www.what2do.co.il

חוק ההוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 7 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק ההוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה הוקמה בשנת 2009 כיחידה נפרדת ממערכת בתי המשפט בישראל. אדם המבקש לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגד חייב, נדרש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביצוע פסק הדין.

 

החייב נדרש להגיע להסדר חוב, במידה ואין באפשרותו לשלם מייד, הוא מחויב להגיש בקשה לחקירת יכולת ולהציג מסמכים כמו פירוט חשבונות הבנק, מידע על נכסים שברשותו ותלוש משכורת לשם הוכחת יכולתו הכלכלית. על חייב המשתמט מתשלום יוטלו הגבלות, עיקולים ועונשים.

 

הוראות כלליות

 

1-2 לשכות הוצאה לפועל מוקמות על ידי שר המשפטים והן מורכבות ממנהלי לשכות ורשמי הוצאה לפועל. בקשות לתיקי הוצאה לפועל ניתן להגיש בלשכות ובכל בית משפט שלום, שאין לידו לשכת הוצאה לפועל.

 

3. רשמי הוצאה לפועל ממונים על ידי שר המשפטים, בהתאם לבחירתה של הוועדה לבחירת רשמים.

הוועדה כוללת חמישה חברים: יושב הראש הוועדה שהוא שופט בית המשפט המחוזי, מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ממונה על רשמי ההוצאה לפועל, נציג לשכת עורכי הדין ונציג ציבור בעל השכלה משפטית.
הרשמים הם בעלי הכשר להתמנות כשופטי בית משפט שלום, והם אזרחי מדינת ישראל, תקופת כהונתם תסתיים בצאתם לקצבה, בהתפטרות, או על פי החלטת הוועדה או החלטת בית דין למשמעת.

 

3א. מעמדם של הרשמים הוא כמעמד עובדי מדינה והם רשאים לדון ולהחליט בבקשות של ההוצאה לפועל, דינם של צווי הרשמים הם כדינם של צווי בית משפט. הממונה על הרשמים יהיה בעל ניסיון וידע מקצועי ויכהן במשך תקופה אחת של שבע שנים.

 

4. מנהל מערכת ההוצאה לפועל ימונה על ידי שר המשפטים ויהיה אחראי על מערכי ההוצאה לפועל ועל ביצוע סדרי המינהל בלשכות, הוא דן בבקשות לביצוע פסקי דין ורשאי להטיל על תאגיד את התפקיד של שמירה על רכוש מעוקל ומכירתו.

 

6. אדם רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק דין בכל לשכת הוצאה לפועל, בבקשה עליו לציין את פרטי החייב, והיא תוגש תוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

 

6א. מנהל לשכת ההוצאה יגיש מכתב אזהרה לחייב, לביצוע פסק הדין או לתשלום החוב תוך 20 יום. בהודעה האזהרה יימסר לחייב, כי אם אינו ישלם את החוב, יצטרך להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל, במידה ולא יתייצב לחקירה יטילו עליו הגבלות ואף ינקטו נגדו הליכי מאסר.

 

6ב. בבקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר מהדירה, יקבל החייב אזהרה בדואר רשום, בה יפורט כי אם לא ישלם מיד את החוב, יהיה רשאי מנהל לשכת ההוצאה להיכנס לדירה ולפנות אותו ממנה.

 

7. אדם שאין ביכולתו לשלם את החוב יגיש בקשה לתשלומים לרשם ההוצאה לפועל תוך 20 יום ממועד קבלת האזהרה. בבקשה יש לצרף הצהרה מנומקת ומסמכים המעידים על המצב הכלכלי, כולל חובות, נכסים שברשותו, פרטי חשבון הבנק שלו ושל בן זוג וכתב ויתור על סודיות.

 

7א. ראש לשכת ההוצאה לפועל רשאי לאשר את הבקשה לתשלומים, אך גם רשאי לדרוש מסמכים נוספים ולזמן את החייב לחקירה.

 

8. לפי בקשת הזוכה ניתן לבטל או להפסיק הליכים. במידה והוסר צו העיקול, החייב יקבל הודעה מיידית.

