www.what2do.co.il

מה תפקידו של ממונה על תיק האיחוד בהוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מה תפקידו של ממונה על תיק האיחוד בהוצאה לפועל?

חייב שנפתחו נגדו יותר מתיק אחד בהוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לאחד את כל התיקים הפתוחים לתיק איחוד אשר ינוהל בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים רוב התיקים. רשם ההוצאה לפועל מוסמך לאשר או לדחות את הבקשה, ולקבוע לאחר שיערוך חקירת יכולת, מהו הסכום שעל החייב לשלם מדי חודש במסגרת איחוד תיקים.

 

לאחר שניתן צו איחוד, רשאי הרשם, אם סבר כי הדבר דרוש כדי למנוע את סיכול הצו או הפרעה לביצועו, לשנות את ההוראות והתנאים הכלולים בצו ולהוסיף עליהם, לפי ראות עיניו, וכן להורות על נקיטה של כל הליך לפי חוק הוצאה לפועל, אם החייב לא ישלם במועד תשלום שהוטל עליו בצו האיחוד.

 

מינוי ממונה על תיק האיחוד

 

כדי להבטיח את מימוש הליך האיחוד, יכול רשם ההוצאה לפועל למנות אדם אשר יהיה אחראי על תיק האיחוד ולקבוע את סמכויותיו בהתאם לצו. אם החייב מסרב לשתף פעולה עם הממונה, ללא נימוק מוצדק, רשאי הרשם להורות על ביטול צו איחוד או לשנות את התנאים הכלולים בו.

 

סעיף 74יד לחוק ההוצאה לפועל עוסק במינוי ממונה על תיק האיחוד. סעיף זה קובע כי לאחר שניתן צו איחוד, רשאי הרשם, ביוזמתו או על פי בקשה, למנות אדם שיהיה ממונה על תיק האיחוד ולקבוע את סמכויותיו בהתאם לצו, וכן הרשם רשאי לקבוע את שכרו והוצאותיו של ממונה.

 

הממונה אשר נכנס בנעלי הזוכה, רשאי לנקוט בכל הליכי הוצאה לפועל שהזוכה רשאי לנקוט בהם, כגון עיקולים, בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ ועוד, אלא אם הרשם קבע אחרת. הממונה רשאי לדרוש מהחייב או מצד שלישי כל סכום כסף על חשבון החובות, ועליו לחלק בין הזוכים כל סכום שהגיע לידיו או להפקידו במקום שיורה עליו הרשם.

 

במקרה שהחייב לא עמד בהתחייבותו ולא שילם במועד את התשלום שהוטל עליו בצו האיחוד, על הממונה מוטלת החובה ליידע את הרשם, וכן עליו להגיש לרשם דין וחשבון על פעולותיו, בסיומן ובכל עת שהרשם ידרוש זאת ממנו.

 

אי שיתוף פעולה עם הממונה

 

בהתאם לדיווח הממונה, רשאי הרשם, ביוזמתו או על פי בקשה, לבטל צו איחוד או לשנות את התנאים הכלולים בו, אם היה לו יסוד להניח כי החייב עשה או מתכוון לעשות מעשה כדי לסכל את ביצוע הצו, או אם החייב לא מילא תנאי מתנאי הצו, לרבות תשלום בסדר, בשיעור ובמועד שנקבעו, או פעל בדרך אחרת שלא על פי התנאים, או שלא באמצעות הממונה.

 

כמו כן, הרשם יכול לבטל צו איחוד אם החייב סירב לשתף פעולה עם הממונה ללא הסבר, או אם הרשם נכח כי השתנו הנסיבות והחייב לא יוכל עוד לפרוע את חובותיו תוך פרקי הזמן שנקבעו לו, או אם במהלך איחוד תיקים נפתח נגד החייב תיק נוסף, והרשם נכח, כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם חל צו האיחוד ובתיק הנוסף בפרק זמן הקבוע, או אם הרשם סבר כי נתקיים, בשינויים המחויבים, אחד מן הטעמים לדחיית בקשת איחוד.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.