www.what2do.co.il

ביצוע בעין בהליכי הוצאה לפועל, מה המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ביצוע בעין בהליכי הוצאה לפועל, מה המשמעות?

ביצוע בעין היא הגנה שנותן בית משפט לצד שנפגע אם מתברר כי במסגרת חוזה, או הסכם שנערך בין הצדדים, נעשתה שגיאה שהיא גורם חיוני בו. באמצעות פסק דין מורה בית המשפט, על הנתבע לבצע בפועל את תנאי ההסכם או החוזה כפי שהוסכם עליהם, בלי שינוי מהותי, זאת לעומת תשלום פיצויים על הנזק שגרמה ההפרה לצד הנפגע.

 

המשמעות של ביצוע בעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל היא תפיסה בפועל של נכס, השייך לחייב ומסירתו לזוכה, או מימוש הרכוש שנתפס בעיקול במטרה לכסות את החוב או חלק ממנו. פרק ו' בחוק ההוצאה לפועל עוסק בנושא ביצוע בעין, וקובע כללים למסירת נכס, מסירת קטין, עשיית מעשה אחר ופינוי נכס מקרקעין מכל חפץ או אדם.

 

מסירת נכס לפי פסק דין

 

סעיף 61 לחוק קובע כי אם קיים פסק דין המורה לחייב למסור נכס, יתפוס מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הנכס וימסור אותו לידי הזוכה, אשר זכאי לקבל אותו לפי פסק הדין. במקרה שקבע מנהל הלשכה כי לא ניתן לתפוס את הנכס ולא נקבע בפסק הדין הסכום שיש לשלם תמורתו, רשאי הזוכה לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין ולבקש שישום את הנכס, ומשנקבעה השומה יוצא פסק הדין לפועל כאילו נקבע בו סכום השומה מלכתחילה.

 

מסירת קטין להוריו בסיוע הוצאה לפועל

 

במקרה שבית המשפט הורה באמצעות פסק הדין למסור קטין לאביו או לאמו, בסיוע של לשכת ההוצאה לפועל, או לאפשר מגע, התראות או קשר בין הורה לבין הקטין שאינו נמצא בהחזקתו, או לעשות כל דבר אחר הנוגע לקטין, ונקבע בהחלטה שהביצוע ייעשה באמצעות הוצאה לפועל, לפי סעיף 62 לחוק, ינקוט מנהל הלשכה בכל הצעדים הנדרשים לביצוע פסק הדין והוא יסתייע לשם כך בעובד סוציאלי לפי חוק הסעד.

 

עשיית מעשה שלא מסירת נכס או קטין

 

אם במסגרת פסק הדין הוטל על החייב לעשות מעשה שאינו מסירת נכס או מסירת קטין, והמעשה ניתן להיעשות על ידי אדם אחר, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות למנהל הלשכה לעשות את המעשה או להרשות לזוכה או לאדם אחר לעשות אותו במקום החייב.

 

פינוי מקרקעין וסילוק יד

 

כאשר ניתן פסק דין לפינוי מקרקעין, לרבות סילוק יד, והחייב לא מילא אחרי פסק הדין בתוך התקופה שנקבעה באזהרה, יקבע הרשם מועד לפינוי בהודעה, שתומצא לחייב ולצד שלישי אשר לידיעתו של הרשם מחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם. אם לא פונו המקרקעין עד המועד שנקבע, ייכנס מנהל הלשכה למקרקעין האמורים, יפנה אותם וימסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין.


פסק דין לפינוי נכס מושכר

 

אם הומצאה אזהרה לעניין פסק דין לפינוי מושכר, והחייב לא מילא אחר פסק הדין בתוך התקופה שנקבעה באזהרה, ייכנס מנהל הלשכה לנכס, יפנה וימסר אותו למי שזכאי לקבלו לפי פסק הדין, בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה באזהרה.

 

הרשם יכול, לפי בקשת הזוכה, להאריך את תקופת הפינוי אף לאחר שהסתיימה, בתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים, כל אחת. הודעה על הארכת תקופת הפינוי כאמור תומצא לחייב וכן לצד שלישי המחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם בדרך הקבועה בחוק.

 

פינוי נכס מכל חפץ או אדם

 

סעיף 64 לחוק מגדיר שני שלבי ביצוע: האחד, פינוי הנכס מכל חפץ או אדם והשני, מסירתו לידי הזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. על פי סעיף זה, במקרה שהחייב לא עמד בהוראת הפינוי בתוך תקופת האזהרה שנקבעה, יחליט מנהל הלשכה על מועד לפינוי המקרקעין, שיחול לכל הפחות שלושה שבועות ממועד המצאת ההודעה לחייב.

 

השהיית פינוי נגד מתן ערובה

 

סעיף 65 לחוק קובע כי ראש הלשכה רשאי להתנות את השהיית הפינוי נגד מתן ערובה. לפי סעיף זה, אם צד שלישי מחזיק במקרקעין או בחלק מהם והוכיח להנחת דעתו של הרשם כי הוא זכאי להחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם, רשאי הרשם להשהות את הפינוי, כל עוד לא הושלם, לתקופה שיקבע, כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט ולקבל צו עיכוב.

 

לפיכך, יכול הרשם להתנות את ההשהיה במתן ערובה על פי שיקול דעתו על ידי הצד השלישי. אם לאחר שהושלמה פעולת הפינוי, החייב או אדם אחר מטעמו חזר ותפס את הנכס המפונה שלא כדין, כלומר חזר להתגורר בו, יחזור מנהל הלשכה, לפי בקשתו של הזוכה, ויפנה את המקרקעין לשם ביצועו של פסק הדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.