 

9. הזוכה נדרש לשלם את האגרות וההוצאות המשוערות, אך התשלום יהיה על חשבון החייב והם ייגבו בעת התשלום בתוספת ריביות.

 

10. זוכה המיוצג על ידי עורך דין זכאי לקבל שכר טרחה בתעריף מינימאלי.

 

11-12. במידה ורשם ההוצאה לפועל שוכנע כי הבקשה לביצוע פסק דין למזונות הוגשה במטרה לנצל לרעה את ההליכים ולהתחמק מנושים ההוצאה לפועל, הוא רשאי הוא לפנות אל בית המשפט בבקשה לעיכוב ההליכים.

 

13. אם לטעמו של הרשם, החייב מחבל בהליכים, הוא רשאי להוציא נגדו צו מעצר לתקופה של עד 48 שעות.

 

14. הרשם רשאי להוציא כנגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ והפקדת הדרכון, אם הוא חושד כי החייב מתכוון לצאת מהארץ מבלי לפרוע את החוב.

 

15. הרשם רשאי להורות על חיפוש גופני וחיפוש בכליו של החייב.

 

16. אם החייב ביקש להשהות את ההליך נגדו, רשאי הרשם לדרוש מתן ערובה.

 

17. ההליכים נגד החייב יתעכבו רק במתן צו משפטי.

 

18. במקרה ובוטל פסק הדין, החייב לא יקבל חזרה את הנכס אם הוא כבר נמכר, אלא את הסכום המגיע עבורו בעקבות המכירה.

 

19. חייב שפרע את חובותיו והתיק נגדו אינו נסגר, רשאי להגיש את טענת "פרעתי", לרשם ההוצאה לפועל ולהציג הוכחות ממשיות לביצוע התשלום.

 

הוצאה לפועל במסלול המקוצר סעיף 20

 

המסלול המקוצר הוקם לסייע לצדדים לניהול התיק בזמן קצר ולמנוע הליכים בירוקרטים וצבירת חובות מנופחים, הזוכה לא נדרש לשלם אגרות נוספות והחייב לא יחויב, ברוב המקרים, בשכר טרחת עורך דין.
אל המסלול המקוצר ניתן לפנות במקרה של שיקים שחזרו, פסק דין שלא שולם ותביעת סכום עד 10,000 ₪.

המסלול המקוצר דן בבקשות שהוגשו החל מאחד באוגוסט 2009 עד 15 בספטמבר 2016. למעט בקשות למזונות ובקשות למימוש משכון או משכנתה. במסלול המקוצר ניתן לבצע צו לאיחוד תיקים עד 100,000 ₪.
הזוכה רשאי שינקטו בהליכי עיקול הרכב ועיקול זכויות לקבלת כספים בלבד. משך הזמן לטיפול בתיק הינו שמונה חודשים. הקשר עם החייב יתבצע באופן אישי, דרך הטלפון והמטרה היא להסדיר את החוב ללא נקיטת הליכים נגדו.

 

הוצאה לפועל במסלול מזונות סעיף 20 יא

 

בדומה למסלול המקוצר, הוקם המסלול לגביית מזונות, על מנת לקצר הליכים ולא לפגוע בזכויות הילדים. אישה שאינה קבלה מזונות לפי פסק הדין, רשאית להעביר להוצאה לפועל, את המידע שיש ברשותה על החייב, על מנת לסייע בגביית החוב במהירות האפשרית.
במסלול זה קיימת האפשרות לנקוט בכל ההליכים לשם גביית חוב, כולל הטלת הגבלות על החייב, עיקול רכוש ונכסים והוצאת צווי מאסר. כל תיקי המזונות של הביטוח הלאומי ייגבו באמצעות מסלול זה, וזוכים פרטיים רשאים לבחור אם לנהל את התיקים באמצעותו, או באמצעות המסלול הרגיל.

 

עיקול מיטלטלין סעיפים 21- 32

 

במידה והחייב אינו פורע את חובו ניתן לעקל את רכושו הנייד (שאינו דירה, או נכסים) ולמכור אותו לצורך תשלום החוב. מכירת הרכוש תתבצע תוך 14 ימים ממועד העיקול, אלא אם החוב שולם.

