www.what2do.co.il

אגרות הוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

אגרות הוצאה לפועל

אגרות בהוצאה לפועל:

 

.
 

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008

   
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א(ה) לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות),
התשכ"ח - 1968 (להלן-התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:
   
עקב עליית מדד המחירים לצרכן, שפורסם בחודש
דצמבר 2007 לעומת המדד שפורסם בחודש במאי 2002,
שינוי
האגרות
נוסח התוספת לתקנות העיקריות יהיה החל ביום כ"ג
בטבת התשס"ח (‏1 בינואר ‏2008) כדלקמן:
 

 

 

תוספת
המידע להלן מעודכן לתאריך ‏1/1/2008
 
בשקלים חדשים
 

 

 
 

 
האגרה בעד -
 
  א.
 
‏1% מהשווי בעת
הגשת הבקשה
ולא פחות מ- ‏80

 
בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב
ובקשה לביצוע של פסק דין או של
חיוב שדינו כפסק דין שהסכום בהם
קצוב, למעט בקשה לביצוע שטר
 
.1
 
 
80

 
בקשה לביצוע פסק-דין להחזרת
מטלטלין
 
.2
 
 
160

 
בקשה לביצוע פסק-דין לפינוי
מקרקעין, לסילוק יד או להחזרת
חזקה
 
.3
 
 
‏1% מהשווי
בעת התשלום
 
בקשה לביצוע פסק-דין למזונות
 
.4
 
 

160

 

בקשה לביצוע פסק דין בענין שאינו
מפורט בפריטים (‏1) עד (‏4) לעיל
 
.5
 
 
‏1.25% מהשווי בעת
הגשת הבקשה ולא
פחות מ - ‏142

 
בקשה לביצוע שטר
 
.6
 
 
פטור
 
בקשה בדרך המרצה, לרבות הגשת
התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לביצוע
תביעה על סכום קצוב
 
.7
 
 
פטור
 
בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף ‏70
לחוק
 
.8
 
 
פטור
 
בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע
פסק-דין למזונות
 
.9
 
 
פטור
 
בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב
 
.10
 
 
‏3 לכל עמוד
 
העתק מכל מסמך שנעשה על ידי
לשכת הוצאה לפועל
 
.11
 
 
‏3 לכל עמוד
 
אישור העתק כמתאים למקור
 
.12
 
 
פטור
 
הזמנת תיק גנוז, כולל העיון בו
 
.13
 
 
‏4 לכל שאילתה
 
שאילתה

 
.14
 
 

 
השכר לבצוע עיקול בעד -

 
  ב.
 
פטור
 
המצאת צו עיקול לבנק, לרשם
המקרקעין, למשרד הרישוי או
למוסד אחר
 
.1
 
 

93
93
93
93

 
פעולה שבוצעה כהלכה של -
עיקול מטלטלין המצריך כניסה לחצרים
חיפוש
מסירת נכס או קטין
מסירת הודעת פינוי
 
.2
 
 
  פעולה שבוצעה כהלכה של - .3  
93 הוצאת מטלטלין מעוקלים    
93 פינוי בפועל של מקרקעין    
142 הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול    
110 תפיסת מכונית    
112 ניהול מכירה פומבית    


41
 

פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים
במבצע לא בוצעה
 
.4
 
 
‏75% מהשכר כאמור
בפריטים (ב)
עד (ד), לפי הענין
 
תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה
לפקיד המוציא לפועל
 
.5
 
 
‏1% מהמחיר שהושג
באותה מכירה
 
תשלום שכרו של מנהל מכירה
פומבית (שאינו פקיד של בית
המשפט)

 
.6
 
 
7 תשלום לצד שלישי מוכר 7.
 
 

 
השכר בעד-

 
ג.
 
 


121
 

הערכת מטלטלין שאינם במחסן
ההוצאה לפועל
 
.1
 
 
‏0.5% מהמחיר שהושג
באותה מכירה
 
מכירת מקרקעין או מטלטלין

 
.2
 
 

 
האגרה בעד -

 
ד.
 
 
1,001 בקשה לקבל אישור של בעל תפקיד
 
.1
 
 

338
בקשה לחידוש שנתי של אישור בעל
תפקיד
 
.2
 
 
20
 
אגרת פרוטוקול בשקלים חדשים

 
ה.
 
 
58 ההוצאות בעד המצאת אזהרה לנתבע ו.  


.

הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת),
התשס"ח-‏2007
המידע להלן מעודכן לתאריך 1/1/2008

 
בתוקף סמכותי לפי תקנה ‏2(ג) לתקנות ההוצאה לפועל
(אגרה מיוחדת),
התשנ"ה ‏1995- (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 
‏1. עקב עליית המדד, שפורסם בחודש נובמבר ‏2007 לעומת המדד
שפורסם בחודש נובמבר ‏2005, יהיו נוסח תקנה 1 לתקנות,
החל מיום כג' בטבת התשס"ח (‏1 בינואר ‏2008),
כמפורט להלן:
 

דמי הטיפול בעד ביצוע צו הבאה או צו מאסר (להלן - אגרה מיוחדת)
לפי פרק ז4 - יהיו כמפורט להלן:

1.

"אגרה מיוחדת

(‏1) אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו הבאה - ‏146 שקלים חדשים    
(‏2) אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו מאסר - ‏192 שקלים חדשים."    

 

 

אולי תרצו לקרוא על:

 


 

מכתב דרישה
לפני שאנו נוקטים בהליכי הוצאה לפועל, אנו שולחים לחייב מכתב בו הוא נדרש לשלם את חובו תוך פרק זמן מוגדר.

פתיחת תיק
בקשה לביצוע פסק דין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותוגש על ידי הזוכה ללשכה


מסירת אזהרה
את האזהרה ניתן למסור בשתי דרכים. האחת, היא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בעצמה והשנייה, היא באמצעות הזוכה...


נקיטת הליכים, מתי?
במידה וחלפו 20 ימיים והחייב לא פרע את חובו ולא הגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל על מנת שיעוכבו הליכי ההוצאה לפועל, הינך רשאי לנקוט נגדו בהליכים שונים

נקיטת הליכים טרם אזהרה
במקרים בהם מגיע מידע כלשהו בדבר כוונותיו של החייב לבצע פעולה אשר מטרתה היא הכשלה או סכול גביית החוב...

עיקול נכסים וזכויות החייב
פירוש המנוח "עיקול" בהוצאה לפועל הינו – תפיסת נכס או זכות לקבל נכס (למשל חוב שחייב מישהו לחייב) השייכים לחייב כדי לגבות מן הנכסים או הזכויות את החוב...

איתור חייבים
ישנם חייבים וישנם חייבים. לא תמיד מערכת ההוצאה לפועל תאתר חייב בפסק דין או שיק שחזר. ישנם חייבים המתחמקים בשיטות רבות מתשלום החובות וזאת דרך כתובות פיקטיביות
 

עיקול מטלטלין
נכסים שונים ובניהם מיטלטלין אשר בבעלותו של החייב, ניתנים לעיקול אף אם אין הם ברשותו של החייב. בכפוף לחוק בתנאים שונים, חלק מן המיטלטלין לא ניתן לעיקול כגון: מוצרי מזון שהחייב ניזון מהם; בגדים; כלי אוכל...

עיקול מקרקעין
מקרקעין מוגדרים כקרקע מכל סוג ובכל צורת החזקה, כל בניין, עץ או דבר אחר המחובר לקרקע, ים, חוף, נהר, וכל זכות או טובת הנאה או שעבוד בקרקע במים מתחת ומעל.


עיקול צד ג’
נכסים שאינם ברשותו של החייב אלא בידי " צד ג’ " ניתנים לעיקול. ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול ...

מאסר
לאחר שחייב התייצב בפני ראש ההוצאה לפועל ולא מלא אחר החלטותיו ניתן להפעיל את סנקציית המאסר...

מעצר מונע
באפשרותך לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה כי החייב או אדם אחר הפועל מטעמו ייעצרו לתקופה בה יבוצע ההליך (לא יוצר מ -48 שעות) היות והינך סבור כי החייב או אחר מטעמו...

צו עיכוב יציאה מן הארץ
במידה והינך יכול לשכנע את ראש ההוצאה לפועל, כי החייב עומד לצאת מן הארץ מבלי לפרוע את חוב או לחילופין להבטיח את פירעונו, יכול הלה לתת צו עיכוב יצירה מן הארץ או הפקדת דרכונו של החייב בלשכת ההוצאה לפועל...

חיפושים

במידה והינך סבור כי החייב מסתיר רכוש, ברשותו או אצל אחרים מטעמו הינך יכול לבקש מראש ההוצאה לפועל שיוציא צו חיפוש אצל החייב. בקשת החיפוש לא איננה חייבת להיות בכתב וזאת אלא אם כן מדובר בחיפוש..

 

 

חוק ההוצאה לפועל
תקנות ההוצאה לפועל
פקודת פשיטת הרגלתקנות פשיטת רגל
תקנות ההוצאה לפועל
חוק ההוצאה לפועל
פקודת השטרות [נוסח חדש]

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.