www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הליכי הוצאה לפועל

כיצד ניתן לבטל או לשנות החלטה או צו בהוצאה לפועל שהתקבלו ללא טענות הצד שנפגע?
אדם שנפגע מהחלטה או מצו שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל, מבלי שטען בפני הרשם, טרם התקבלו ההחלטה או הצו, רשאי להגיש בקשה לביטול או שינוי בתוך שבוע ימים מהיום שנודע על מתן ההחלטה.

חיוב צד ג' בחוב פסוק בתיק הוצאה לפועל, מהם התנאים?
רשם ההוצאה לפועל רשאי לחייב צד שלישי, בתשלום החוב הפסוק של החייב, אשר הוטל עליו צו עיקול, בתנאי שהחיוב לא עולה על שווי הנכס או על סכום החוב.

מהן סמכויות שוטר בביצוע צו הבאה?
לשוטר שמבצע צו הבאה מטעם הוצאה לפועל, מוקנית הסמכות להיכנס לכל מקום שיש לו חשד סביר שהחייב נמצא בו והוא רשאי במידת הצורך להשתמש בכוח סביר כדי להיכנס למקום, אם האדם המחזיק בו מסרב לתת לו להיכנס, ובתנאי שלא יסכן בכך חיי אדם.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל, מהן האפשרויות העומדות בפני חייב?
חייב שאינו מצליח להגיע להסדר חוב או הסדר פשרה עם הזוכה מחוץ לכותלי בית המשפט, יכול לפנות למסלול של איחוד תיקים בהוצאה לפועל או להגיש בקשה להכרזה על פשיטת רגל.

ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ, כיצד להגיש ערעור?
הזכות לערער על צו עיכוב יציאה משתנה בהתאם לנסיבות שבהן הוא הוצא. בחלק מהמקרים הזכות לערעור אוטומטית ובמקרים אחרים החייב צריך לבקש רשות לערער לפני הגשת הערעור.

הקפאת תיק הוצאה לפועל, באילו מקרים?
הקפאת תיק הוצאה לפועל מעכב באופן זמני את כל ההליכים המתנהלים נגד החייב במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, כגון: צו עיקול, צו מאסר, עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

בקשת רשות ערעור בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
זוכה או חייב אשר נפגעו מהחלטת הרשם, עובד או מנהל לשכת ההוצאה לפועל, רשאים להגיש ערעור, אולם ברוב המקרים לא ניתן לערער על החלטה מבלי לקבל רשות ערעור מבית המשפט.

ביטול הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלה על רישיון נהיגה של חייב לצורך זירוז גביית החוב. הדבר נתון לשיקול דעתו, אם סבר כי הדבר מוצדק ותוך התחשבות בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו נגדו.

נקיטת הליכים במסלול מזונות נגד חייב שלא משלם את חובותיו
אישה שבית המשפט נתן לטובתה פסק דין לתשלום מזונות ובעלה לא משלם את חובותיו, יכולה להגיש את פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל במסלול הרגיל או במסלול מזונות.

חובת דיווח בתיקי הוצאה לפועל במסלול מזונות
שר המשפטים נדרש למסור לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על יישום הוראות הוצאה לפועל במסלול מזונות.

מהם תפקידיו וסמכויותיו של חוקר בהוצאה לפועל?
חקירת יכולת לחייב מתבצעת על ידי רשם הוצאה לפועל או חוקר מטעמו, במטרה לברר מהו מצבו הכלכלי של החייב והאם הוא יכול לשלם את החוב שבגינו נפתח תיק.

ביצוע בעין בהליכי הוצאה לפועל, מה המשמעות?
המשמעות של ביצוע בעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל היא תפיסה בפועל של נכס, השייך לחייב ומסירתו לזוכה או מימוש הרכוש שנתפס בעיקול במטרה לכסות את החוב או חלק ממנו.

מה תפקידו של ממונה על תיק האיחוד בהוצאה לפועל?
רשם ההוצאה לפועל יכול למנות אדם אשר יהיה אחראי על תיק האיחוד, כדי להבטיח את מימוש ההליך. הממונה נדרש לדווח לרשם אם החייב לא עומד בתשלום החודשי או מפר את התנאים שנקבעו בצו.

צירוף תיקים חדשים לצו איחוד, באילו מקרים?
חייב שנפתח נגדו תיק חדש לאחר שניתן צו איחוד, יכול לבקש מרשם ההוצאה לפועל, לצרף אותו לאיחוד תיקים. הרשם יחליט בהתאם לשיקול דעתו, אם לצרף את התיק הנוסף לצו האיחוד או להימנע מכך.

איחור בתשלום משכנתא, מתי נפתח תיק הוצאה לפועל?
חייב שלקח משכנתא מהבנק ולא שילם בזמן את אחד התשלומים, זכאי להארכה של ששה חודשים לפירעון החוב ולמניעת הליכי הוצאה לפועל ופתיחת תיק.

איך אפשר לעכב ביצוע הליכי מימוש משכנתא?
בהתקיים תנאים מסוימים החייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא, העיכוב מונע את המשך ההליכים בתיק הוצאה לפועל ומאפשר לחייב להסדיר את החובות בטרם תמומש המשכנתא.

ערעור על צו חיפוש בהוצאה לפועל
צו חיפוש בהוצאה לפועל, נועד להתחקות אחר נכסיו של חייב. ערעור על צו חיפוש רשאים להגיש החייב או הזוכה לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצא הצו.

השהיית הליך בהוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על השהיית הליך מסוים, כמו עיקול, צו עיכוב יציאה מהארץ, או הגבלת רישיון, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להפקדת ערובה. בניגוד לעיכוב הליכים, שמפסיק באופן זמני את כל ההליכים בהתאם למקרים מסוימים הקבועים בחוק.

מהו מעמדו וסמכותו של רשם הוצאה לפועל?
רשם הוצאה לפועל עוסק בדרכים שבהן יש למלא אחר פסקי דין ומסמכים אחרים המוגשים לביצוע. הרשם קובע את ההסדרים לביצועם באמצעות עיקולים, צווי תשלום, פקודת מאסר וכדומה.

איך להגיש ערעור על החלטה בהוצאה לפועל?
חייבים, נושים וצדדים שלישיים שנפגעו מהחלטות שנתקבלו בעניין הנוגע אליהם בלשכת הוצאה לפועל, רשאים להגיש ערעור, במטרה לתקן טעויות ולבחון מחדש החלטות שנתקבלו על ידי ערכאה שיפוטית נמוכה יותר.

1  2  3  לעמוד הבא   >>