ראש לשכת ההוצאה לפועל רשאי להיכנס לדירת החייב, או לכל מקום אחר בו נמצא רכושו של החייב.

מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול הם חפצים חיוניים לקיום האדם, כגון: מקרר, בגדים, מיטות, סדינים ושמיכות, ציוד רפואי ותרופות, כלי מטבח ואוכל, ביניהם נכללים גם חיות מחמד ותשמישי קדושה.

 

עיקול מקרקעין סעיפים 33- 42

 

ראש ההוצאה לפועל רשאי לעקל מקרקעין כולל דירת מגורים או כל נכס אחר הנמצא ברשות החייב, במידה והוא לא פרע את חובו. לאחר שלושים יום ממועד רישום העיקול, רשאי ראש ההוצאה לפועל, להורות על מכירתם של הנכסים. במידה ובנכס מתגוררים החייב ובני משפחתו, יוציא צו עיקול רק לאחר שיימצא להם תחליף הולם למגורים.

 

עיקול בידי צד שלישי סעיפים 43- 52

 

במידה והחייב לא עמד בצו התשלומים, ראש ההוצאה לפועל רשאי להטיל צו עיקול על נכסים או חובות הנמצאים בידי צד שלישי, כמו למשל קופות גמל של החייב או תכנית חיסכון בבנק, שיועברו אל הזוכה. הצד השלישי חייב לשתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל ולמסור פרטים ומידע על רכושו ונכסיו של החייב.

 

כינוס נכסים סעיפים 53- 60

 

רשם הוצאה לפועל רשאי למנות כונסי נכסים לנכס מסוים של החייב, כמו דירה, או משרד, לשם ביצוע פסק דין. כונס הנכסים ינהל את הנכס ויעמיד אותו למכירה לפי הוראות הרשם.

 

ביצוע בעין סעיפים 61- 66

 

הליך ביצוע העין הוא תפיסה בפועל של הרכוש או הנכס השייכים לחייב במטרה לפרוע את החוב ומסירתם לזוכה, להבדיל מתשלום כספי. ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על מתן ערובה לצורך השהיית הפינוי מהמקרקעין עד להסדרת החוב.


הטלת הגבלות על המשתמט מתשלום חובותיו סעיף 66 א

 

חייב שלא הגיע לחקירה ולא מילא את צו התשלומים עשוי להיחשב כמשתמט ממילוי החובות וניתן להטיל עליו הגבלות, במטרה להפעיל עליו לחץ. על המשתמט ניתן להטיל צו עיכוב יציאה מהארץ, אי חידוש דרכון, שלילת רישיון נהיגה, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי וכדומה, עד להסדרת החוב.

 

חקירת יכולת ותשלום בשיעורים סעיפים 67- 69

 

חייב שמצבו הפיננסי אינו מאפשר לפרוע את החוב, יתייצב לחקירה אצל ראש ההוצאה לפועל, החקירה תברר את מצבו הכלכלי של החייב ותקבע אם הוא רשאי להסדיר את החוב בתשלומים.

 

חייב מוגבל באמצעים סעיף 69 ג

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב כי הוא "מוגבל באמצעים" ואינו יכול לפרוע את החוב לאחר חקירת היכולת או עיון בבקשת החייב. הכרזה זו יכולה להתבצע על פי בקשת החייב, הזוכה או הרשם עצמו. הרשם יקבע את גובה סכום התשלומים החודשי בהם יוכל לעמוד החייב, בפרק זמן של שנתיים עד ארבע שנים, בהתאם לגובה החוב.

 

צווי הבאה וצווי מאסר סעיף 69 יא

 

אם חלפו 30 יום ממועד מסירת האזהרה והחייב לא שילם את החוב, לא התייצב לחקירה ולא הגיש בקשה לצו תשלומים, הוא יוזמן לבירור. אם החייב לא התייצב לבירור לאחר חודשיים מיום האזהרה יוצא נגדו צו הבאה. בקשה לצו מאסר תתבצע לאחר ששה חודשים מיום הבירור או חקירת יכולת החייב, במקרה של חובות העולים על 2,000 ₪ ולאחר 14 יום ממשלוח ההתראה. צו המאסר יוגבל לשבעה ימים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.