את כונס הנכסים מתפקידו, יתן לו הזדמנות להשמיע דברו בפניו בטרם החליט בענין, אולם רשאי הוא להשעותו זמנית אף לפני ששמע טענותיו ; החליט ראש ההוצאה לפועל לפטר את כונס הנכסים, רשאי הוא באותה החלטה למנות כונס נכסים אחר.

(ג) סיים כונס הנכסים את תפקידו, ישלח המוציא לפועל הודעה בדואר רשום על כך לכונס הנכסים הרשמי, לחייב ולזוכה ; ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות כי ההודעה תישלח גם לאדם אחר או שהיא תפורסם בדרך שקבע.

91. מכירה על ידי כונס נכסים

על אף האמור בתקנות אלו בדבר מכירתם או מימושם של נכסים, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות בכל שלב של המכירה או המימוש כי הם יבוצעו על ידי כונס נכסים, אם ראה לעשות כן.

פרק ז': ביצוע בעין

92. צו למסירת נכס

היה פסק דין למסירת נכס, והחייב לא מילא אחריו תוך התקופה שנקבעה לכך באזהרה כאמור בתקנה 12, יצווה ראש ההוצאה לפועל לתפוס את הנכס ולמסרו למי שזכאי לקבלו לפי פסק הדין.

93. ביצוע המסירה

(א) ניתן צו למסירת נכס כאמור, יתפוס המוציא לפועל את הנכס, יוציאנו ממקום הימצאו וימסרנו כנגד קבלה מתאימה למי שזכאי לקבלו.

(ב) היה המוציא לפועל סבור שרצוי להשאיר את הנכס במקום הימצאו לתקופה מסויימת, או שאין אפשרות להוציאו מיד ממקום הימצאו, יעקל את הנכס בדרך האמורה בפרק ג' לתקנות אלו, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

94. נכס שאינו ניתן לתפיסה

קבע המוציא לפועל שלא ניתן לתפוס את הנכס, תומצא הודעה על כך למי שזכאי לקבל את הנכס.

95. מסירת קטין

(א) היה פסק הדין למסירת קטין או למתן אפשרות מגע, התראות או קשר בין הורה לבין ילדו הקטין שאינו נמצא בהחזקתו, או לעשיית כל דבר אחר בקשר לקטין, והחייב לא מילא אחריו תוך התקופה שנקבעה לכך באזהרה כאמור בתקנה 12, יצווה ראש ההוצאה לפועל לנקוט בכל הצעדים הנדרשים לביצוע הוראות בית המשפט בפסק הדין, ויודיע על כך לפקיד סעד כמשמעותו בסעיף 62(א) לחוק.

(ב) המוציא לפועל יקבע עם פקיד הסעד את הסידורים הדרושים לביצוע פסק הדין.

(ג) המוציא לפועל יערוך דו"ח על ביצוע פסק הדין או על אי ביצועו והסיבה לכך ; לאחר קבלת הדו"ח רשאי ראש ההוצאה לפועל לבקש הוראות מבית המשפט שנתן את פסק הדין, כאמור בסעיף 62(ב) לחוק, ויודיע על כך לזוכה, לחייב ולפקיד הסעד.

96. עשיית מעשה

הטיל פסק הדין לעשות מעשה כאמור בסעיף 63 לחוק ולא עשהו החייב תוך התקופה שנקבעה לכך באזהרה כאמור בתקנה 12, יורה ראש ההוצאה לפועל לעשות את המעשה על ידי המוציא לפועל או על ידי הזוכה, או על ידי כל אדם אחר.

97. הודעה בדבר פינוי מקרקעין

(א) היה פסק הלין לפינוי מקרקעין, לרבות סילוק יד, ולא מילא החייב אחרי פסק הדין תוך התקופה שנקבעה באזהרה כאמור בתקנה 12, יקבע ראש ההוצאה לפועל מועד לפינוי, והודעה על כך תומצא לחייב ; מועד הפינוי יהיה לפחות עשרים ואחד יום מיום המצאת ההודעה האמורה לחייב, זולת אם ראה ראש ההוצאה לפועל, מטעמים מיוחדים, כי יש לקבוע מועד מוקדם יותר.

