www.what2do.co.il

עיקול מקרקעין

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.7 מתוך 5

עיקול מקרקעין

ראש ההוצאה לפועל מחזיק בידיו כלים אשר יכולים לסייע לזוכה להביא לגביית החוב מן החייב. אחד הכלים "המפורסמים" בעניין זה הינו נשק העיקול. על פי החוק, ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מקרקעין של החייב לרבות זכויות של החייב במקרקעין אשר נובעות מתוקף הערת אזהרה לטובת האחרון. הערת אזהרה לעניין חוק ההוצאה לפועל הינה הערה לפי הגדרתה בחוק המקרקעין (סעיף 126).


הטלת עיקול מקרקעין יכולה להיות גם על מקרקעין שאינם רשומים על שמו של החייב, וזאת לאחר שבית המשפט שוכנע, בהתאם לבקשת זוכה, כי המקרקעין הם למעשה של החייב חרף העדר רישום לטובתו. לאחר שבית המשפט או ראש ההוצאה לפועל הטילו עיקול מקרקעין, העיקול נרשם בפנקסי המקרקעין. כל אימת שתוקפו של רישום העיקול עומד, ולולא אישורו של בית המשפט, לא ניתן לעשות במקרקעין המדוברים פעולה נוספת למעט פדיון משכנתא.


עיקול מקרקעין יכול להיות גם במסגרת עיקול זמני. דהיינו, עיקול על מקרקעין בבעלות החייב גם טרם הוגשה בקשה בעניין, וזאת כאשר הזוכה מפקיד ערובה להוצאות במידה ובקשתו תידחה בסופו של היום. עיקול זמני על מקרקעין כפוף להוראות סעיף 34(ג) לחוק ההוצאה לפועל בשינויים המחויבים (אי ביצוע פעולות במקרקעין זולת פדיון משכנתא). במידה ובקשת עיקול מקרקעין זמני הוגשה על ידי הזוכה בחוסר תום לב, ובמידה ומי שהמקרקעין רשומים על שמו סבל מכך, ראש ההוצאה לפועל רשאי לפסוק לחובת הזוכה פיצויים או לחלט את ערבותו.


מכירת מקרקעין בהוצאה לפועל


חייבים אשר הוטל עיקול מקרקעין על נכסים או זכויות מקרקעין בבעלותם, ואשר לא נקטו בפעולות כלשהן במשך 30 הימים שלאחר מכן, מסתכנים במכירת המקרקעין לפי בקשת הזוכה. חשוב להדגיש כי ראש ההוצאה לפועל לא ימכור את המקרקעין בכל סכום ובכל עסקה. למשל, במידה ולא הוצעה במהלך המועד שנקבע בתקנות הצעת קנייה ראויה (או שלא הוצעה הצעת קנייה כלל). במקרים כגון דא, ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על מסירתה של החזקה במקרקעין המעוקלים או על רישום משכנתא או שכירות (או שתיהן) באותם המקרקעין. זאת על מנת להביא לגבייתו של החוב הפסוק.


בית מגורים


פעמים רבות, המקרקעין אשר מתבקש עיקולם משמשים את החייב ובני משפחתו כבית מגורים. במקרים כגון דא, בית המשפט מתייחס גם לזכויותיו של החייב מבחינה חוקתית שלא "להיזרק לרחוב". אי לכך, מקרקעין המשמשים את החייב כבית מגורים לא ימכרו ו/או יפונו זולת אם החייב ובני משפחתו קיבלו מקום מגורים סביר או שהועמד סידור חלופי לרשותם. סידור חלופי זה יכול להיות תשלום פיצויים, המצאת דירה, או כל דרך אחרת הנראית לראש ההוצאה לפועל כסבירה בנסיבות העניין. במידה ורובצת על המקרקעין משכנתא, ראש ההוצאה לפועל בוחן את הסכם המשכנתא שנערך מול החייב וישנן הגבלות שונות החלות על המקרה בהתאם לחוק ולנסיבות העניין.


ביטול עיקול מקרקעין


אם הזוכה לא הגיש בקשה להביא למכירת המקרקעין המעוקלים בתוך שלוש שנים מהיום בו הוטל העיקול, ולא נעשתה כל פעולה אחרת במקרקעין לפי סעיף 37 לחוק ההוצאה לפועל (השכרת הנכס או העברת החזקה בו), ראש ההוצאה לפועל רשאי לבטל את העיקול. בסמכותו של ראש ההוצאה לפועל לבטל את העיקול גם אם הוא לא התבקש לעשות כן. עם זאת, עליו לשמוע את טענות הצדדים בטרם מהלך כגון דא. ביטול העיקול יביא למחיקתו גם מפנקסי המקרקעין. מיותר לציין כי סילוק החוב מסלק גם את העיקול.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.