www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הליכי הוצאה לפועל

דיון בהוצאה לפועל באמצעות מערכות וידאו - היוועדות חזותית
וידאו קונפרנס היא תקשורת בין שני מקומות המאפשרת העברה של תמונה וקול בזמן אמת באמצעות מסכי טלוויזיה ומצלמות. בהוצאה לפועל ניתן לקיים חקירת יכולת ודיונים נוספים באמצעות ועידת וידאו, בכפוף להסכמת החייב.

מתי יש להגיש כתב ויתור על סודיות בהוצאה לפועל?
כתב ויתור על סודיות נחתם על ידי חייב בהוצאה לפועל במסגרת בקשה לצו חיוב בתשלומים, לבקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים, או לבקשה לאיחוד תיקים, כדי לאפשר לרשם ההוצאה לפועל לאמוד את נכסיו וחובותיו

אזהרה בהוצאה לפועל - משמעותה ומשקלה של המצאה מלאה
מהי המשמעות של אזהרה בהוצאה לפועל? האם ניתן להמציא אזהרה לקטין? כיצד נמסרת אזהרה? כיצד בוחן אותה בית המשפט?

מימוש משכנתא ופינוי מדירת מגורים
במקרים בהם מדובר בדירת מגורים, והדיירים אינם עומדים בתשלום המשכנתא, האם רשאי הבנק לפנותם מהמקרקעין?

עיקול לפני מתן אזהרה
פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם...

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?
סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש...

מהו חשבון מוגבל?
מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?

מהי ריבית פיגורים?
מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד...

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984
תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984...

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז
ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר".

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל
סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ...

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך
כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...

בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל
מהי בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עם בקשה זו? מה בוחן בית המשפט?

חקירת יכולת
מהי חקירת יכולת? מה מטרתה? איך אפשר להתכונן לחקירת יכולת ? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ...

איחוד תיקים והקשר להכרזה על חייב מוגבל באמצעים?
פסק דין העוסק בסוגיה בין איחוד תיקים והכרזה על חייב מוגבל באמצעים ...

בקשת התנגדות להוצאה לפועל
מהי בקשת התנגדות בהליכי הוצאה לפועל? אימתי החייב יבחר להגיש בקשת התנגדות וכיצד עושים זאת נכון?

שיקים בהוצאה לפועל
כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב?

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד
אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים?

חוק ההוצאה לפועל
חוק ההוצאה לפועל - מאמרים, פסקי דין ועצות משפטיות לאזרח ...

הורדת טפסים
הורדת טפסים הקשורים במערכת ההוצאה לפועל - הורידו את הטופס כבר עכשיו ...