www.what2do.co.il

מכירת מקרקעין מעוקלים שאינם משמשים כדירת מגורים במסגרת הוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מכירת מקרקעין מעוקלים שאינם משמשים כדירת מגורים במסגרת הוצאה לפועל

עיקול מקרקעין במסגרת הוצאה לפועל הוא הליך שנועד למכור את המקרקעין שאינם משמשים את החייב ובני משפחתו כדירת מגורים ולהשתמש בכספים שיתקבלו ממכירתם לצורך כיסוי החוב בתיק ההוצאה לפועל והעברתם לידי הזוכה.

 

סעיף 36 לחוק הוצאה לפועל מסדיר את הנושא של מכירת מקרקעין מעוקלים וקובע כי לאחר שחלף חודש ימים מיום רישום העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לפי בקשת הזוכה, לצוות על מכירתם של המעוקלים.

 

על פי הוראות סעיף זה, במקרה שעברו 30 ימים מהמועד שבו נרשם עיקול על מקרקעין או על זכויות במקרקעין על שם החייב, והחייב לא פרע את החוב, הזוכה רשאי לבקש מהרשם לצוות על מכירת המקרקעין, בתנאי שהם אינם משמשים כדירת מגורים לחייב ולבני משפחתו.

 

הזוכה רשאי לבקש למכור את המקרקעין שעוקלו רק אם המקרקעין רשומים על שם החייב, אם הוטל עיקול על ידי הרשם, אם עבר חודש ימים מיום שהעיקול נרשם בלשכת רישום המקרקעין ובמהלך תקופה זו, החייב לא שילם את החוב שבגינו הוטל הצו.

 

כיצד יכול הזוכה לממש את זכותו למכירת מקרקעין?

 

כדי לממש את הזכות, נדרש הזוכה להגיש בקשה לרשם למכירת מקרקעין מעוקלים. לשכת ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה, שלפיה אם לא ישלם את החוב תוך שבעה ימים, יינקטו צעדים למכירת המקרקעין המעוקלים. אם בפרק זמן זה, ישלם החייב את מלוא החוב, יורה הרשם על ביטול העיקול והוא יימחק מפנקסי המקרקעין. אולם אם החייב לא ישלם את החוב, יינקטו צעדים למכירת המקרקעין.

 

לאחר שבעה ימים ממועד המצאת ההודעה, יערוך שמאי דו"ח המפרט את שווי המקרקעין וימסור את הדו"ח לזוכה, לחייב ולרשם. כעבור 15 ימים תפורסם הודעה על מכירת המקרקעין המעוקלים ברשומות, בעיתון יומי, בלוח המודעות של לשכת ההוצאה לפועל ובכל דרך אחרת שעליה יורה הרשם.

 

מכירה פומבית של המקרקעין המעוקלים

 

כל אדם שמעוניין לרכוש את המקרקעין יכול להגיש הצעה לקנייתם תוך 15 ימים מהיום שפורסמה ההודעה. בהצעה על הרוכש הפוטנציאלי לפרט את המחיר שאותו הוא מציע לשלם ולצרף ערבון בסך של לפחות 10% ממחיר ההצעה. במקרה שהרוכש הוא הזוכה בתיק או בעל משכנתא הוא לא חייב לצרף ערבון.

 

לאחר שחלפו 15 ימים מפרסום ההודעה על המכירה, רשימת המציעים תיסגר והמציעים יוזמנו למכירה פומבית. בתום המכירה יוכרז הקונה, והוא יידרש לשלם את יתרת המחיר תוך שבוע ימים. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הסכם המכר, ובאמצעותו יוכל להעביר את המקרקעין על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

 

בתום המכירה הפומבית הכספים שנגבו יועברו לידי זוכה, אולם לשם כך נדרש הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן. במקרה שלא הוצעה שום הצעה ראויה לקניית המקרקעין המעוקלים, רשאי הרשם להורות על שימוש במקרקעין לצורכי פירעון החוב בדרך של מסירת החזקה במקרקעין, רישום שכירות או רישום משכנתא במקרקעין.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.