www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - זוכה

חקירת יכולת ביוזמת זוכה בהוצאה לפועל, כיצד להגיש בקשה?
הזוכה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבצע חקירת יכולת של החייב, וכאשר החקירה מתקיימת ללא נוכחות הזוכה, הוא רשאי לבקש לערוך חקירה נוספת שתתקיים בנוכחותו.

החייאת תיק הוצאה לפועל שנסגר, מהן האפשרויות?
הזוכה רשאי להגיש בקשה לפתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל שנסגר, כאשר החוב לא שולם מלואו, או אם התיק נסגר שלא בצדק.

סגירת תיק הוצאה לפועל מחוסר מעש, באילו מקרים?
כאשר חלפו שנתיים מיום שבוצע הליך כלשהו בתיק הוצאה לפועל לצורך גביית החוב, ומאז לא בוצע בו הליך אחר, רשאי רשם הוצאה לפועל להודיע לזוכה כי עליו לנמק מדוע יש להשאיר את התיק פתוח.

הגשת בקשת זוכה בתיק הוצאה לפועל, כיצד לפעול?
הזוכה רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל נגד החייב לצורך גביית החוב, ולנקוט בהליכים שונים כדי להפעיל על החייב לחץ ולגרום לו להסדיר את התשלום במהרה.

התראה לפני תביעה על סכום קצוב, מה הכללים?
זוכה המעוניין להגיש תביעה על סכום קצוב נדרש לשלוח לחייב התראה על כוונתו להגיש נגדו תביעה, אשר מזהירה את החייב כי אם לא ישלם את החוב בתוך 30 ימים, תוגש נגדו בקשה לביצוע התביעה בהוצאה לפועל.

הפסקת הליכים לפי בקשת זוכה בהוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות שהליך מסוים לא יינקט כלפי החייב אם סבר כי הוא בלתי יעיל או שניתן לבצע את פסק הדין בהליך פחות חמור. כמו כן, הליך יופסק או יבוטל אם הזוכה ביקש זאת.

מסירת קטין באמצעות הוצאה לפועל, באילו מקרים?
ביצוע פסק דין למסירת קטין להורה שהילד שאינו נמצא בהחזקתו, יבוצע באמצעות הוצאה לפועל, רק בהוראה מפורשת של בית המשפט ובתנאי שהזוכה הגיש בקשה למימוש פסק הדין.

מתי מסתיימים הליכי גבייה במסלול המקוצר?
המסלול המקוצר לגביית חובות במסגרת הליכי הוצאה לפועל נועד לסייע בגביית חובות שאינם עולים על 10,000 שקלים למשך פרק זמן של עד שמונה חודשים.

העברת ביצוע פסק דין ללשכת הוצאה לפועל אחרת, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצועו של פסק דין ללשכה אחרת, לבקשת החייב, כאשר מתקיימים טעמים מוצדקים לכך ורק לאחר שלזוכה ניתנה זכות להשמיע את עמדתו בעניין.

חובת הדיווח על קבלת תשלומים מחייב בהוצאה לפועל
הזוכה נדרש לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל ולהודיע על כל הסדר שנערך עם החייב שלא באמצעות הלשכה ועל כל תשלום שקיבל ממנו על חשבון החוב.

דיון מהיר בהוצאה לפועל לגביית חובות, באילו מקרים?
אישה נפגעת אלימות במשפחה המעוניינת לגבות מבן זוגה חוב מזונות ילדים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, זכאית לדיון מהיר, אשר ייקבע בהקדם האפשרי עד 60 ימים ממועד הגשת הבקשה.

מהם חובות אבודים בהוצאה לפועל?
חובות אבודים הם חובות שלא ניתן חרף הניסיונות והמאמצים לגבות, בשל אי יכולתו של החייב לפרוע אותם, עקב בריחה של החייב מהארץ, או קבלת צו הפטר לחייב מוגבל באמצעים.

עיכוב הליכים בתיק הפטר בהוצאה לפועל
אם הזוכה הגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב אשר הגיש בקשת הפטר, רשם ההוצאה לפועל יורה על השהיית ההליכים בתיק במסלול הפטר עד לבירור בקשת פשיטת הרגל.

פתיחת תיק משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל
זוכה שמחזיק בשטר משכון או משכנתא על דירת המגורים של החייב, יכול לממש בלשכת ההוצאה לפועל את המשכון באמצעות הגשת בקשה, לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד הפירעון.

התנגדות למתן הפטר, כיצד הזוכה יכול להתנגד להפטר בהוצאה לפועל?
הזוכה רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, כאשר לא מתקיימים כל התנאים למתן הפטר, או כאשר הוא צפוי להיפגע מבחינה כלכלית כתוצאה ממתן ההפטר.

כיצד ניתן לגבות חובות של נפטר?
כאשר אדם שנפטר הותיר אחריו חובות, רשאים הנושים לדרוש מהיורשים את החוב מהכסף והנכסים מקופת העיזבון, זאת במהלך שלושה חודשים מאז שנפטר החייב וטרם חלוקת העיזבון.

ביצוע פסק דין לפינוי מושכר בהוצאה לפועל
בעל נכס שניתן לטובתו פסק דין לפינוי מושכר יכול להגיש בקשה לביצוע פסק הדין בלשכת הוצאה לפועל ולפתוח תיק נגד הדייר שהפר את תנאי השכירות, כדי לפעול לפינוי הנכס בתוך זמן סביר.

ביצוע צו עשה בהוצאה לפועל
צו עשה בהליך המשפטי, היא הוראה לבצע מעשה מסוים, להימנע מלעשות מעשה, או להחזיר מצב לקדמותו. לשכת ההוצאה לפועל מוסמכת לשלוח מכתב אזהרה לחייב ולציין כי חובה עליו למלא אחר הפעולה בתוך פרק זמן קצוב.

ביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל
זוכה שמעוניין לבצע פסק דין של בית משפט נגד חייב, שעל פי פסק הדין החייב נדרש לשלם לו סכום כסף, יכול לפתוח תיק בהוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין כספי.

הליכי הוצאה לפועל מול חברה בע"מ – איך לפעול?
הרמת מסך התאגדות היא כלי משפטי המאפשר לנושים לייחס את החובות והזכויות של חברה בע"מ לבעלי המניות, למרות שהחברה נחשבת לישות משפטית נפרדת.