www.what2do.co.il

עיקול כלל נכסי החייב – מה המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול כלל נכסי החייב – מה המשמעות?

כאשר חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל אינו משלם את החוב או אינו עומד בצו תשלומים חודשי, ניתן להטיל עיקול על נכסיו לצורך פירעון החוב עקב מכירתם. רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול כלל נכסי החייב או להורות על עיקול נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי.

 

צד שלישי בהליכי ההוצאה לפועל הוא כל אדם או גוף שאינו החייב בתיק ואינו הזוכה. צד שלישי יכול להיות אדם או גוף אחר המחזיק בנכסי החייב, כמו בנק, קופת גמל או גוף המנהל קרן השתלמות המחזיק בכספי החייב, ואף יכול להיות אדם או גוף החייב כספים לחייב, כמו אדם שלווה מהחייב כסף וצריך להשיב לו את ההלוואה.

 

צו עיקול על כל נכסי החייב או על נכס מסוים

 

עיקול נכסים של חייב הנמצאים אצל צד שלישי יכול להיות על כל נכסיו או על נכס מסוים הנמצא בידי הצד השלישי. הצד השלישי נדרש להגיש הודעה למנהל לשכת ההוצאה לפועל על הנכסים המצויים שברשותו או שעתידים להגיע אליו במשך שלושת חודשים מהיום שקיבל את הצו. ואף הצד השלישי חייב למסור למנהל הלשכה את נכסי החייב הנמצאים ברשותו ושעליהם הוטל העיקול.

 

סעיף 44 לחוק הוצאה בפועל עוסק בעיקול כלל נכסי החייב, וקובע כי כאשר צו העיקול מתייחס לכלל נכסי החייב הנמצאים אצל צד שלישי, הצו יחול על נכסי החייב במועד המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום.

 

לאחר שהומצא הצו לידי צד שלישי, עליו להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך עשרה ימים מהמצאת הצו הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים ברשותו ביום המצאת הצו או שלפי ידיעתו יגיעו אליו בתוך שלושה חדשים מאותו יום.

 

ביטול עיקול עקב הודעת צד שלישי

 

אם הגיע לידי הצד השלישי נכס מנכסי החייב בתוך שלושה חדשים ממועד המצאת הצו, על הצו השלישי להודיע על כך למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך עשרה ימים מהיום שהנכס הגיע לידו. צד שלישי שלא ממלא את חובותיו ללא הסבר מנומק עשוי להיות חייב לשלם את החוב של החייב עד לשווי הנכס שברשותו. כמו כן, אם הודיע הצד השלישי, שאין בידו נכסים ושלפי ידיעתו לא יגיעו לידו נכסים לאחר מתן הודעתו, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לאחר שאימת את ההודעה, לבטל את העיקול.

 

בשנת 2008, נוסף תיקון לחוק העוסק בעיקול נכס מסוים, אשר קובע כי לאחר שהומצא לצד שלישי צו עיקול על נכס מסוים של החייב, עליו להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך עשרה ימים מיום המצאת הצו, הודעה בדבר הימצאותו של נכס בידו, ואם לא היה בידו, כולו או מקצתו, עליו לפרט זאת בהודעתו. כאשר הגיע הנכס שצו העיקול מתייחס אליו לידי צד שלישי לאחר המצאת הצו במהלך התקופה שנקבעה לכך בצו, יחול עליו צו העיקול מהיום שהגיע לידו, ועל הצד השלישי להודיע על כך למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך עשרה ימים מאותו יום.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.