www.what2do.co.il

עיקול על הערת אזהרה, מהי המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 3.3 מתוך 5

עיקול על הערת אזהרה, מהי המשמעות?

הערת אזהרה נרשמת בטאבו כדי להעיד על קיומה של התחייבות בכתב של בעל הנכס או בעל הזכות בנכס - לעשות בו עסקה או להימנע מלעשות בו עסקה, כגון: מכירת זכויות מקרקעין, השכרה, התחייבות להעברה ללא תמורה וכדומה.


מטרת רישום הערת האזהרה במרשם המקרקעין היא להזהיר אנשים אחרים המעוניינים לבצע עסקה כלשהי וליידע אותם כי קיימת התחייבות מצד בעל הנכס לעשות בו עסקה או להימנע מלעשות בו עסקה. לאחר שההערה נרשמה, לא ניתן לרשום כל עסקה אחרת שסותרת את תוכנה.


הערת אזהרה נרשמת גם בצד של הבעלים הרשום של הדירה, כך שאם מסיבה כלשהי יחליט בעל הנכס שהוא מעוניין למכור את הדירה לאדם אחר, הקונה פוטנציאלי יוכל לראות כי רשומה הערת אזהרה בטאבו לטובת קונה אחר, דבר שיגרום לו שלא להתקשר בהסכם ויחסוך ממנו זמן יקר, כסף ועוגמת נפש.


עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב


במקרה שחייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל אינו משלם את החוב, רשאית לשכת ההוצאה לפועל להטיל עיקול על מקרקעין הרשומים על שמו של החייב או על זכויות במקרקעין הרשומות על שמו, לרבות עיקול זכויות במקרקעין הנובעות מרישום הערת אזהרה על המקרקעין.


מטרת העיקול היא לזרז את החייב להסדיר את החוב ולהפעיל עליו לחץ, כך שאם לא ישלם בתוך פרק זמן מוגבל, המצוין באזהרה, ניתן יהיה למכור את המקרקעין שעוקלו, ולפרוע את החוב באמצעות הכספים שיתקבלו מהמכירה. אם המקרקעין אינם רשומים על שמו של החייב, רשאי הזוכה לפנות לבית המשפט כדי שיצהיר כי החייב הוא הבעלים של הנכס המדובר ורק לאחר מכן ניתן לנקוט בהליכי עיקול.


מהם התנאים להגיש בקשה לעיקול מקרקעין?


הזוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול מקרקעין לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל, בתנאי שהומצאה לחייב אזהרה ובתנאי שהחייב לא פרע את מלוא החוב בתוך פרק הזמן הקבוע באזהרה. גם כאשר החייב עומד בצו תשלומים ומשלם מדי חודש על חשבון החוב, רשאי הזוכה לנקוט הליכי עיקול נגד נכסיו של החייב כל עוד הוא לא פרע את מלוא החוב.


את הבקשה נדרש הזוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל, על גבי טופס בקשה לעיקול מקרקעין, יש לסמן את הסעד המבוקש, ולמלא את פרטי המקרקעין כולל: מספר גוש, חלקה ותת חלקה. אל הבקשה יש לצרף את נסח הטאבו או פלט רישום המוכיח כי המקרקעין רשומים על שם החייב. ביצוע העיקול בפועל כרוך בהוצאות שונות כמו שכר טרחה עבור הקבלן המבצע את העיקול בפועל, כאשר ההוצאות מתווספות בסופו של דבר לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי לסגור את התיק.


בקשה למכירת המקרקעין המעוקלים


לאחר שחלף חודש ימים מיום שנרשם העיקול בלשכת המקרקעין, והחייב לא שילם את החוב, יכול הזוכה להגיש בקשה למכירת המקרקעין המעוקלים, והרשם רשאי על פי שיקול דעתו להיעתר לבקשה, אולם הוא אינו רשאי להורות מיוזמתו על מכירת המקרקעין.


במקרה שהזוכה לא יגיש בקשה למכירה, המקרקעין לא יימכרו, אולם צו העיקול יישאר. כך שהחייב לא יוכל לבצע עסקאות מסוימות במקרקעין כולל מכירה, השכרה, משכון וכדומה. לאחר שחלפו שלוש שנים ממועד הטלת העיקול, והזוכה לא הגיש בקשה למכירת המקרקעין ולא נעשתה בהם פעולה אחרת, רשאי הרשם לבטל את העיקול מיוזמתו.


באילו מקרים ניתן לבטל את העיקול?


עיקול מקרקעין יבוטל ויימחק מפנקסי המקרקעין עקב חוסר מעש מצד הזוכה, בחלוף שלוש שנים מיום העיקול, אם לא הוגשה בקשה למכירת המעוקלים ולא נעשתה במקרקעין שום פעולה אחרת, רשאי הרשם מיוזמתו לבטל את העיקול. טרם ההחלטה על ביטול העיקול, הרשם חייב לאפשר לצדדים לטעון את טענותיהם בעניין זה. לאחר שיבטל הרשם את העיקול, יימחק הרישום מפנקסי המקרקעין.


כמו כן, החייב רשאי להגיש בקשה לביטול העיקול לאחר תשלום החוב, ואף מחיקת עיקול יכולה להתבצע ביוזמת רשם המקרקעין, אם חלפו עשר שנים מיום שנרשם עיקול, גם אם הוא לא בוטל בידי הרשם. במקרה שהחליט רשם המקרקעין למחוק את הרישום על העיקול בטאבו, עליו לשלוח הודעה לזוכה שלטובתו נרשם העיקול או לפרסם הודעה על כך בעיתונים יומיים. אם הזוכה מעוניין למנוע את מחיקת העיקול עליו להגיש לרשם המקרקעין צו להארכת תוקף העיקול.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.