(ב) ההודעה לחייב על מועד הפינוי תהא ערוכה לפי טופס 17 בתוספת, והיא תימסר על ידי המוציא לפועל לחייב, וכן לצד שלישי המחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם ; היו המקרקעין נעולים או שלא ניתן היה למסור את ההודעה כאמור, ידביק המוציא לפועל את ההודעה על פתח המקרקעין, או יקבע אותה עליהם, ויערוך דין-וחשבון על פעולתו.

98. פינוי מקרקעין

(א) לא פונו המקרקעין עד למועד שנקבע לכך כאמור, ייכנס המוציא לפועל למקרקעין, יפנה אותם וימסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין.

(ב) היו המקרקעין נעולים, רשאי המוציא לפועל לפתחם או להורות לפתחם. ובלבד שבעת פתיחתם יהיה נוכח עד אחד לפחות מלבד המוציא לפועל.

(ג) אי-נוכחותו של החייב או של הזוכה, אין בה כדי לעכב את ביצוע הפינוי.

(ד) נמצאו במקרקעין בשעת הפינוי או לאחריו מיטלטלין שהמפונה לא הוציאם, ימסור אותם המוציא לפועל לשמירה במקום מתאים כפי שייראה לו, בהתחשב בנסיבות, וימכרם על פי צו של ראש ההוצאה לפועל ובדרך שנקבעה בצו ; היו המיטלטלין פסידים, ימכרם המוציא לפועל מיד, כפי שנקבע לגבי מיטלטלין פסידים שעוקלו.

(ה) המוציא לפועל יערוך דין-וחשבון על הפינוי ואופן ביצועו, יחתום עליו, ואם היו נוכחים עדים יחתמו גם הם.

(ו) היה הפינוי פינוי חוזר לפי סעיף 66 לחוק, לא יחול עליו האמור בתקנה .97

פרק ח': מימוש משכנתה

99. בקשה למימוש משכנתא

(א) בקשה למימוש משכנתה תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותכיל את תיאור הנכסים הממושכנים, סכום החוב המגיע, תוך כדי הבחנה בין קרן, ריבית והוצאות, וכל תשלום נוסף בהתאם לתנאי המשכנתה.

(ב) לבקשה יצורפו המסמכים הבאים, במספר עתקים מספיק ללשכה ולכל חייב שיש להמציא לו אזהרה לפי תקנה 100 .

(1) שטר המשכנתה או העתק מאושר הימנו ;

(2) נסח רישום של המקרקעין הממושכנים ;

(3) תצהיר לאימות החוב המגיע ושאר העובדות הכלולות בבקשה ;

(4) מקום שבעל המשכנתה מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים ;

(5) היה בעל המשכנתה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי - יצא ידי חובתו לפי פסקה (4) גם אם צירף העתק של יפוי הכוח, מאושר על ידי עורך דין.

(ג) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח הופקד יפוי הכוח בלשכה - יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

100. אזהרה

(א) בתכוף לאחר הגשת הבקשה למימוש משכנתה, ימציא המוציא לפועל לחייב אזהרה לפי סעיף 7 לחוק ; לאזהרה יצורפו העתק מהבקשה האמורה בתקנה 99 ומהמצורפות אליה.

(ב) האזהרה תפרט שאם החייב לא ישלם את המגיע ממנו, תוך 21 יום מיום המצאתה או תוך מועד קצר יותר שראש ההוצאה לפועל קבע מטעמים מיוחדים, יינקטו הליכי מכירת המקרקעין הממושכנים.

101. צו מכירה

(א) לא שילם החייב את המגיע ממנו לפי שטר המשכנתה עד למועד הקבוע באזהרה, יצווה ראש ההוצאה לפועל על מכירתם של המקרקעין הממושכנים.

