www.what2do.co.il

מכירת דירת מגורים אחרי עיקול בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מכירת דירת מגורים אחרי עיקול בהוצאה לפועל

כאשר חייב בהוצאה לפועל אינו משלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק, ניתן להטיל עיקול על מקרקעין או על זכויות במקרקעין הרשומות על שמו. לאחר שהוטל עיקול במסגרת הליכי הוצאה לפועל על דירת מגורים של החייב, והוא לא שילם את החוב בתוך חודש ימים, מהמועד שבו נרשם העיקול, ישנה אפשרות לפנותו מהדירה ולמכור אותה כדי לפרוע את החוב.

 

פינוי חייב ובני משפחתו מדירת מגורים

 

בחלוף 30 ימים מיום שנרשם עיקול על דירת מגורים, כאשר החייב לא הסדיר את חובותיו, הזוכה רשאי לבקש מרשם הוצאה לפועל להורות על פינוי החייב ובני משפחתו מהדירה ועל מכירתה. הרשם רשאי לעשות כן, רק לאחר שהוכח כי לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יש סידור דיור חלופי סביר.

 

סעיף 38(א) לחוק הוצאה לפועל קובע כי כאשר המקרקעין שעוקלו משמשים כדירת מגורים, הרשם אינו רשאי להורות על מכירתם ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, שיהיה להם מקום מגורים סביר, או שיש להם יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף.

 

הרשם רשאי לקבוע שהסידור החלופי למגורי החייב ומשפחתו יהיה בהמצאת דירה אחרת, תשלום פיצויים שישלם הזוכה לחייב או בדרך אחרת, ורק אם הוכח שיש להם סידור חלופי למגורים שהוא ראוי בתנאי מחייה סבירים, ניתן יהיה להמשיך בהליכי המכירה.

 

אם הרשם קבע כי הסידור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת, תשלום פיצויים או באופן אחר שמטיל על הזוכה הוצאות, הן ייחשבו כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב, כך שלאחר מכירת הדירה התמורה שתתקבל תשמש גם לכיסוי הוצאות הדיור החלופי.

 

מהם שלבי מכירת הדירה המעוקלת?

 

הזוכה רשאי לבקש למכור את דירת המגורים, בתנאי שהיא רשומה על שם החייב, שהוטל עליה עיקול, שחלפו 30 ימים מיום שהעיקול נרשם בלשכת רישום המקרקעין ושהחייב טרם שילם את החוב. לאחר הגשת הבקשה לרשם, החייב יקבל הודעה שלפיה אם לא ישלם את החוב בתוך שבעה ימים, יינקטו צעדים למכירתה.

 

במקרה שהחייב יסדיר את החוב בפרק הזמן הקצוב, הרשם יורה על ביטול העיקול ורישום העיקול יימחק מפנקסי המקרקעין. אולם אם החייב לא יעמוד בתנאים, יזמן הרשם את הצדדים לדיון בפניו בעניין המכירה. בהזמנה שתומצא לצדדים בהמצאה מלאה, ייכלל מידע בדבר האפשרויות למינוי עורך דין לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי.

 

הרשם יכול מיוזמתו או לבקשת החייב, להשהות את ההחלטה כדי לתת לחייב הזדמנות למנות עורך דין, או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי טרם מכירת הדירה ופינויו. לאחר קיום דיון בנושא יחליט הרשם אם יש להורות על המכירה או לא. אם יחליט הרשם שניתן למכור את הדירה, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את ערכה, וימסור את הדו"ח לזוכה, לחייב ולרשם. לאחר שבועיים מהמצאת הדו"ח, תפורסם הודעה על מכירת הדירה ברשומות, בעיתון יומי, בלוח המודעות של לשכת ההוצאה לפועל, או בכל דרך אחרת שיקבע הרשם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.