www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - עיקולים

האם רשם ההוצאה לפועל רשאי להמיר עיקול בערובה אחרת?

האם בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל להמיר עיקול כספים בערובה אחרת? מחלוקת בין ועד עובדים לבין מועצה מקומית...


דיון בבקשת עיקול כספים נעשתה המחאת חיובים בעניינם

אדם המחה זכויותיו בכספים בקופת בית המשפט לעורך דין אשר ייצג אותו בתיק בו זכה. בשלב מסוים עתר נושה של האדם לעקל את הכספים. האם המחאת הזכויות נעשה כדין? האם לא נפל בה ספק?


עיקול מקרקעין על נכסים שהוברחו במסגרת הסכם ממון פיקטיבי

אימתי יורם מסך מעל לזכויות קנייניות, והאם בית המשפט שוכנע כי הזכויות במקרקעין שייכות לחייב...


ביטול עיקולים שהוטלו על שחקן כדורגל

סוכן שחקני כדורגל ביקש להטיל עיקול על נכסיו של שחקן, אשר שיחק בקבוצת בית"ר ירושלים. הסוכן טען כי בהתאם להסכם שנכרת בינו לבין השחקן, על האחרון לשלם לו סכומים כאלה ואחרים מתוך הסכומים שיתקבלו מקבוצת בית"ר ירושלים...


ביטול צו עיקול זמני וצו תפיסה שהוטלו אצל מחזיק

צו עיקול ותפיסה כנגד נכסים אשר הושכרו לאדם והתשלום עבור השכרה זו לא נפרע...


סמכות עניינית לדון בתביעה לביטול, מחיקת עיקול רשום במקרקעין

האם בית המשפט השלום הינו בר סמכות לדון בתביעה הנוגעת לביטול צווי עיקול מקרקעין?


תוקפו של עיקול שהוטל על כספים לאחר שניתן פסק דין

עיקול שהוטל על כספים לאחר שניתן פס"ד להעברתם לצד שלישי האם יש לו תוקף?


חיוב תובע בהוצאות בגין ניצול לרעה של ההליך השיפוטי

בימ"ש שלום ת"א, ש’ עודד מאור: חיוב תובע בהוצאות לטובת אוצר המדינה בגין ניצול לרעה של ההליך השיפוטי ...


בקשה לעיקול זמני על מניות אוסיף - אורי שני נגד ארקדי גאידמק

איל נדל"ן המתגורר בחו"ל פנה אל איש עסקים ישראלי והציע לו להצטרף לפעילותו העסקית בארץ. כחצי שנה לאחר שהחלו השניים בשותפותם, עלו יחסיהם על שרטון, וקשריהם המסחריים הגיעו לסיומם...


תביעת רשלנות מקצועית - אי רישום עיקול אצל רשם המקרקעין

שלום חיפה: חיוב עורך דין  מחיפה, בפצוי תובע בגין התרשלות כלפיו באי רשום אצל רשם המקרקעין של עיקול להבטחת מימוש פס"ד שניתן לזכותו


הטלת עיקול ברישום על רכב המשמש נכה

בבקשה לבית המשפט, התבקש בית המשפט להעניק סעד הצהרתי לטובתו של המבקש בו הוא מצהיר כי: על הנתבע, הבנק, להשיב למבקש את רכבו, ולהצהיר שהרכב אינו בר שעבוד שכן מימוש שטר המשכון עליו נעשה באופן לא חוקי כי מדובר ברכב רפואי אשר העברת הבעלות עליו צריכה להיעשות באישור משרד הביטחון בלבד...


טיבו של הליך ביצוע עיקול מטלטלין

במסגרת ההליכים שננקטו כנגד החייבת בהוצאה לפועל הגיעו מעקלים לביתה של החייבת לשם ביצוע עיקול מטלטלין.

על טיבו של ההליך שננקט ומידת תקינותו ועל זהות המעורבים בו נעמוד להלן בהרחבה. החייבת הזעיקה את הנתבעים כדי לסייע לה למנוע את ביצוע העיקול, ואלו הצליחו אכן למנוע את העיקול, לאחר שחתמו על הנוסח הבא שנכתב על גבי טופס "ההוראה לביצוע הליך" של לשכת ההוצל"

 


דחיית בקשה לאישור עיקול זמני על הסף בגין אי תשלום אגרה

להלן בקשה לאישור עיקול זמני, וזאת בהתאם לתקנה 378 לתקנות סדר הדין האזרחי...


רשלנות המדינה בקבלת ביטול עיקול מזויף

בנק מבקש לממש עיקול על דירה שניתנה עבורה הלוואת משכנתא, וזאת לאחר שהיא נמכרה...


עיקול רכב - בקשה למתן צו עיקול הוגשה על ידי פושטת רגל

דחיית בקשה למתן צו עיקול אשר הגיש פושט רגל ודחייתה בגין אי הוכחת תשתית ראויה וקיומו של חשש להכבדה על ביצוע פסק הדין...


<<    הקודם   1  2