(ב) המקרקעין יימכרו על פי ההליכים הקבועים לגבי מכירת מקרקעין מעוקלים.

פרק ט': ביצוע שטר

102. בקשה לביצוע שטר

בקשה לביצוע שטר לפי סעיף 81א לחוק תהא ערוכה לפי טופס 18 שבתוספת.

103. פרטי הבקשה

ואלה הפרטים שתכיל הבקשה:

(1) שמו ומקום מגוריו של המבקש, ומען להמצאת מסמכים ;

(2) שמו ומקום מגוריו של החייב שנגדו מוגשת הבקשה ;

(3) העובדה שהמבקש או החייב הוא קטין או פסול דין, אם הדבר הוא כך ;

(4) תיאור השטר והעובדות הנוגעות להחזקתו בידי המבקש ושאר העובדות המשמשות עילה לבקשה ;

(5) הסכום שיש לפרוע על פי השטר תוך הבחנה בין קרן, ריבית והפרשי הצמדה

(6) זמן ומקום הפרעון ;

(7) בית המשפט שלו הסמכות לדון במשפט מבחינת המקום, במקרה של הגשת התנגדות.

104. נספחים לבקשת ביצוע שטר ותחליפיהם

(א) הבקשה תוגש בעותק אחד בצירוף -

(1) תצהיר בעותק אחד לאימות העובדות הכלולות בבקשה ;

(2) השטר המקורי עם תצלום או העתק הימנו ;

(3) עתקים או העתקים או תצלומים של הבקשה ושל המצורפות לפי פסקאות (1) ו(2) כמספר החייבים שנגדם מבוקש הביצוע ;

(4) מקום שהמבקש מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים ;

(5) היה המבקש מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה (4) גם אם צירף העתק של יפוי הכוח, מאושר על ידי עורך דין.

(ב) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח ; הופקד יפוי הכוח בלשכה - יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

(ג) במעמד הגשת הבקשה לביצוע יוחזר למבקש השטר המקורי ויצויין בו בהטבעת חותמת מספר התיק והלשכה שבה הוגשה הבקשה.

105. אזהרה

(א) בתכוף לאחר הגשת הבקשה לביצועו של השטר, ימציא המוציא לפועל לחייב אזהרה לפי סעיף 7 לחוק ; לאזהרה יצורפו עותק או תצלום או העתק מהבקשה האמורה בתקנה 102, עותק או תצלום או העתק מן התצהיר והעתק או תצלום מן השטר.

(ב) האזהרה תהיה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת.

106. התנגדות לביצוע ובקשה להפחתת תוספת הצמדה

(א) התנגדות לפי סעיף 81א(ג) לחוק תוגש תוך עשרים יום מיום שהומצאה האזהרה ; ההתנגדות תהא ערוכה לפי טופס 19 שבתוספת והיא תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע, ותפרט את שמם ומענם של המתנגד ושל המבקש, את מספר תיק ההוצאה לפועל, את נימוקי ההתנגדות, את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, את שם עורך דינו של המתנגד, או שהוא יטען לעצמו, ואת מענו להמצאת המסמכים.

(ב) ההתנגדות תוגש בעותק אחד ובצירוף -

(1) תצהיר בעותק אחד לאימות העובדות הכלולות בה ;

(2) עותק או תצלום או העתק מכל מסמך שעליו מסתמך המתנגד ;

(3) עתקים או העתקים או תצלומים של כתב ההתנגדות ושל המצורפות אליו במספר מספיק להמצאה לכל המבקשים ;

(4) עותק או תצלום או העתק של הבקשה לביצוע שטר עם כל רצופותיה ;

(5) מקום שהמתנגד מיוצג על ידי עורך דין, יצורף גם יפוי כוח של עורך הדין, או העתק ממנו אם היה יפוי כוח כללי, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה.

