www.what2do.co.il

איחור בתשלום משכנתא, מתי נפתח תיק הוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

איחור בתשלום משכנתא, מתי נפתח תיק הוצאה לפועל?

הבנק שנרשמה לטובתו משכנתא, או הגוף הפיננסי שמחזיק בשטר משכון או בשטר משכנתא, רשאי לממש את המשכנתא או המשכון באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. את הבקשה למימוש לא ניתן להגיש באופן מידי אלא יש להמתין שישה חודשים לאחר מועד פירעון חוב המשכנתא.

 

על פי חוק הוצאה לפועל, הזוכה אינו רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל מיד עם היווצרות חוב משכנתא או איחור בתשלומים. ניתן להתחיל בהליכי הוצאה לפועל רק לאחר שחלפה חצי שנה ממועד היווצרות החוב ועל החוב שבאיחור בלבד. אם במהלך החצי שנה החייב הסדיר את התשלום, לא ניתן לפתוח נגדו תיק.

 

הארכה של חצי שנה לפירעון חוב משכנתא

 

סעיף 81ב1 לחוק קובע כי הזוכה אינו רשאי להגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל לביצוע משכנתא על דירת מגורים המשמשת למגורים של יחיד או למימוש משכון על זכויות דירת מגורים, אלא אם חלפו שישה חודשים מהמועד הבא:

 

אם נקבע בהסכם ההלוואה המובטח במשכנתא כי החוב ייפרע בתשלומים, ממועד התשלום הראשון שלא שולם בידי החייב, והתשלום האמור לא שולם עד תום ששת החודשים. ואם לא נקבע בהסכם ההלוואה כי החוב ייפרע בתשלומים - מהמועד שבו היה על החייב לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתא, והחוב לא נפרע במלואו עד תום ששת החודשים.

 

את הבקשה רשאי להגיש הזוכה קודם כל לביצוע החוב שבפיגור, ולציין את מלוא חוב ההלוואה שלהבטחת פירעונה נרשמה המשכנתא. באזהרה שתישלח לחייב, הוא יוזהר כי אם לא יפרע את החוב שבפיגור, הזוכה יהיה זכאי לפרוע את מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה.

 

החייב רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל, בתוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה על רצונו למכור בעצמו את הדירה, לצורך פירעון מלוא חוב. אם החייב הודיע על כך, יורה הרשם על עיכוב הליכים לביצוע המשכנתא לתקופה של 90 ימים מיום קבלת ההודעה, בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב מהתמורה שתתקבל מהמכירה, לפי הוראות ואישור הרשם.

 

מימוש החוב שבפיגור ולא על מלוא הסכום

 

כאשר נקבע בין הצדדים כי ההלוואה תוחזר למלווה בתשלומים, ואחד התשלומים או יותר לא שולמו בזמן, רשאי הבנק שלטובתו נרשמה המשכנתא, להגיש בקשה למימוש המשכנתא רק כעבור ששה חודשים ורק על החוב שבפיגור ולא על מלוא סכום ההלוואה, למעט במקרים חריגים שבהם ניתן להגיש בקשה לביצוע מידי של המשכנתא או המשכון על מלוא סכום ההלוואה.

 

מתי ניתן להגיש בקשה לביצוע מידי על מלוא סכום ההלוואה?

 

ניתן להגיש בקשה לביצוע מידי על מלוא סכום ההלוואה כאשר החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב לתקופה ממושכת מבלי להסדיר את חובותיו. אם החייב הונה את הזוכה או נושים אחרים או שבכוונתו להונות אותם. אם בבעלות החייב דירת מגורים נוספת, מלבד הדירה הממושכנת. אם מונה כונס נכסים לדירה או ניתן צו כינוס על כלל הנכסים, או אם נקבע בהסכם שהלוואה תוחזר בתשלומים, וגובה הסכומים שטרם נפרעו מעל 10% מיתרת מלוא החוב.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.