www.what2do.co.il

עיקול צד ג` בהליכי הוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול צד ג` בהליכי הוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל הינו בר סמכות לצוות על עיקול נכסי חייב אשר נמצאים בידי צד שלישי. מדובר בעיקול שיכול להיות על כלל נכסיו של החייב או על נכס מסוים שלו. עיקול זה, הקרוי עיקול צד ג', מפורט בסעיפים 43-52 לחוק ההוצאה לפועל. להלן עיקרי הדברים.


צו עיקול צד ג' איננו רק צו מיידי ומדובר בסעד אשר "צופה את פני העתיד". סעיף 44 לחוק קובע כי צו עיקול על כלל נכסיו של החייב יחול על נכסים אשר נמצאים בידי צד שלישי ביום בו הומצא הצו אך גם שלושה חודשים לאחר מכן. לאחר שצו עיקול צד ג' הומצא לידיו של הצד השלישי, על האחרון למסור בתוך עשרה ימים הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בהחזקתו (או שיגיעו לידיו בתוך שלושה חודשים). כאשר נכס מגיע לאחר שלושה חודשים מיום קבלת הצו, צד ג' צריך לעדכן את מנהל לשכת ההוצאה לפועל בנוגע לעניין זה. הוראות אלה יפות גם לגבי עיקול נכס מסוים של החייב ולא רק בנוגע להודעה אודות כלל הנכסים.


פעמים רבות, עיקול צד ג' מוטל על נכסי חייב בתאגיד בנקאי. לדוגמא, כספים בחשבון הבנק של החייב. במידה והבנק מקבל צו עיקול אשר הומצא למשרדו הראשי או למען הרשום של התאגיד, הצו יחול על כל אחד מהנכסים של החייב בסניפי הבנק. דהיינו, הודעת העיקול תקפה לגבי נכסי החייב בכל הסניפים של הבנק ברחבי הארץ. הצו הנ"ל חל באופן מיידי או בחלוף שלושה ימי עסקים (על פי המוקדם מבין השניים). צו עיקול על נכסי חייב בתאגיד בנקאי יכול לחול רק על סניף מסוים, וזאת כאשר הצו מומצא לסניף הספציפי.


עיקול צד שלישי יכול להיות מוטל גם על נכסי חייב הנמצאים בידי חברה מנהלת. סעיף 45ב לחוק ההוצאה לפועל קובע כי חברה מנהלת רשאית להודיע למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי היא מנהלת קופות גמל בהם נמצאים נכסי החייב, ואשר ניתן להמציא עליהם צו עיקול (וזאת לגוף מתפעל אשר נותן שירותי תפעול לאותן קופות גמל, כולל בנקים).

 

במידה וחברה מנהלת מסרה הודעה כאמור, צו העיקול יחול על נכסיו של החייב אשר נמצאים בקופות הגמל שבניהולה של החברה המנהלת, במועד בו הגיעה ההודעה אודות צו העיקול על נכסים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה לכתובתה הרשומה של החברה המנהלת (או בחלוף שלושה ימי עסקים מהמועד בו צו העיקול הומצא לגוף המתפעל - הבנק). הצו יחול על נכסיו של החייב בקופות הגמל במועד בו הומצא הצו.


עיקול מתחדש בתיק מזונות


במידה והחוב המדובר הינו חוב שנפסק כנגד החייב במסגרת תיק מזונות כנגד בת זוגו, ילדיו או הוריו, והחוב צריך להיפרע בכל תקופה קצובה, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות כאמור:

 

  1. עיקול משכורת החייב אשר מוחזקת בידי המעסיק וזאת כאשר הצו יחול על החלק במשכורת בגובה המזונות שעליו לשלם מדי תקופה קבועה. חיוב זה נעשה באופן חודשי וקבוע במשך שנה מיום מתן ההוראה.
  2. צו עיקול מזונות מתחדש יכול להיות מוטל גם על כלל נכסיו של החייב או על נכס מסוים מהם אשר נמצאים בידי צד שלישי או שיגיעו לידיו של צד ג' בתוך שנה ממועד המצאת הצו. זאת בהתאם לסכום החוב במזונות וללא צורך בהגשת בקשות עיקול חדשות מדי חודש.


חובותיו של צד שלישי


חוק ההוצאה לפועל קובע כי במידה וצד שלישי לא מסר הודעה כפי שהוא מחויב לעשות כחוק, או שהוא הגיש הודעה שאיננה שלמה/מלאה/נכונה, ניתן להזמינו לחקירה (על פי בקשת זוכה). מדובר בחקירה אשר חלים עליה הוראות סעיף 67 לחוק ההוצאה לפועל (חקירת יכולת) בשינויים מסוימים. זאת ועוד, ייתכן וצד שלישי יהיה אחראי בביצוע עבירות לפי דינים אחרים.


כמו כן, הצד השלישי לא רק מחויב למסור הודעה כנדרש, אלא שהוא צריך למסור את הנכסים המעוקלים לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל. מסירת הנכסים מתבצעת במקום ובמועד אשר רשם ההוצאה לפועל קבע במסגרת צו העיקול או צו שניתן לאחר מכן. במידה והנכסים הינם חובות אשר מגיעים לחייב מידי צד שלישי (למשל, כספים מלקוח בגין תמורה), מוטל על האחרון לשלם את החוב למנהל לשכת ההוצאה לפועל במועד פירעונו. רשם ההוצאה לפועל רשאי גם לחייב צד שלישי בתשלום חוב פסוק במידה והוא לא שילם אותו לחייב, וזאת כאשר נקבע שהוא פעל ללא הצדק סביר ובניגוד להוראות החוק בסעיף 47. חיוב צד שלישי איננו יכול לעלות על סכום החוב הנדון או שווי הנכס הנדון.


ההוראות אשר חלות על עיקולים בידי צד שלישי הינן ההוראות החלות על עיקולים לפי סעיפים 26-32 לחוק ההוצאה לפועל (הוכחת בעלות, חיפוש בכלים, ביטול עסקאות במיטלטלין שעוקלו וכדומה). לעיתים, צד שלישי יהיה זכאי לתשלום בעקבות עיקול נכסי חייב הנמצאים בהחזקתו.


לא כל הנכסים וביטול צו עיקול


לא כל הנכסים הנמצאים בידי צד שלישי ניתנים לעיקול במסגרת חוק ההוצאה לפועל. למשל, נכסים שאינם ניתנים לעיקול לפי כל דין מוגנים מפני הליכים אלה. כמו כן, מזונות אשר מגיעים לחייב מהצד השלישי על פי אישור בית המשפט לא יעוקלו אף הם. סעיף 50(א) לחוק ההוצאה לפועל מונה את הנכסים שאין להטיל עליהם עיקול צד ג'. חשוב להדגיש כי תשלום חוב או מסירת נכס לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל, על ידי צד שלישי, פוטרת את האחרון מאחריותו כלפי החייב. במידה והצד השלישי מוסר הודעה כי הנכסים אשר הוטל עליהם עיקול אינם נמצאים עוד בהחזקתו, וכי לפי ידיעתו הם אינם אמורים להגיע אליו בשלושת החודשים שלאחר מתן הודעתו, רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את העיקול.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.