www.what2do.co.il

עיקול נכסי חייב במסלול מקוצר, כיצד מתבצע ההליך?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול נכסי חייב במסלול מקוצר, כיצד מתבצע ההליך?

המסלול המקוצר בהוצאה לפועל הוא מסלול שחל על חובות שאינם עולים על סכום של 25,000 שקלים. גובה החוב המקסימלי שבהם מטפל המסלול הוא עד 25,000 שקלים, וכאשר הסכום כולל הפרשי ריבית והצמדה, ניתן לגבות חובות שסכום הקרן וההצמדה הוא עד סך של 25,000 שקלים.

 

המסלול המקוצר מאופיין בכך שלאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל, הזוכה לא נדרש לבצע שום פעולה לצורך גביית החוב ורשם ההוצאה לפועל נוקט על פי שיקול דעתו וביוזמתו בהליכים הנדרשים, ואף מטפל בכל שלבי התיק עד שמלוא החוב נפרע.

 

הטלת סנקציות לאחר מתן אזהרה

 

במסגרת מסלול זה, רשאית לשכת ההוצאה לפועל, לצורך גביית החוב, לנקוט בהליכי עיקול כספים של החייב וזכויות החייב לקבלת כספים הנמצאים בידי צד שלישי וכן להורות על עיקול כלי רכב של החייב, זאת לאחר שנודע לחייב על פתיחת התיק, והוא קיבל אזהרה שלפיה ניתן לעקל את כספו ורכבו אם לא ישלם את החוב בפרק זמן הנקוב באזהרה.

 

זוכה המבקש לנקוט בהליכים בטרם המצאת אזהרה לחייב, נדרש לציין בבקשת הביצוע המוגשת לרשם, אילו הליכי הוצאה לפועל הוא מבקש שיינקטו, ועליו לנמק את בקשתו ולציין את הפרטים הדרושים לשם כך, כולל פרטי הצד השלישי, בצירוף המסמכים הדרושים.


הזוכה יכול לבחור בין המסלולים

 

זוכה שחובות שהחייב חב לו אינם עולים על סך 25,000 שקלים, אינו חייב לנקוט במסלול מקוצר, ורשאי לבחור בין המסלול המקוצר למסלול הרגיל לצורך גביית החוב. למסלול המקוצר ניתן לפנות בתנאי שהחייב לא הוכרז כמוגבל באמצעים ולא נפתח נגדו תיק איחוד, או אם סך חובותיו של החייב בתיקי הוצאה לפועל עולה על 100,000 שקלים.

 

במסגרת המסלול המקוצר נגבה החוב על ידי הלשכה בתוך זמן מוגבל עד שמונה חודשים ולא מצטברות ריביות נוספות לחוב. הזוכה אינו מעורב בהליכי הגבייה, ונדרש להתערב רק במצב שבו החייב הגיש בקשות שונות הדורשות את תגובתו, כמו טענת פרעתי או התנגדות לביצוע שטר, או במצב שבו הזוכה מבקש להמשיך ולפעול בתיק בעצמו, במסגרת המסלול המקוצר.

 

עיקול כספים וכלי רכב של החייב

 

העדיפות הראשונה במסלול המקוצר היא להגיע להסדר תשלומים עם החייב ללא צורך לנקוט בהליכים, ואף במסגרתו ניתן לנקוט בשני הליכים בלבד. האחד, עיקול כספים של החייב וכספים שמגיעים לו מצד שלישי. והשני, עיקול רכבו של החייב.

 

במסגרת המסלול המקוצר לא ניתן לגבות חובות של תיק מזונות ואף לא ניתן לנקוט בסנקציות אחרות, כגון: עיקול מקרקעין, הטלת הגבלות אישיות, צו כינוס נכסים, תפיסת נכס או צווי הבאה. אולם במקרים מסוימים הזוכה רשאי להגיש בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ, כאשר יש לו יסוד להניח שהחייב עומד לצאת מהארץ מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

 

משך זמן בטיפול בתיק הוא שמונה חודשים מהמועד שבו נמסרה לחייב אזהרה על פתיחת התיק. אם חלפו שמונה חודשים מיום המצאת האזהרה לחייב, וקיימים נכסים מעוקלים של החייב, רשאי הרשם להורות כי ביצוע החיוב במסלול מקוצר יסתיים במועד מאוחר יותר, אם מצא שיהיה ניתן לממש את הנכסים, או אם החליט שאין תועלת בהמשך ההליכים, או אם הזוכה ביקש להעביר את התיק למסלול רגיל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.