www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הליכי הוצאה לפועל

פינוי אישה מדירה בגין חובות הבעל

האם הבנק רשאי לעקל את זכויותיו של חייב בנכס מקרקעין, למרות שאשתו לשעבר טוענת כי הבעל נתן לה את חלקו בדירה במתנה?


האם אי ידיעת קרוא וכתוב יכולה להביא לביטול שטר חוב?

המבקשת חתמה בשנת 1988 בפני עו"ד על שטר משכנתא בדרגה ראשונה, ללא הגבלת סכום, ולפיו שעבדה מקרקעין בשטח של 604 מ"ר בחולון להבטחת כל חוב שיגיע לבנק אוצר החייל בע"מ מאחיה...


שביתה בלשכה להוצאה לפועל - העובדים ישביתו את השירות למשך שעתיים בכל יום

עובדי הלשכה להוצאה לפועל מביעים מחאתם בעקבות הרעה בתנאי העסקתם עקב החלת הרפורמה ברשות האכיפה והגבייה...


עיכוב מימוש משכנתא במסגרת הליכי הוצאה לפועל בגין תרגיל עוקץ

בית המשפט המחוזי בתל אביב נדרש לדון בבקשתה של אישה להוצאת צו עיכוב זמני למימוש משכנתא...


תקנות הרפורמה בהוצאה לפועל יישומו על חייב רק לאחר קבלת מידע בעניינו

האם יש לכלול את הוראת סעיף 66א’ לחוק ההוצאה לפועל ככוללת תנאי מוקדם והכרחי להטלת הגבלות והוא תנאי של נקיטה בהליכים לקבלת מידע על החייב?


עליה חדה במספר השקים ללא כיסוי

דו"ח מגלה כי המשבר הכלכלי תרם להחמרה במוסר התשלומים במשק, נתון זה התבטא בעיקר בעלייה של 1.1 מיליארד שקל במספר השקים שנמשכו ללא כיסוי...


נכנס לתוקפו המסלול ה"מקוצר" בהוצאה לפועל
החל משני לאוגוסט, ניכנס לתוקפו פרק א1 לחוק הוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר"  - לשכה חדשה בהוצאה לפועל, שהיא בעצם ביחידה אקטיבית שתפקידה לגבות חובות עבור זוכים...

רשלנות עורך דין בהפעלת הליכי הוצאה לפועל נגד אדם לא נכון

הנתבע לא עמד בדרישות החוק ונראה כי ההמצאה שבוצעה אינה כדין ככל הנראה לאור העובדה כי באישור המסירה צוין כי המסירה בוצעה ...


שטחי יהודה ושומרון, האם חוץ לארץ?

שאלה שהועלתה בתיק אשר נידון בבית המשפט לאחרונה נוגעת לשאלת ההתייחסות המשפטית הנכונה בקשר לשטחי יהודה ושומרון...


החלטה בעניין התיישנות התביעה כנגד ערב מוגן

תביעה כנגד ערב מוגן, מתי היא תתיישן? האם מרוץ ההתיישנות מתחיל לנוע עם מתן האישור מטעם ראש ההוצאה לפועל?


ביטול הליכי הוצאה לפועל בטענה של הגירה מישראל

להלן בקשה דחופה לביטול הליכי הוצאה לפועל. האם הבקשה תתקבל?


דמי שכירות ונקיטת הליכים בהוצאה לפועל

ישראלים רבים חיים כיום בדירות שכורות. אי לכך, סוגיות הקשורות ביחסי שוכר-משכיר מונחות לא אחת לפתחן של הערכאות המשפטיות...


<<    הקודם   1  2