www.what2do.co.il

הגבלה על כרטיס חיוב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

הגבלה על כרטיס חיוב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

פרק ו' לחוק ההוצאה לפועל עוסק בהטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. במסגרת ההגבלות, רשאי רשם ההוצאה לפועל, על פי שיקול דעתו, ואם הוא שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, להגביל את החייב בשימוש בכרטיסי חיוב, כולל שימוש בכרטיסי אשראי, כרטיסי תשלום הנטענים בסכומי כסף, בנקט וכרטיסים נוספים.

 

בנוסף להגבלה על כרטיס חיוב, הרשם יכול להטיל על החייב, על פי בקשת הזוכה בתיק או ביוזמתו, הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, הגבלה על ייסוד או כהונה בתאגיד והגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רישיון נהיגה. מטרת ההגבלות היא לזרז את החייב ולהפעיל עליו לחץ לפרוע את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל.

 

דין הגבלה על כרטיס חיוב

 

דין הגבלה על כרטיס חיוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל, כדין סיום חוזה כרטיס חיוב בהודעת החייב, והודעה על כך תינתן למנפיק הכרטיס, שיכול להיות בנק, תאגיד בנקאי או גוף פיננסי אחר, בדרך שתיקבע, ומועד קבלת ההודעה ייחשב כמועד סיום החוזה בין החייב למנפיק הכרטיס.

 

עם זאת, הגבלה על כרטיס חיוב לא תיחשב כסיום חוזה בהודעת החייב, לעניין הוראות בחוזה, שלפיהן הלקוח חייב בתשלום כלשהו בשל עצם קיצורה של תקופת השימוש בכרטיס החיוב, כמו במקרה של חיוב בתשלום עבור מתנות מותנות שימוש שקיבל החייב ממנפיק הכרטיס.

 

מהם התנאים להטלת הגבלה?

 

הרשם מוסמך להטיל הגבלה על כרטיסי חיוב של חייב בתנאי שהחייב הובא לפניו, על פי צו הבאה או בדרך אחרת, והוכח כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר מדוע הוא לא הסדיר את החוב, והרשם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו נגדו לצורך גביית החוב, ובתנאי שסך החובות במצטבר מעל 500 שקלים.

 

כמו כן, הרשם יכול להטיל הגבלה על כרטיס חיוב, כאשר החוב נובע מדמי מזונות לבת זוגו, לילדיו או להורים של החייב, פרט לחוב מזונות שגובה ביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), או כאשר החייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ובתנאי שהתקיים אחד משני המקרים הבאים: האחד, חלפה חצי שנה ממועד המצאת אזהרה והחובות המצטברים מעל 2,500 שקלים, או אם עברה שנה ממועד המצאת אזהרה, והחובות המצטברים מעל 500 שקלים.

 

במקרה שההחלטה על הגבלת השימוש בכרטיסי חיוב התקבלה מבלי שהחייב הביע את טענותיו בפני הרשם, בכתב או בעל פה, החייב רשאי להגיש בקשה לביטול הההגבלה בתוך שבעה ימים מהיום שנודע לו עליה. הרשם רשאי לדחות את הבקשה על הסף ללא שמיעת הצדדים הנוגעים לדבר, לבקש תגובה מכל צד, או להזמין את הצדדים לטעון בפניו ולאחר מכן לתת את החלטתו.

 

סייג להגבלה על כרטיס חיוב

 

סעיף 66א1 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי לא תחול הגבלה על כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, שהערך הכספי שנטען בכרטיס הוא רק של גמלה או תשלומים אחר המשולמים לחייב על ידי המוסד לביטוח לאומי, או כל מוסד אחר ממוסדות המדינה, שלפי החוק אינם ניתנים לעיקול כלל או שאינם ניתנים לעיקול, למעט תשלום חוב מזונות, או שקיימת לפי החוק מניעה או הגבלה על עיקולם.

 

כאשר חלה על גמלה או על תשלום אחר מניעה לגבי עיקול לפרק זמן מסוים לפי החוק, יחולו ההוראות לעניין המניעה גם על תשלום של הגמלה או התשלום האחר באמצעות כרטיס חיוב בשינויים המחויבים.

 

מתי נכנסת ההגבלה לתוקף?

 

ההגבלה נכנסת לתוקף רק לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה על כך וחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה. ואולם אם במהלך פרק זמן זה, החייב פרע את החוב או התייצב לחקירת יכולת, והרשם השתכנע כי החייב אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת בידי הרשם - ההגבלה לא תיכנס לתוקף.

 

במקרה שהרשם הטיל את ההגבלה בנוכחות החייב, לא תישלח התראה נוספת, ובמצב זה ההגבלה תיכנס לתוקף בסיום 30 ימים מיום הטלתה, אלא אם החייב פרע את החוב או שניתנה החלטה אחרת בידי הרשם.

 

באילו מקרים ניתן לבטל את ההגבלה?

 

ההגבלה על כרטיס החיוב תבוטל אם החייב שילם את מלוא החוב, או אם הרשם החליט לבטל אותה, מיוזמתו או לפי בקשת החייב, או הציב תנאים לביטול, כגון מתן ערובה, אם סבר שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.

 

כמו כן, הרשם רשאי להורות על ביטול ההגבלה, אם סבר כי החייב עומד בצו תשלומים חודשי שנקבע לו, או מקיים הוראות הסכם אחר שנחתם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב. במקרה הצורך יכול הרשם להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם סבר כי החייב הפסיק לקיים את הוראות צו התשלומים או ההסכם ובמקרה זה תיכנס ההגבלה החדשה לתוקף מיד ללא צורך בשליחת התראה.

 

לאחר שהרשם החליט לבטל את ההגבלה על כרטיס החיוב, לשכת ההוצאה לפועל תמציא הודעה על כך מיד ועד 24 שעות ממועד הביטול, לגורמים הנוגעים בדבר כמו בנק ישראל, וכן תשלח הודעה בדבר הביטול לחייב ולזוכה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.