(ג) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח הופקד יפוי הכוח בלשכה - יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

(ד) בקשה לפי סעיף 81א(ד) לחוק תוגש תוך עשרים יום מיום שהומצאה האזהרה.

107. תשלום אגרות

(א) לא יזדקקו להתנגדות אלא לאחר שהמתנגד שילם את האגרה שנקבעה בפריט 3 של התוספת לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1963 5.

(ב) שולמה אגרה לפי תקנת משנה (א), לא תשולם אגרה נוספת לפי תקנות בית-משפט (אגרות), תשל"ו-1976 6, בשל בירור ההתנגדות, אולם אם קיבל בית-המשפט את ההתנגדות, ישלים המתנגד את האגרה עד לסכום המלא שהיה חייב בו בשל תובענה על פי תקנה 12 לתקנות האמורות.

(ג) האגרות לפי תקנת משנה (א) ו-(ב) ישולמו עם אחד הטפסים האמורים בתקנה 3(ב) לתקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976.

108. העברת הדיון לבית משפט

(א) הוגשה התנגדות לפי תקנה 106, יצווה ראש ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע השטר נגד המתנגד, ויעביר לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה על פי השטר את כתב ההתנגדות וכל המצורפות אליו.

(ב) משהועבר לבית המשפט כתב ההתנגדות כאמור בתקנת משנה (א) יהא דינם של בקשת ביצוע השטר והתצהיר ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר ; בית המשפט ימציא למבקש עותק או העתק או תצלום אחד של כתב ההתנגדות ושל המצורפות אליו לפי תקנה 106(ב).

(ג) דין עיכוב ביצוע לפי תקנה זו כדין עיכוב לפי סעיף 17 לחוק.

(ד) החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות, כולה או מקצתה, תמשיך לשכת ההוצאה לפועל, לפי בקשתו של המבקש, בהליכי ביצוע בהתאם להחלטה.

109. הארכת מועד להגשת ההתנגדות

(א) בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות האמורה בתקנה 106 תוגש ללשכת הוצאה לפועל בדרך המרצה בצירוף כתב ההתנגדות, וראש ההוצאה לפועל יעביר אותה לבית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות.

(ב) בית משפט שהועברה אליו בקשה להארכת מועד כאמור בתקנת משנה (א) רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לעכב את הליכי ההוצאה לפועל או חלק מהם, אם הוגשה לו בקשה על כך.

פרק י': חקירה ומאסר

110. הזמנה לחקירה

ציווה ראש ההוצאה לפועל, על פי הסמכויות הנתונות לו בחוק, לחקור אדם, יזמין המוציא לפועל את מי שיש לחקרו להתייצב לפני ראש ההוצאה לפועל במועד שייקבע לכך ; ההזמנה תהא ערוכה לפי טופס 20 שבתוספת.

111. סדרי דין

בביצוע סמכויותיו לפי סעיף 67(ב) לחוק יפעל ראש ההוצאה לפועל על פי תקנות סדר הדין, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

112. שאלון

(א) הורה ראש ההוצאה לפועל, לפי בקשה או מיזמתו, שהחייב יענה בתצהיר לשאלון, יקבע בצו את השאלות שעל החייב לענות עליהן ואת המועד לכך ; הצו יפרט את האמור בסעיף 68(ג) לחוק.

(ב) השאלון יהא ערוך לפי טופס 21 שבתוספת.

113. המצאת צו לתשלום בשיעורים

צו לפי סעיף 69 לחוק יומצא לחייב אם ניתן שלא בפניו.

114. צו מאסר

ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת צו מאסר לפי סעיף 70(א) לחוק, אם עד ליום מתן הצו לא הראה החייב כי קיימת דרך אחרת לביצוע פסק הדין.

 

פרק י"א: כספים שנגבו

 

115. העברת כספים שנגבו

(א) המוציא לפועל יעביר לזוכה כל סכום שנגבה בשבילו על ידי הלשכה, לאחר ניכוי האגרות שתשלומן נדחה וההוצאות שהזוכה חייב בהן.

