www.what2do.co.il

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת את הכללים אשר מאפשרים מתן סעד זמני. על פי תקנה זו, בית המשפט רשאי, במקביל לתובענה עיקרית, להעניק לאחד הצדדים סעד זמני. בית המשפט יפעל כאמור במידה והוצגו בפניו ראיות מהימנות לכאורה בנוגע לקיומה של עילת תובענה. כמו כן, ישנם סוגים שונים של סעדים זמניים. צו עיקול זמני הינו אחד מהם. על מנת שבית המשפט ייעתר לבקשה להטלתו, שומה על מבקש על הצו לעמוד בתנאים נוספים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי.


תקנה 374, העוסקת בצו עיקול זמני, קובעת מספר תנאים לשם הטלתו:


1. מדובר בתובענה לסכום כסף או דבר שבעין.
2. ישנן ראיות לכאורה באשר לקיום עילת תביעה.
3. יש להתייחס להיקפו של העיקול המבוקש.
4. הבקשה הוגשה בתום לב.
5. נסיבות העניין מצדיקות את הטלת העיקול הזמני.
6. אי מתן עיקול זמני עלול להכביד על ביצועו של פסק הדין.


הלכה פסוקה היא כי השיקולים העומדים בפני בית המשפט דורשים גם התייחסות להיבטים כגון היקפי צו העיקול הזמני, תנאיו, ערובה רלבנטית, הנזק אשר עלול להיגרם למבקש העיקול הזמני במידה והצו לא יוטל (לעומת הנזק שיכול להיגרם לצד השני), נזקים לצדדים שלישיים (למשל, עיקול רכב המשמש לפרנסת בני משפחתו של החייב) וכדומה. בית המשפט לא יטיל עיקול זמני על נכס הפטור באותה השעה מעיקול.


מהן ראיות לכאורה? מהי הכבדה על ביצוע פסק הדין?


נשאלות אפוא מספר שאלות. לדוגמא, מהן ראיות לכאורה לקיומה של עילת תובענה. בעניין זה, ניתנו מספר פסקי דין אשר יצקו תוכן פרשני להוראת חוק זו. בקליפת אגוז ניתן לומר כי התובע איננו צריך בשלב זה לשכנע את בית המשפט בצדקת דבריו מעל לכל ספק סביר. למעשה, שומה עליו להוכיח ראיות ברמה הלכאורית והמתקבלת על הדעת.


כמו כן, חשוב להבין מהי "הכבדה על ביצוע פסק הדין". הכבדה זו יכולה לבוא לידי ביטוי כאשר מוגשת תביעה כנגד פלוני וקיים חשש שבמידה ופסק הדין יינתן לחובתו, הוא לא יוכל לשלמו. למשל, דברים אלה נאמרים ביתר שאת במקרה בו בעל הדין כנגדו מבוקש העיקול הזמני הינו בעל היסטוריה של הברחת נכסים (או שקיים חשש ממשי שהוא יפעל בדרך זו).
כפי שצוין לעיל, בית המשפט בוחן גם את היחס שבין הנזק שעלול להיגרם לצדדים כתוצאה מהטלת העיקול הזמני.

 

מבחינה זו, הלכה פסוקה היא כי בית המשפט רשאי לאזן את הפגיעה בצדדים על ידי מיתון העיקול או קבלת ערבויות מתאימות כנגדו. כמו כן, עליו להימנע מצד אחד מהטלת עיקולים בלתי סבירים אשר לא יימלאו את מטרתם, ומצד שני לא להכביד באופן בלתי סביר על החייב. יש הסבורים כי ניתן להגדיר זאת באופן הבא - "צו עיקול זמני איננו יכול לפגוע במידה העולה על הנדרש". שיקולי הסבירות משתנים ממקרה למקרה ומסיטואציה לסיטואציה. אי לכך, מומלץ להתייעץ עם עורכי דין העוסקים בתחום, וזאת כאשר בקשה להטלת צו עיקול זמני עומדת על הפרק.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.