www.what2do.co.il

איך אפשר לעכב ביצוע הליכי מימוש משכנתא?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

איך אפשר לעכב ביצוע הליכי מימוש משכנתא?

כאשר אדם לוקח הלוואת משכנתא ולא מצליח לעמוד בהחזרים, הבנק המלווה רשאי לפתוח נגדו תיק בהוצאה לפועל כדי למכור את הדירה ולפרוע את חוב המשכנתא באמצעות התמורה שתתקבל ממכירתה, כלומר, לממש את המשכנתא, כולל פינוי החייב ובני משפחתו מהדירה.

 

במקרים מסוימים חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל זכאי לעיכוב אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא. אם המשכנתא היא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת המגורים של החייב, על החייב להגיש התנגדות לביצוע שטר המשכנתא במהלך התקופה הקבועה בחוק הוצאה לפועל, כדי לעכב את ההליכים.

 

בהליכי מימוש משכנתא על דירת המגורים של החייב, ההליכים יעוכבו אוטומטית, אם החייב יגיש התנגדות לביצוע שטר במהלך התקופה שקבועה בחוק, או אם החייב יודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך תשלום חובותיו, או אם הרשם ימנה כונס נכסים לדירה, והחייב יפרע בתוך 90 ימים מהמועד שבו מונה הכונס את החוב או מחצית החוב, ובתנאי שיבטיח את פירעון המחצית השנייה בתוך שישה חודשים.

 

מתי ניתן לממש את המשכנתא?

 

סעיף 81ב1 לחוק הוצאה לפועל קובע כי בקשה לביצוע משכנתא על דירת מגורים המשמשת למגורים של יחיד או למימוש משכון על זכויות לגבי דירת מגורים, לא תוגש ללשכת ההוצאה לפועל אלא אם חלפו שישה חודשים מהמועדים הבאים:

 

אם נקבע בהסכם המשכנתא כי החוב ייפרע בתשלומים, ממועד התשלום הראשון שלא שולם בידי החייב, ולא שולם עד תום ששת החודשים. התשלום ששולם בתוך ששת החודשים ייזקף על חשבון התשלום הראשון שלא שולם בידי החייב. או אם לא נקבע בהסכם ההלוואה המובטח כי החוב ייפרע בתשלומים, מהמועד שבו היה על החייב לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתא, והחוב לא נפרע במלואו עד תום ששת החודשים.

 

שליחת אזהרה לחייב טרם מימוש המשכנתא

 

הזוכה, שהוא הבנק המלווה, נדרש להגיש את הבקשה לביצוע החוב שבפיגור, ולציין בה את מלוא חוב ההלוואה שלהבטחת פירעונה נרשמה המשכנתא. באזהרה שתישלח לחייב הוא יוזהר כי אם לא יפרע את החוב שבפיגור, הזוכה יהיה זכאי לפרוע את מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל עבור מכירת דירת המגורים.

 

החייב רשאי להודיע לרשם, בתוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה על רצונו למכור בעצמו את דירת המגורים, לצורך פירעון מלוא חוב ההלוואה. לאחר מתן ההודעה, יורה הרשם על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתא לתקופה של 90 ימים מיום קבלת ההודעה, בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל בעד המכירה.

 

בכל מועד עד תום 90 ימים מיום מינוי כונס נכסים לדירת המגורים, החייב יכול לפרוע את החוב שבפיגור, לרבות סכומים שנוספו בשל אגרות, שכר טרחה, הוצאות, ריבית והצמדה עד ליום התשלום בפועל, או לפרוע מחצית מהחוב בתנאי שהובטח כי בתום שישה חודשים מיום התשלום ישולמו יתרת החוב שבפיגור כולל התוספות. לאחר הסדר התשלום יורה הרשם עיכוב הליכי ביצוע המשכנתא.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.