(ב) כספים שנגבו במכירה פומבית של נכס מקרקעין לא יועברו כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שהזוכה יגיש למוציא לפועל נסח רישום מעודכן ליום הגשתו, ואם היתה משכנתה נוספת רשומה בנסח - גם העתק מאושר משטר המשכנתה.

(ג) הוגשו בקשות ביצוע על ידי זוכים אחדים יחולק כל סכום שנגבה כאמור בין כל הזוכים, לפי הכללים האמורים בסעיף 76 לחוק.

116. זכות קדימה

זוכה או נושה שהוכיח כי זכותו קודמת או עדיפה על פי כל דין מזכותם של זוכים אחרים ישולם לו המגיע לו בהתאם לכך.

117. ביטול עיקולים ומינויים

שולם או סולק בדרך אחרת החוב הפסוק, יורה ראש ההוצאה לפועל להפסיק כל הליכים שהוחל בהם, להסיר עיקולים שנשארו ולבטל כל רישום או מינוי בשל אותו חוב.

 

פרק י"ב: ערר וערעור

 

118. ערר

(א) ערר על פי פעולה של מוציא לפועל, לפי סעיף 80(א) לחוק, יוגש בכתב לראש ההוצאה לפועל, תוך שלושה ימים מהיום שנודע לעורר על הפעולה ; הערר יוגש במספר עתקים מספיק לראש ההוצאה לפועל ולצדדים ויפרט את נימוקי הערר.

(ב) ראש ההוצאה לפועל רשאי להחליט על סמך כתב הערר בלבד ; ראה ראש ההוצאה לפועל צורך לברר טענותיהם של העורר או של הנוגעים בדבר, רשאי הוא להורות להמציא העתק מהערר לכל צד מעונין, ולתת להם הזדמנות להשמיע טענותיהם לפניו בכתב או בעל פה.

(ג) לאחר בירור הערר יתן ראש ההוצאה לפועל החלטה מנומקת בכתב וימציאנה לצדדים שלא היו נוכחים בשעת מתן ההחלטה.

119. רשות לערער

(א) ראש ההוצאה לפועל בתתו החלטה או צו שאין מהם ערעור בזכות יכול לכלול בהם רשות לערער ; לא עשה כן - רואים אותו שהוא סירב לתת הרשות האמורה.

(ב) ניתנה רשות לערעור, יוגש הערעור תוך 15 יום מיום מתן ההחלטה או הצו, אם ניתנו בפני המערער, או מיום שהומצאו לו אם ניתנו שלא בפניו.

(ג) הגשת הערעור והדיון בו יהיו כאמור בתקנה 120(ג) עד (ז).

(ד) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה או צו של ראש ההוצאה לפועל, ולא קיבל רשות לערער לפי תקנת משנה (א), רשאי לבקש רשות לערער מאת שופט של בית משפט מחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה שבה ניתנו ההחלטה או הצו.

(ה) בקשת דשות לערער לפי תקנת משנה (ד) תוגש בדרך המרצה, תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה או הצו, אם ניתנו בפני הצד המבקש לערער, או מיום שהומצאו לו, אם ניתנו שלא בפניו ; הבקשה תפרט את נימוקי הערעור ויצורפו אליה תצהיר לאימות העובדות, העתק מאושר מההחלטה או הצו שעליה מערערים והעתק מכל מסמך אחר שעליו מסתמך המערער ; הבקשה והמצורפות אליה יהיו במספר עתקים מספיק לבית המשפט, לראש ההוצאה לפועל ולמשיבים.

(ו) החלטה המרשה לערער אינה ניתנת לערעור.

120. ערעור

(א) בית המשפט שהוגשה בפניו בקשת רשות לערער, רשאי הוא לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם ולאחר שהיה סבור שלא תיפגע זכותו של צד מעונין באותו ערעור.

