www.what2do.co.il

האם כספי ערבות בנקאית ניתנים לעיקול?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

האם כספי ערבות בנקאית ניתנים לעיקול?

ערבות בנקאית היא ערבות שניתנת תחת תנאים מסוימים ללקוח על ידי תאגיד בנקאי. על פי הערבות הבנק ערב לפירעון התחייבות החייב שהוא הלקוח כלפי נושה כלשהו שהוא המוטב. מטרת הערבות היא להבטיח את קיומו של ההסכם בין הצדדים ובמקרה של הפרה, הערבות הבנקאית מהווה פיצוי מוסכם מראש. ערבות זו נחשבת לערבות עצמאית אשר עומדת בפני עצמה ללא כל קשר לעסקה הראשונית שנחתמה בין החייב לזוכה.

 

מעמדה האוטונומי של הערבות מחייב את הבנק לשלם לזוכה עם קבלת הדרישה הראשונית לתשלום, את מלוא הסכום הנקוב בכתב הערבות, מבלי צורך לדרוש מהזוכה לנמק או להוכיח את דרישתו, ומבלי שהבנק יצטרך לבדוק האם החייב הפר את תנאי העסקה שנחתמה בינו לבין הזוכה, ואף מבלי שהזוכה יאלץ לפנות קודם אל החייב ולדרוש ממנו את התשלום.

 

האם הערבות הבנקאית היא בגדר נכס של החייב?

 

בהתקיים תנאים מסוימים, הזוכה רשאי לבקש לעקל את הכספים שבידי הבנק, במסגרת הליכי הוצאה לפועל, אם מדובר בכספים של החייב. לפיכך, עיקול ערבות בנקאית מותר, רק לאחר שנקבע כי הערבות בגדר נכס של החייב, כך שאם הערבות אינה בגדר נכס של החייב, לא ניתן לעקל או לממש אותה כדי להסדיר את החוב כלפי הזוכה.

 

עיקול על ערבות בנקאית מהווה התחייבות שטרם נתגבשה בפועל. משהוחלט על חילוטה, חל עיקול על הכספים שלהם זכאי החייב כתוצאה מחילוט הערבות. כלומר, כאשר ערבות בנקאית ממומשת היא הופכת לכסף מזומן. באותו רגע היא משנה את פניה והופכת מהתחייבות לנכס בר קיימא, ובמצב זה ניתן להטיל עיקול על נכס של החייב ויש לממשו לטובת סילוק חובה כלפי הזוכה.

 

עיקול נכס של החייב המצוי בידי צד שלישי

 

סעיף 44 לחוק הוצאה לפועל מאפשר עיקול נכס של החייב המצוי בידי צד שלישי שהגיע אליו מכל מקור שהוא, לרבות ערבות בנקאית שחולטה. סעיף זה קובע כי צו עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב יחול על נכסים הנמצאים בידי צד ג' ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו בתוך שלושה חדשים ממועד המצאת הצו.

 

לאחר שהומצא הצו לידי צד ג', עליו להגיש למנהל לשכת הוצאה לפועל בתוך עשרה ימים מהמצאתו הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידו במועד המצאת הצו, או שלפי ידיעתו יגיעו לידו בתוך שלושה חדשים ממעוד זה. במקרה שהגיע לידי הצד השלישי נכס מנכסי החייב בתוך שלושה חדשים ממועד המצאת הצו, עליו להודיע על כך למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך עשרה ימים מהיום שהנכס הגיע לידו.

 

סעיף 44 לחוק הוא סעיף כללי המאפשר הטלת צו עיקול על כל נכס שיגיע לרשות החייב מכל מקור שהוא. על כן, לאחר מימוש הערבות הבנקאית, החייב יהיה זכאי לקבלת תקבול שינבע ממימושה. על הגורם שיעביר את התקבול לרשות החייב מוטל עיקול, והוא צריך להעביר את חלקה לתיק ההוצאה לפועל ובדרך זו תמומש מטרת הסעיף, וניתן יהיה לעקל כספי ערבות בנקאית.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.