www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

המצאה חלקית בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?
המצאה חלקית בהוצאה לפועל נחשבת למסירת מסמך באמצעות הדבקתו על דלת ביתו של החייב, כאשר הוא לא נמצא בבית, והיא מוכרת על ידי החוק ונחשבת כהמצאה לכל דבר.

ערעור בהוצאה לפועל על טענת פרעתי, באילו מקרים?
במקרה שרשם ההוצאה לפועל דחה את טענת פרעתי שהגיש החייב, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?
הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.

הגבלה על כרטיס חיוב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל רשאי להגביל את החייב בשימוש בכרטיסי חיוב, כולל שימוש בכרטיס אשראי, כרטיסי תשלום הנטענים בסכומי כסף, בנקט ועוד, כאשר הוכח כי החייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

ביטול צו הפטר בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל צו הפטר שנתן לחייב לפי הוראות החוק, אם סבר כי הצו ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.

חובת הגילוי בהוצאה לפועל, מה המשמעות?
רשם ההוצאה לפועל יכול לדחות את בקשת החייב לאיחוד תיקים אם סבר כי החייב לא גילה או לא המציא את המידע המלא והמפורט על נכסיו וחובותיו, כפי שנדרש לעשות.

מהי טענת כישלון תמורה בהוצאה לפועל?
כישלון תמורה היא טענה נפוצה במסגרת הגשת התנגדות לביצוע שטר חוב או המחאה, כאשר התמורה לא סופקה על ידי הזוכה לחייב, או כאשר התקבלה תמורה חלקית וקצובה.

ביטול הגבלה על חשבון בנק, כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?
כדי להסיר הגבלה על חשבון בנק, יכול החייב לפרוע את החוב, או להציג בפני רשם ההוצאה לפועל או הבנק עילות מוצדקות לביטול ההגבלה או להגיש ערעור לבית משפט.

הסדר חוב לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל, למי מתאים ההליך?
הסדר חוב בין החייב לזוכה לאחר פתיחת בהוצאה לפועל יכול להוביל להקטנת החוב תמורת פירעון חלקי וכן לאפשר לפרוס את תשלומי ההחזר על פני תקופה ממושכת, שמתאימה לחייב.

איך להגיש ביטול פסק דין בהעדר הגנה בהוצאה לפועל?
חייב שניתן נגדו פסק דין מבלי שהגיש כתב הגנה, רשאי לבקש מבית המשפט שנתן את פסק הדין לבטל אותו בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין הומצא לידיו, באמצעות הסבר מוצדק לאי הגשת כתב הגנה.

עיכוב יציאה לתושב חוץ במסגרת הוצאה לפועל, באילו מקרים?
הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב שהוא תושב חוץ שונה מצו עיכוב לתושב ישראל, והוא ניתן רק בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו. על כן, זוכה המבקש צו עיכוב יציאה מהארץ נגד תושב חו"ל נדרש לנהוג במשנה זהירות.

ביטול הליכים בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
חייב שננקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל, רשאי להגיש בקשה לביטול הליכים, כגון: הגבלות, עיקולים, צו עיכוב יציאה ועוד סנקציות שננקטו נגדו. ההליכים יבוטלו אם נמצאה הצדקה לכך או אם הזוכה נתן את הסכמתו.

טענת התיישנות למימוש פסק דין בהוצאה לפועל
תקופת ההתיישנות למימוש פסק דין משתנה בהתאם לתוכנו, כך שפסק דין אזרחי אופרטיבי לתשלום חוב או צו לביצוע בעין מתיישן בחלוף 25 שנה, ופסק דין אזרחי הצהרתי לעולם אינו מתיישן.

איתור תיקים בהוצאה לפועל, כיצד ניתן לקבל מידע על תיק פתוח?
מידע אישי ועדכני על תיקים פתוחים ניתן לקבל באמצעות מוקד השירות הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה, במענה האוטומטי של המוקד, או באמצעות קבלת קהל בכל לשכות ההוצאה לפועל.

כיצד לבטל צו הבאה בהוצאה לפועל?
חייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו הבאה רשאי להגיש בקשה לביטול הצו, במקרה שהחוב או חלק ממנו שולם, או בכפוף למתן ערובה או כאשר החייב הוכיח שאין טעם לבצע את הצו.

ערעור על צו עיקול רכוש, מהו התהליך להגשת ערעור?
חייב שהוטל עיקול על רכושו במסגרת הליכי הוצאה לפועל ורוצה לבטל אותו, רשאי להגיש בקשה לביטול הצו ובמקרים מסוימים עומדת בפניו האפשרות לערער על הצו בפני בית המשפט.

הגבלה על דרכון של חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל יכול להגביל את זכותו של חייב לקבל, להחזיק או להאריך את תוקפו של הדרכון וכתוצאה מכך למנוע את יציאתו מהארץ.

עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
עיכוב הליכים אוטומטי ניתן כאשר החייב מגיש התנגדות לביצוע שטר, התנגדות לתביעה על סכום קצוב, ולצורך הבהרה לגבי פסק הדין שבגינו נפתח תיק בהוצאה לפועל.

ביטול צו איחוד תיקים, באילו מקרים?
חייב שנפתחו נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל, יכול לפנות למסלול איחוד תיקים ולפרוש את חובותיו לאורך זמן. אולם הרשם יכול ביוזמתו או על פי בקשת הנושים, לבטל את צו האיחוד או לשנות את התנאים.

מסירת מידע על חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?
רשם ההוצאה לפועל, רשאי לצוות על רשויות, מוסדות פיננסיים, רשם החברות, משרד הרישוי, ביטוח לאומי ועוד, למסור מידע על חייב בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק.

1  2  3  לעמוד הבא   >>