(ב) ניתנה רשות לערער ובית המשפט לא דן בערעור כאמור בתקנת משנה (א), או שהיה על ההחלטה ערעור בזכות, יוגש הערעור תוך חמישה-עשר ימים מיום מתן הרשות לערער, או מיום ההחלטה שהערעור עליה הוא בזכות, אם ניתנו בפני המערער, או מיום שהומצאו לו, אם ניתנו שלא בפניו.

(ג) ערעור יוגש במספר עתקים מספיק לבית המשפט, לראש ההוצאה לפועל ולמשיבים ויתברר בדרך המרצה ; המערער יפרש בו הנימוקים שבעובדה או שבחוק, ויצרף אליו העתק מאושר מההחלטה או מהצו שעליהם הוא מערער ושל כל מסמך שעליו הוא מסתמך, וכן תצהיר לאימות העובדות, זולת אם כבר צורפו לבקשה לרשות לערער לפי תקנה 119(ה).

(ד) המשיב בערעור יהיה מי שהיה בעל דינו של המערער בענין שבו ניתנה ההחלטה או הצו שעליהם הערעור, אולם רשאי בית המשפט להורות על צירופו של כל אדם אחר כמשיב ; המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה בצירוף העתקים מאושרים של המסמכים שהוא מסתמך עליהם.

(ה) העתק מכתב הערעור והמצורפות אליו יומצאו למשיבים ולראש ההוצאה לפועל.

(ו) בית המשפט שלערעור יכול לאשר את ההחלטה או הצו שמערערים עליהם, לבטלו או לשנותו, הכל לפי ראות עיניו.

(ז) בית המשפט שלערעור רשאי להורות למערער להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב, תוך מועד שקבע ; לא קיים המערער את ההוראה בדבר הערובה, יירשם הערעור לדחיה ותומצא על כך הודעה לכל בעלי הדין.

 

פרק י"ג: שונות

 

121. שילוב טפסים

מנהל בתי המשפט רשאי להורות על שינויים, ביטולם, שילובם או הפרדתם של טפסים שונים הכלולים בתוספת, לקבוע צורתם ולהורות על שימוש בטפסים נוספים לשם יעול הפעולות בלשכה.

122. אימות מסמכים

זוכה, חייב או מי שנקטו כלפיו הליך לפי החוק או לפי תקנות אלה, או מי שטוען לזכות בנכס שנקטו כלפיו הליך כאמור, רשאי לקבל מהמוציא לפועל אישור שעותק, העתק או העתק צילומי מכל מסמך המתוייק בתיק ההוצאה לפועל או הנמצא במשמרתה של הלשכה, והנוגע לעניינו, מתאים למקור.

123. תיקי המרצה

(א) לכל בקשה שהדיון בה הוא לפי החוק כדיון בבקשה בדרך המרצה, ייפתח תיק נפרד ; תיק לפי תקנה זו יסומן במספר סידורי ויצויין עליו מספר תיק ההוצאה לפועל שאליו הוא מתייחס.

(ב) בתכוף לאחר פתיחת תיק המרצה כאמור, יסומן מספרו על תיק ההוצאה לפועל שאליו הוא קשור, והעתק מאושר של ההחלטה שניתנה בהמרצה, יתוייק בתיק ההוצאה לפועל.

124. הודעה על ביטול עיקול

בוטל עיקול מכל סיבה שהיא לפי החוק או לפי תקנות אלו, יודיע על כך המוציא לפועל לזוכה ולחייב ; הועמד נאמן לשמירה על המעוקלים, ולא בוטל מינויו, תינתן גם לו הודעה על כך.

125. הפסקת הליכים

(א) עברו שנים-עשר חדשים מיום שנעשתה פעולה בהוצאה לפועל ולא ביקש הזוכה כל פעולה נוספת באותו תיק, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על גניזת התיק.

(ב) המוציא לפועל ישלח לזוכה - בתיק שתקנת משנה (א) חלה עליו - הודעה בה ייאמר כי התיק עומד להיגנז, אלא אם כן הזוכה יבקש להימנע מגניזתו בתוך 14 יום מיום שיקבל את ההודעה, באין בקשה כזו - ייגנז התיק ללא הודעה נוספת.

(ג) עברו שנתיים מיום שנגנז התיק, והזוכה לא ביקש כל פעולה נוספת בו, רואים את התיק כאילו נסתיימו בו כל ההליכים.

(ד) אין באמור בתקנה זו כדי לפגוע בזכויותיו של הזוכה להגיש בקשה חדשה לביצוע פסק הדין.

(ה) האמור בתקנה זו יחול גם על תיקים תלויים ועומדים.

126. גניזה במערכת מיכון וסילוק ממנה

(א) עברו שנים-עשר חדשים מיום שנעשתה פעולה בהוצאה לפועל ולא ביקש הזוכה כל פעולה נוספת באותו תיק, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות, כי פרטיו של התיק יועברו אל מאגר הגניזה של מערכת המיכון.

(ב) עברו עשרים וארבעה חדשים מי, ום שהורה ראש ההוצאה לפועל כאמור בתקנת משנה (א) ולא ביקש הזוכה כל פעולה בתיק, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות כי פרטיו של התיק יסולקו ממע, רכת המיכון.

(ג) האמור בתקנת משנה (ב) לא יפגע בזכותו של הזוכה להגיש בקשה חדשה לביצוע פסק הדין.

(ד) ביקש הזוכה סגירתו של תיק, או פרע החייב את מלוא החוב הפסוק, יסולקו פרטי התיק ממערכת המיכון, וזאת בתום שלושים יום מיום סגירת התיק או תשלום החוב הפסוק, לפי המקרה, בתנאי שבמקרה של תשלום החוב הפסוק כאמור תישלח תחילה הודעה על כך לזוכה שלושים יום מראש.

(ה) סולקו פרטים ממערכת המיכון בהתאם לתקנה זו, יופסקו כל ההליכים שהוחל בהם, יוסרו העיקולים שנשארו ויבוטל כל רישום או מינוי בשל החוב.

127. שכר טרחת עו"ד

ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שכר טרחת עורך דין בעד כל הליך, בבירור או דיון שבפניו, ורשאי הוא גם לקבוע שכר כולל, בעד כל הטיפול באותו תיק.

128. הארכת מועדים

קבע ראש ההוצאה לפועל מועד, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, להאריכו מזמן לזמן אף לאחר שנסתיים ; נקבעו מועדים בתקנות אלו, רשאי ראש ההוצאה לפועל להאריכם מטעמים מיוחדים שרשם ; מועד שבסדר דין בפני בית משפט, רשאי בית המשפט להאריכו, לפי הקבוע בתקנות סדר הדין.

129. חייב שהוא פסול דין

(א) היה החייב פסול-דין, יציין הזוכה עובדה זו בבקשה לביצוע פסק הדין, והערה על כך תירשם על תיק ההוצאה לפועל.

(ב) הוברר לראש ההוצאה לפועל שהחייב הוא פסול-דין ולא היה נראה מפסק הדין שעובדה זו היתה ידועה לבית המשפט שנתן את פסק הדין, יבקש ראש ההוצאה לפועל, בתוקף סמכותו לפי סעיף 12 לחוק, הבהרה מבית המשפט, וישהה את הליכי ההוצאה לפועל בענין זה, עד שיקבל את ההבהרה האמורה.

(ג) "פסול-דין" - לרבות קטין, וכמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 7.

130. מינוי אפוטרופוס לחייב פסול דין

הוברר לראש ההוצאה לפועל בהליכים שנפתחו שלא על פי פסקי דין, כי חייב הוא פסול דין כמשמעותו בתקנה 129(ג), ישהה את הליכי ההוצאה לפועל וימנה לו אפוטרופוס לדין.

131. ביטול

תקנות ההוצאה לפועל, תשכ"ח-19688 - בטלות.

132. תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.


 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.